Smernice a dokumenty mesta

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová

Smernica č. 1/2020 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica č. 1/2021 o používaní mestského rozhlasu

Smernica č. 1/2019 - Verejné obstarávanie

Dokumenty