Úradná tabuľa

 • 28.12.
  2015

  KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - užívanie časti vodnej stavby: Kanalizácia mesta Nemšová - stavba Ľuborča

  zvesené: 14.01.2016
  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP vydal kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti vodnej stavby: Kanalizácia mesta Nemšová - stavba Ľuborča.
 • 23.12.
  2015

  OZNAM - informácia pre občanov v prípade mimoriadnych prípadov

  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že v mimoriadnych prípadoch (úmrtia) počas Vianočných a novoročných sviatkov môžete volať: 25.12.2015 Ing. Brandoburová, č.tel.: 0918 876 695, 26.12.2015 Mgr. Raftlová, č.tel.: 0918 876 668, 2.1.2016 Mgr. Raftlová, č.tel.: 0918 876 668.
 • 21.12.
  2015

  OZNAM - zberný dvor

  zvesené: 04.01.2016
  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor odpadov na ul. Borovského 30 bude v dňoch 28.12.2015 - 3.1.2016 ZATVORENÝ.
 • 16.12.
  2015

  UPOVEDOMENIE o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o DPS - L. Rýger

  zvesené: 02.01.2016
  Mesto Nemšová upovedomuje účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby ,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN, v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča stavebníka Lukáša Rýgera.
 • 16.12.
  2015

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Jaroslav Holeček a manž.

  zvesené: 02.01.2016
  Stavebníci Jaroslav Holeček a manželka Iveta požiadali dňa 21.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby rodinného domu súpisné číslo 512 spojenú s umiestnením zmeny: ,,Zmena dokončenej stavby stavebné úpravy RD č. súp. 512 - Nemšová“.
 • 16.12.
  2015

  ROZHODNUTIE o prerušení územného konania - D. Štefánek a manž.

  zvesené: 02.01.2016
  Navrhovatelia Dominik Štefánek a manž. Kristína Štefánková požiadali dňa 30.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu ,,RODINNÝ DOM“.
 • 16.12.
  2015

  ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - pozemok v IBV Vlárska

  zvesené: 01.01.2016
  Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu: prenájom pozemku - časť o výmere 17 m2 a 55 m2, spolu o výmere 72m2 v lokalite IBV Vlárska.
 • 8.12.
  2015

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - Zrubová chata ,,Walach" stavebníka Ing. Karola Prnu a manž.

  zvesené: 25.12.2015
  Stavebníci Ing. Karol Prno a manželka Marcela Prnová požiadali dňa 14.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ZRUBOVÁ CHATA “WALACH“ na parc. č. 2352, k. ú. ĽUBORČA“.
 • 8.12.
  2015

  ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 25.12.2015
  Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, požiadal dňa 07.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,TN_Nemšová, Trenčian. Závada, NNK, VNK, TS“, časť: SO 1.1, 1.2, 1.3 – VN káblové vedenie, SO 2.1, 2.2 – NN káblové vedenie, SO 3.1, 3.2, 3.3 – Demontáž VN vzdušného vedenia, PS 1.1 – Kiosková TS 100 kVA, PS 1.2 - Kiosková TS 400 kVA.
 • 25.11.
  2015

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY pre stavebníka Lukáša Rýgera

  zvesené: 11.12.2015
  Stavebník Lukáš Rýger, Ul. Borovského č. 929/5, 914 41 Nemšová požiadal dňa 06.03.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN.
 • 25.11.
  2015

  ROZHODNUTIE - Zmena stavby pred jej dokončením - Nemšová - kanalizácia mesta

  zvesené: 12.12.2015
  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP vydal Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - Nemšová - kanalizácia mesta.
 • 23.11.
  2015

  Návrh VZN č. /2015 o miestnych daniach

  zvesené: 04.12.2015
  Mesto Nemšová ukladá nasledovné druhy miestnych daní: a/ daň z nehnuteľností, b/ daň za psa, c/ daň za užívanie verejného priestranstva, d/ daň za ubytovanie, e/ daň za nevýherné hracie prístroje
 • 23.11.
  2015

  Návrh VZN č... / 2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová

  zvesené: 04.12.2015
  Návrh VZN č. .../ 2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová.
 • 23.11.
  2015

  Zámer zameniť majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová

  zvesené: 10.12.2015
  Mesto Nemšová má zámer majetkovoprávne usporiadať svoje pozemky v rámci mesta so spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová a to zámenou pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 20.11.
  2015

  Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová

  zvesené: 10.12.2015
  Mesto Nemšová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov predpisov vydáva návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová.
 • 20.11.
  2015

  NÁVRH VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 10.12.2015
  Všeobecné záväzné nariadenie o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského nariadenia so sídlom na území mesta Nemšová, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2016.
 • 19.11.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Nemšová - kanalizácia mesta"

  zvesené: 06.12.2015
  OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Nemšová - kanalizácia mesta"
 • 18.11.
  2015

  Oboznámenie verejnosti - prerušenie elektriny v dňoch 03.12.2015 a 07.12.2015

  zvesené: 08.12.2015
  Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v dňoch 03.12.2015 a 07.12.2015 bez dodávky niektoré ulice.
 • 13.11.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Dominik Štefánek a manž.

  zvesené: 29.11.2015
  Navrhovatelia Dominik Štefánek a manž. Kristína požiadali dňa 30.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,RODINNÝ DOM“.
 • 12.11.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby - Jaroslav Holeček a manž.

  zvesené: 28.11.2015
  Stavebníci Jaroslav Holeček a manželka Iveta Holečková požiadali dňa 21.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby rodinného domu súpisné číslo 512 spojenú s umiestnením zmeny:,,Zmena dokončenej stavby stavebné úpravy RD č. súp. 512 - Nemšová“.