Úradná tabuľa

 • 27.12.
  2017

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie - Dubnické štrkovisko

  zvesené: 18.01.2018
 • 27.12.
  2017

  Rozhodnutie o prerušení konania - prestavba a prístavba RD - Zuzana Blažejová

  zvesené: 13.01.2018
 • 22.12.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – „REVITALIZÁCIA PARKU M. R. ŠTEFÁNIKA“

  zvesené: 04.01.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.12.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Park M.R. Štefánika, parc.č. č. 1260/1, 1260/3 k.ú. Trenčín vo vlastníctve mesta Trenčín a parc. č. 3316/1, 3317/2, 3316/111, 3316/137, 3316/138, 3316/240, 3316/241, 3316/242, 3316/243, 3316/244, 3316/245, 3316/246, 3316/97, 3316/98, 3316/81, 3316/82, 3316/88, 1260/31 k.ú. Trenčín vo vlastníctve ŽSR – výrub 2 ks Jelša lepkavá, 6 ks Breza previsnutá, 6 ks Pagaštan konský, 2 ks Borovica hladká, 2 ks Tis obyčajný, 1 ks Gaštan jedlý, 9 ks Javor mliečny, 1 ks Agát biely, 3 ks Javorovec jaseňolistý, 5 ks Borovica lesná, 1 ks Lipa veľkolistá, 5 ks Topoľ biely, 1 ks Jedľa obrovská, 1 ks Cypruštek hrachonosný, 4 ks Borovica čierna, 1 ks Javor horský, 1 ks Topoľ čierny, 1 ks Smrek pichľavý, 5 ks Slivka čerešňoplodá, 1 ks Tuja východná, 2 ks Javor ohnivý, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks Lipa malolistá, 2 ks Jaseň štíhly, 1 ks Hloh obyčajný a kry s plošnou výmerou 44,0 m2 Pajazmín vencový, 10,0 m2 Trojpuk drsný, 45,0 m2 Borievka čínska, 31,0 m2 Dráč obyčajný, 18,0 m2 Lieska turecká, 19,0 m2 Javor mliečny, 2,0 m2 Kéria japonská, 50,0 m2 Hlohyňa šarlátová, 22,0 m2 Dráč Júliin, 10,0 m2 Kalina vráskavolistá, 173,0 m2 Imelovník biely, 74,0 m2 Tavoľník van Houtteho, 5,0 m2 Zlatovka prostredná, 15,0 m2 Sofora japonská výmladky, 4,0 m2 Topoľ čierny, 8,0 m2 Orgován obyčajný výmladky, 8,0 m2 Borovica horská kosodrevina. Asanácia drevín, krovov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície. Vyhodnotené dreviny predstavujú bezpečnostné riziko vzhľadom na intenzitu návštevnosti priestoru. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 20.12.
  2017

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku

  zvesené: 20.01.2018
  Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na : „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“
 • 12.12.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – AUGUSTÍN CHUDO, KUKUČÍNOVA 1046/8, 914 41 NEMŠOVÁ

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.12.2017 začalo na základe žiadosti Augustína Chudu, Kukučínova 1046/8 konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks vrba, 20 ks osika, 15 ks jelša a 25 m2 krovitých porastov hlohu rastúcich parc.č.2038, k.ú. Ľuborča . Dôvodom na výrub drevín je realizácia zatrávnenia uvedenej parcely a vysadenia ovocného sadu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk

   

  Opravujeme, číslo parcely na ktorej rastú dreviny je 1309. Uvedené číslo 2038 je LV.

 • 7.12.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA ZÁPADNÁ ULICA, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – JEDNOSMERKA UL. J. HALAŠU, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA - J. HALAŠU Č.2660, 2704-2705

  zvesené: 15.12.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.12.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Západná, parc.č.2237/5, 2237/371, 2237/372, k.ú. Trenčín – výrub 5 ks jaseň štíhly, 1 ks javor horský, 2 ks lipa malolistá, 4 ks breza previsnutá, 8,0 m2 pajazmín vencový a 5,0 m2 orgován obyčajný. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Západná ulica“; 2. Ul. J. Halašu, parc.č.2189/218, k.ú. Trenčín - výrub 1 ks borovica lesná. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta – Jednosmerka ul. J. Halašu“, 3. Ul. J. Halašu č.2660, 2704-2705, parc.č.2189/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks smrek obyčajný, 1 ks agát biely, 10 ks borovica čierna, 1 ks javor horský, 5 ks breza previsnutá, 2 ks lipa malolistá, 1 ks javorovec jaseňolistý, 47,0 m2 tavoľník van Houtteho, 15,0 m2 hlohyňa šarlátová a 7,0 m2 orgován obyčajný. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta J. Halašu – č. 2660, 2704-2705“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 7.12.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA OPATOVSKÁ KU GARÁŽAM

