Úradná tabuľa

 • 31.12.
  2019

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová - SPP distribúcia, a.s.

  zvesené: 16.01.2020
 • 20.12.
  2019

  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov v k.ú. Kľúčové

  zvesené: 05.01.2020
 • 18.12.
  2019

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - trvalé užívanie časti líniovej stavby - ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová" stavebníka RVSVV,s.r.o.

  zvesené: 03.01.2020
 • 13.12.
  2019

  VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018

  zvesené: 29.12.2019
 • 13.12.
  2019

  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - záhradný domček - Rajníčková Zuzana

  zvesené: 29.12.2019
 • 13.12.
  2019

  VZN č. 4/2019 o miestnych daniach

  zvesené: 29.12.2019
 • 10.12.
  2019

  Oznámenie o začatí konania zmeny dokončenej stavby - projekt RD - Juraj Belko a manž.

  zvesené: 26.12.2019
 • 3.12.
  2019

  Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 a výhľad na roky 2021-2022

  zvesené: 20.12.2019
 • 3.12.
  2019

  Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 20.12.2019
 • 27.11.
  2019

  Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS - upovedomenie - M. Suchánková, V. Suchánek

  zvesené: 13.12.2019
 • 25.11.
  2019

  Oznámenie o začatí územného konania - novostavba polyfunkčného objektu bytového domu - AB B, s.r.o.

  zvesené: 11.12.2019
 • 22.11.
  2019

  Oznámenie o začatí územného konania - prekládka VNV do zeme - REALLINE, s.r.o.

  zvesené: 08.12.2019
 • 14.11.
  2019

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CKN P.Č. 4719/5, 4581 K.Ú. TRENČIANSKA TEPLÁ

  zvesené: 22.11.2019
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.11.2019 začalo na základe žiadosti obce Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele CKN. p.č. 4719/5 k.ú. Trenčianska Teplá z dôvodu výstavby prístupovej cesty k novej výstavbe RD - 6 ks slivka a na parcele CKN 4581 k.ú. Trenčianska Teplá – cintorín - 1 ks tuja a 1 ks lieska. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 14.11.2019
 • 14.11.
  2019
 • 7.11.
  2019

  Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MsZ

  zvesené: 22.11.2019
 • 7.11.
  2019

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - SPP distribúcia

  zvesené: 23.11.2019
 • 6.11.
  2019

  Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za soc. služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

  zvesené: 18.11.2019
 • 6.11.
  2019

  Návrh VZN o miestnych daniach

  zvesené: 18.11.2019
 • 22.10.
  2019

  Rozhodnutie o prerušení konania - rodinný dom - Ladislav Kojda

  zvesené: 07.11.2019
 • 11.10.
  2019

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 28.10.2019