Úradná tabuľa

 • 22.12.
  2020

  Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - TTL Group

  zvesené: 07.01.2021
 • 21.12.
  2020

  Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania - Juraj Ďuriška

  zvesené: 06.01.2021
 • 17.12.
  2020

  VZN mesta Nemšová č. 6/2020 o miestnych daniach

  zvesené: 01.01.2021
 • 17.12.
  2020

  VZN mesta Nemšová č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

  zvesené: 01.01.2021
 • 17.12.
  2020

  VZN mesta Nemšová č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 01.01.2021
 • 17.12.
  2020

  VZN mesta Nemšová č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 01.01.2021
 • 8.12.
  2020

  Stavebné povolenie - IBV Pod horou v k.ú. Kľúčové

  zvesené: 24.12.2020
 • 2.12.
  2020

  Obchodná verejná súťaž - Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade

  zvesené: 22.12.2020
 • 1.12.
  2020

  Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - Dalibor Janega

  zvesené: 17.12.2020
 • 1.12.
  2020

  Stavebné povolenie - rodinný dom - Ladislav Kojda

  zvesené: 17.12.2020
 • 30.11.
  2020

  Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 16.12.2020
 • 30.11.
  2020
 • 30.11.
  2020

  Návrh VZN o doplnení a zmene VZN č.10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019

  zvesené: 16.12.2020
 • 30.11.
  2020

  Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

  zvesené: 16.12.2020
 • 30.11.
  2020

  Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 16.12.2020
 • 30.11.
  2020

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Catering servis s.r.o.

  zvesené: 16.12.2020
 • 27.11.
  2020

  Zámer odpredať majetok mesta - Rutiba s.r.o.

  zvesené: 13.12.2020
 • 27.11.
  2020

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - KNŠ Nemšová/Horné Srnie

  zvesené: 13.12.2020
 • 27.11.
  2020

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PP-TEN s.r.o.

  zvesené: 13.12.2020
 • 26.11.
  2020

  Oznámenie o začatí správneho konania - výrub - Pavlina Chlebanová

  zvesené: 03.12.2020

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 3072/2020

  Dátum začatia  konania: 25.11.2020

  Dátum zverejnenia  informácie: 26.11.2020

  Lehota na potvrdenie záujmu: 09.12.2020

  Predmet konania:

  Pavlina Chlebanová, Školská 2, 914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Orech kráľovský – Juglans regia rastúcej na parcele číslo C-KN 899/2 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia života a majetku žiadateľa. Strom zasahuje do elektrického vedenia a ničí plot.