Mestská knižnica

Výpožičný čas mestskej knižnice v mesiacoch JÚL a AUGUST 2024

Pondelok:08:00 - 14:15
Utorok:08:00 - 14:15
Streda:12:00 - 18:00
Štvrtok:08:00 - 14:15
Piatok:08:00 - 14:15
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené

Z dôvodu čerpania RD bude Mestská knižnica od 22.7.2024 do 2.8.2024 zatvorená. Opäť otvorená bude od 5.8.2024.

 

Výpožičný čas mestskej knižnice v Nemšovej

Pondelok:12:00 - 18:00
Utorok:12:00 - 18:00
Streda:12:00 - 18:00
Štvrtok:12:00 - 18:00
Piatok:13:00 - 19:00
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené

Kontakty:

  • Adresa: SNP 1, 914 41 Nemšová
  • Telefón: 032 / 6598 386, 0915 999 638
  • E-mail: kniznica@nemsova.sk

Výpožičný čas mestskej knižnice v Kľúčovom

Piatok:15:00 - 19:00

Výpožičný čas mestskej knižnice v Trenčianskej Závade

Pondelok:17:30 - 19:30
Štvrtok:17:30 - 19:30

Knihovníčky radi privítajú všetkých občanov mesta a mestských častí s cieľom poskytnúť čitateľom výber z bohatej klenotnice súčasného knižničného fondu.nbsp;

V roku 2015 získala naša knižnica z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia prostriedky na nový knižničný program Clavius,  prostredníctvom grantového systému 3 800 Eur. Je to program, ktorý sa používa vo veľkých knižniciach, umožní čitateľom pomocou on- line katalógu vyhľadávanie dokumentov, rezerváciu a elektronizáciu výpožičiek, rešerš, medziknižničné výpožičky a pod. Nadriadenou inštitúciou je Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Do konca roku 2016 bolo zaevidovaných 819 čitateľov, z toho 353 detí do 15 rokov. Zvyšok tvoria študenti  stredných, vysokých škôl a dospelí. V našej knižnici poriadame besiedky pre žiakov základných a materských.

Knižnica sa skladá z troch častí, z toho dve sú určené pre dospelých a študentov stredných a vysokých škôl. V jednej z nich je nainštalovaná počítačová technika, v ktorej nechýba internetový kútik.

Základný knižničný fond pozostáva z beletrie, krásnej literatúry, ako aj detskej literatúry, rozprávok, poézie, detektívok, cestopisov, náučnej a tiež vojnovej literatúry. V rámci tejto ponuky, knižničný fond predstavoval k 31.12.2019 počet  15 621 zväzkov kníh .

Mestskú knižnicu v Nemšovej viedla Helena Spišiaková, viac ako 20 rokov do roku 2020 a Renáta Švančarová  ktorej pribudli noví kolegovia od 1. júla 2020. V pobočkách v Trenčianskej Závade Emília Žárska a v Kľúčovom Antónia Kulichová.

Rok 2018 sa niesol v duchu rekonštrukcie Kultúrneho domu, kde sídli i Mestská knižnica, ktorá bola vtedy 7 mesiacov zatvorená. V knižnici bola zrealizovaná rekonštrukcia okien, stropov a svietidiel a tiež aj elektrických rozvodov.

Počet čitateľov v mestskej knižnici  registrovaných do 31.12.2019 bol 1 586. Počet návštevníkov knižnice bol v roku 2019 spolu 5762. V roku 2019 bola urobená revízia knižného fondu, v ktorom bolo celkovo 15 686 knižničných jednotiek. Po revízii bolo odpísaných 475 knižničných jednotiek.

