Úradná tabuľa

 • 3.5.
  2022
 • 3.5.
  2022

  Návrh VZN mesta Nemšová o držaní psov na území mesta

 • 27.4.
  2022

  Verejná vyhláška o začatí konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - "Parkovisko MK Sklárska"

 • 21.4.
  2022

  Oznámenie o doplnení návrhu v začatom územnom konaní

 • 12.4.
  2022
 • 8.4.
  2022

  Začiatok správneho konania - Výrub Spoločnosť Probyva s.r.o.

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 1098/2022

  Dátum začatia  konania: 07.04.2022

  Dátum zverejnenia  informácie: 08.04.2022

  Lehota na potvrdenie záujmu: 15.04.2022

  Predmet konania:

  Spoločnosť Probyva s.r.o., Na vinohrady 1968/28, 911 05 Trenčín, IČO: 54 479 355 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 22 ks  drevín -  ovocné stromy na parcele číslo C - KN 105/2 – zastavaná plocha a nádvorie a C - KN 106/1 - záhrady , v kat. území Nemšová. Dôvod: Výstavba polyfunkčného objektu a revitalizácia pozemku.

   

   

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

 • 1.4.
  2022

  Protest prokurátora

  zvesené: 16.04.2022
 • 1.4.
  2022

  Rozhodnutie - Ľubomír Rýger

  zvesené: 16.04.2022
 • 1.4.
  2022

  Protest prokurátora - Drazil s.r.o.

  zvesené: 16.04.2022
 • 31.3.
  2022

  Stavebné povolenie - Štefaničák

  zvesené: 15.04.2022
 • 25.3.
  2022

  Rozhodnutie - záhradný domček - Miroslav Fabuš

 • 25.3.
  2022

  Rozhodnutie - prístrešok - Miroslav Fabuš

  zvesené: 10.04.2022
 • 23.3.
  2022

  Oznámenie o začatí konania - výrub

  zvesené: 31.03.2022

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 916/2022

  Dátum začatia  konania: 23.03.2022

  Dátum zverejnenia  informácie: 23.03.2022

  Lehota na potvrdenie záujmu: 30.03.2022

  Predmet konania:

  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. V zmysle § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) žiada o vydanie stanoviska k výrubom 1 smreka obyčajného nakoľko bráni vo výstavbe  zmeny dokončenej stavby  „Parkovisko MK Sklárska“

  Žiadosť o stanovisko je podaná v zmysle zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „cestný zákon“).Jedná sa o jednu drevinu Smrek obyčajný Picea abies, ktorá rastie na pozemku registra C-KN parcele  č. 261/1, zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

   

  Zverejnené:  23.03.2022

  Zverejnenie skončí o 7 dní

 • 18.3.
  2022

  Upovedomenie o podanom odvolaní

  zvesené: 03.04.2022
 • 17.3.
  2022

  Rozhodnutie - IBV Závadská

  zvesené: 02.04.2022
 • 17.3.
  2022

  Oznámenie o začatí stavebného konania - rodinný dom - Martin Rozvadský

  zvesené: 02.04.2022
 • 17.3.
  2022

  VZN č. 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová

  zvesené: 01.04.2022
 • 17.3.
  2022

  VZN č.2/2022 o držaní psov na území mesta Nemšová

  zvesené: 01.04.2022
 • 17.3.
  2022

  VZN č. 1/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 01.04.2022
 • 17.3.
  2022

  Začiatok správneho konania - výrub Pavčo

  zvesené: 24.03.2022

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 795/2022

  Dátum začatia  konania: 16.03.2022

  Dátum zverejnenia  informácie: 17.03.2022

  Lehota na potvrdenie záujmu: 24.03.2022

  Predmet konania:

  Jakub Pavčo, Závadská 120,  914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 7 kusov drevín -  1x Tuja západná , 2x Smrek pichľavý, 1x Borovica čierna, 3x Smrek obyčajný na parcele číslo C - KN 295/1 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Ľuborča. Dôvod: stromy sa nachádzajú pod elektrickým vedením, v blízkosti domu, hospodárskej budovy a susedovej garáže. Koreňovou sústavou narúšajú statiku budov. Sú aj priamym ohrozením na majetku a životoch.

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní