Úradná tabuľa

 • 28.12.
  2018

  VZN č. 11/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 13.01.2019
 • 28.12.
  2018

  VZN č. 10/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

  zvesené: 13.01.2019
 • 18.12.
  2018

  Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku"

  zvesené: 03.01.2019
 • 18.12.
  2018

  Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v budove Dom služieb"

  zvesené: 03.01.2019
 • 12.12.
  2018
 • 12.12.
  2018

  Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia

  zvesené: 22.12.2018
 • 12.12.
  2018

  Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová.

  zvesené: 22.12.2018
 • 11.12.
  2018

  Oznámenie o začatí územného konania - BRICOL, s.r.o.

  zvesené: 27.12.2018
 • 6.12.
  2018

  ROZHODNUTIE o prerušení územného konania-Novostavba dvoch bytových domov-Vlárska III-ALEX N, s.r.o.

  zvesené: 22.12.2018
 • 6.12.
  2018

  ROZHODNUTIE o predĺžení termínu prerušenia konania o dodatočnom povolení stavieb-MUDr.Jozef Škunta-,,Typizovaný mobilný dom s prístreškom"

  zvesené: 22.12.2018
 • 6.12.
  2018

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - BlackSun Property

  zvesené: 22.12.2018
 • 27.11.
  2018

  Oznam - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 08.01.2019
  Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení upozorňuje občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metrov od zeme a v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade ak stromy a kríky prerastú nad výšku 3m je potrebné ich orezanie, alebo zrezanie z vašej strany. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia už na nebezpečnú vzdialenosť je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia Západoslovenskú distribučnú a.s. na čísle telefónu 032/6533365 p. Ján Capák.. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2019. Orezaná drevná hmota je v kompetencii a zodpovednosti vlastníka. Ak lehota do7.1.2019 uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
 • 22.11.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „NOVÉ PARKOVACIE MIESTA UL. TURKOVEJ 4-20 - P.Č. 1531/231, 1531/219, 1531/318, 1531/234, 1531/353, K.Ú. TRENČÍN“

  zvesené: 30.11.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Turkovej 4-20, p.č. 1531/231, 1531/219, 1531/318, 1531/234, 1531/353, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks javor sp., 1 ks pagaštan konský, 1 ks breza previsnutá, kry o výmere 25 m2. Asanácia drevín je nutná z dôvodu výstavby nových parkovacích miest. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 21.11.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „VÝŤAH – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, PIARISTICKÁ Č.42 - P.Č. 545/20 K.Ú. TRENČÍN“

  zvesené: 29.11.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.11.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Piaristická 42, p.č. 545/20, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks lipa malolistá. Asanácia stromu je nutná z dôvodu vybudovania výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – domu sociálnych služieb. Navrhovaná stavba poskytne zlepšenie a zvýšenie komfortu pre klientov aj zamestnancov domu sociálnych služieb. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 16.11.
  2018

  Obec Beluša - Územné rozhodnutie - zlepšenie cyklistickej infraštuktúry v TSK

  zvesené: 01.12.2018
 • 14.11.
  2018

  Obchodná verejná súťaž - Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v budove - Dom služieb

  zvesené: 30.11.2018
 • 14.11.
  2018

  Obchodná verejná súťaž - Prenájom areálu NTS

 • 5.11.
  2018

  Oznámenie o začatí konania o vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV

  zvesené: 21.11.2018
 • 23.10.
  2018

  Dodatočné povolenie stavby - prístrešok na sedenie a oplotenie - Zuzana Balážová

  zvesené: 08.11.2018
 • 23.10.
  2018

  Návrh VZN o ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 03.11.2018