Knižničný fond obsahuje Z toho majú 0 elektronických dokumentov a 15 624 ks kníh a zviazaných periodík, z toho 3 904 ks kníh odbornej literatúry pre dospelých 4 096 ks krásnej literatúry pre dospelých, 6 522 ks odbornej literatúry pre deti a  1 102.ks kníh krásnej literatúry pre deti. Výpožičiek bolo spolu 27 170 (v roku 2018 bolo 18 405 výpožičiek), z toho odbornej literatúry pre dospelých 5 966 čo je viac ako v  predošlom roku, kedy bolo výpožičiek. 21 117. Krásnej literatúry pre dospelých sa vypožičalo 12 978 (v roku 2018 to bolo 9 894 výpožičiek) a odbornej literatúry pre deti bolo vypožičaných 650 ks v roku 2017.

V zmysle výzvy Fondu na podporu umenia boli už po 10-krát schválené finančné prostriedky vo výške 1 500 eur. Z realizovaný projekt na aktualizáciu fondu niesol názvom: „Kniha je cesta za poznaním“ Pribudlo tak 69 kusov beletrie pre dospelých,42 kníh pre deti a mládež a tiež 8 náučných kníh. V marci bol schválený grant z fondu na podporu umenia, z ktorého bolo zakúpených 119 nových KJ. Sumu 1000 eur z grantu spolufinancoval 5% Mestský úrad v Nemšovej. V mesiaci marec navštívili knižnicu škôlkari a predškoláci so svojimi pani učiteľkami. Deti sa oboznámili s poslaním knižnice. Spoločne si prečítali rozprávku „Čo si hračky rozprávali“. Dňa 18. marca prišli do knižnice prváčikovia. Tri triedy prváčikov slávnostne privítali. Čakala na nich Abeceda z písmenkového kráľovstva. Pripravená bola veľká slávnosť – pasovačka prvákov za čitateľov knižnice. Dňa 19. a 20. marca patrila knižnica žiakom prvého stupňa ZŠ, Janka Palu 2, s ktorými si pracovníci knižnice pripomenuli 100. výročie významnej slovenskej autorky Márie Ďuríčkovej a prečítali si z jej tvorby Danka a Janka, Dunajská kráľovná. V mesiaci  marec stihli knižnicu  navštíviť aj žiaci piateho ročníka a žiaci zo školského klubu detí. 
 

Rok 2020 bol pre knižnice v našom meste veľmi poznačený pandémiou COVID-19 ako aj opatreniami súvisiacimi s epidémiou. V marci 2020 sme mali zatvorené celý mesiac. Rovnako pobočky v Tr. Závade a Kľúčovom. Počas mesiaca marec bolo zriadené Mestom Nemšová call centrum pre pomoc ľuďom , ktorí boli v karanténe alebo inak postihnutí epidémiou, taktiež pre osamelé matky s deťmi a starších občanov. Telefónna linka slúžila na objednanie nákupov tiež zaobstaranie liekov a iných potrieb. Nákupy zaobstarávali miestni skauti a tiež niektorí členovia hasičského zboru v Nemšovej. V máji boli knižnice znovu otvorené , opatrenia však ostali. Výpožičná doba bola dodržaná ale čitatelia  smeli byť len dvaja v priestoroch knižnice. Všetkých nás preverili tieto nové udalosti.

Ale nie všetko bolo v roku 2020 len pandémiou zasiahnuté. 01.07.2020 vzniká v knižnici v Nemšovej chránená dielňa a nastúpili nové tváre , Mgr. Nikola Šebestová a Pavol Kopačka a tiež staronová Renáta Švančarová. Taktiež bola  na schodište zriadená bezbariérová plošina pre hendikepovaných ľudí. Čitatelia prichádzali i v roku 2020 a myslím že viacej čítali ako po iné roky. Tak napríklad v knižnici a v jej pobočkách  bolo spolu 2922 návštevníkov -  208, v Tr .Závade a 408 v Kľúčovom a 2306 bolo v Nemšovej.  
Tešíme  sa z každého nového čitateľa, ktorý sa zostal verný aj počas covidu knihám a čítaniu.
 

Správa o realizácii projektu

2016 - Čítaj - doplníš si slovnú zásobu

Ročné výkazy

Správy o činnosti