  zvesené: 15.12.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.12.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Opatovská, parc.č.767/1, k.ú. Kubra – výrub 1 ks orech kráľovský. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Opatovská ku garážam“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 7.12.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA UL. KYJEVSKÁ - KC JUH, ROZŠÍRENIE PARKOVISKA GEN. SVOBODU, NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – ULICA J. HALAŠU Č.2631-35 A 2697/2700

  zvesené: 15.12.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.11.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Kyjevská - KS, parc.č.2337/35, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks jaseň štíhly. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava ul. Kyjevská – kultúrne centrum JUH v Trenčíne“; 2. Ul. Gen. Svobodu, parc.č.2180/5, k.ú. Trenčín - výrub 2 ks breza previsnutá. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Rozšírenie parkoviska Gen. Svobodu“, 3. Ul. J. Halašu č.2631-35 a 2697-2700“, parc.č.2189/218, 2189/216, k.ú. Trenčín – výrub 3 ks breza previsnutá, 1 ks vŕba Matsudova, 1 ks jaseň mannový, 2 ks slivka domáca. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta ul. Jána Halašu – pred byt. domom č.2631-35“ a č.2697-2700“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 5.12.
  2017

  Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov - JFK Servis, s.r.o.

  zvesené: 21.12.2017
  Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov - JFK Servis, s.r.o.
 • 4.12.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – ÚPRAVA KRIŽOVATKY ŽILINSKÁ / POVAŽSKÁ; STATICKÁ DOPRAVA NA UL. ŠOLTÉSOVEJ

  zvesené: 12.12.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.11.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Považská, parc.č.1531/212, k.ú. Trenčín – výrub 4 ks celtis západný. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Úprava križovatky Žilinská/Považská“; 2. Ul. Šoltésova, parc.č.1531/305, k.ú. Trenčín - výrub 1 ks čerešňa vtáčia, 1 ks javor horský a 2,0 m2 pajazmín vencový. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava na ul. Šoltésovej“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 04.12.2017
 • 28.11.
  2017

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Monika Schvandtnerová-RD

  zvesené: 14.12.2017
  Stavebníčka Monika Schvandtnerová rodená Schvandtnerová, Ul. Závadská č. 813/134, 914 41 Nemšová požiadala dňa 27.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením, pozostávajúcu zo zmeny termínu na dokončenie stavby:,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“.
 • 28.11.
  2017
 • 27.11.
  2017

  Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 07.12.2017
  Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta a na webe mesta: 27.11.2017 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 06.12.2017
 • 27.11.
  2017

  Návrh VZN o miestnych daniach

  zvesené: 08.12.2017
  Návrh VZN: zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 27.11.2017 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 7.12.2017
 • 27.11.
  2017

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - ALFA DM, s.r.o. - pozemok

  zvesené: 14.12.2017
  Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 120/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1464 m2 (časť pozemku vo výmere 110 m2) zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová– podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – Dušanovi Mazanovskému – ALFA DM, Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 34270264 a spoločnosti ALFA DM, Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 47528 796 na dobu určitú do 31.12.2018, nájomné 20 €/m2/rok
 • 27.11.
  2017

  ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. František Bagin

  zvesené: 14.12.2017
  Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/48 ostatné plochy o výmere 168 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45682925-79/2016 z pozemku, C KN parcely č. 2516/4 ostatné plochy o výmere 488 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Františkovi Baginovi a manželke Alene, obaja bytom Šidlíkove 4, 91441 Nemšová za cenu 17 €/m2.
 • 27.11.
  2017

  Kolaudačné rozhodnutie - Sídlo firmy DASKO, s.r.o.

  zvesené: 13.12.2017
  Kolaudačné rozhodnutie - Sídlo firmy DASKO, s.r.o.
 • 27.11.
  2017

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52-Ing. Ľubomír Fehér, MBA

  zvesené: 13.12.2017
  Navrhovateľ: Ing. Ľubomír Fehér, MBA,v zastúpení Ing. Martinou Müllerovou, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín požiadal dňa 11.5.2016 Mesto Nemšová o vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny dokončenej stavby súp. číslo 52 v Nemšovej ( ďalej len územné rozhodnutie) pod názvom:,,Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“.
 • 23.11.
  2017

  STAVEBNÉ POVOLENIE - SVB Sklárska 1,3 Nemšová

  zvesené: 08.12.2017
  Zmena dokončenej stavby BD - Nemšová, ul. Sklárska s. č. 168/1,3 - stavebné úpravy a oprava obvodového plášťa.
 • 21.11.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Slovanet, a.s.

  zvesené: 07.12.2017
  Navrhovateľ Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 954 612 v zastúpení NadNet Services, s. r. o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 811 195 zastúpený Sloboda Csaba, Trávnik 150, 946 18 Trávnik požiadal dňa 20.10.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,Optické pripojenie Vetropack Nemšová, s. r. o.“.