Žiadosť o informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) možno podať:

 1. Poštou        
  Mesto Nemšová
  Janka Palu 2/3
  914 41 Nemšová
   
 2. Elektronicky
  info@nemsova.sk
   
 3. Osobne
  na podateľni mestského úradu 

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bezodkladne najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy.