Úradná tabuľa

 • 29.12.
  2016

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - Dotatočné povolenie stavby - RD

  zvesené: 16.01.2017
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie stavebníkov Petra Rafaja a manželky Blanky Rafajovej, Skalská Nová Ves č. 213, 913 31 Skalka nad Váhom p r e r u š u j e na 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
 • 22.12.
  2016

  Dodatočné povolenie stavby - garáž s prístreškom

  zvesené: 06.01.2017
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol takto: Stavbu ,,GARÁŽ S PRÍSTREŠKOM“ stavebníka Mgr. Michala Orechovského povoľuje.
 • 19.12.
  2016

  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania-TVK

  zvesené: 04.01.2017
  Návrh na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa - vnútorná časť vodárenského zdroja.
 • 16.12.
  2016

  OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania o DPS a upustenie od ústneho konania - oplotenie a žumpa

  zvesené: 02.01.2017
  O Z N Á M E N I E o pokračovaní stavebného konania o dodatočnom povolení stavieb a upustenie od ústneho konania. Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú zmenu ohlásenej stavby: ,,OPLOTENIE“a o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ŽUMPA“.
 • 16.12.
  2016

  Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach

  zvesené: 16.01.2017
  Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach
 • 16.12.
  2016

  VZN č. 5/2016 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 16.01.2017
  VZN č. 5/2016 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová
 • 8.12.
  2016

  STAVEBNÉ POVOLENIE - novostavba rodinného domu

  zvesené: 24.12.2016
  Stavebník Ivan Poláček, Ul. Mládežnícka č. 23, 914 41 Nemšová požiadal dňa 24.10.2016 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,Rodinný dom - novostavba“.
 • 7.12.
  2016

  Rozhodnutie - súhlas na výrub 4 ks orecha kráľovského

  zvesené: 23.12.2016
  Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, referát životného prostredia, ako príslušný orgán miestnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, § 47 ods.3 a v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a doplnku v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. na základe žiadosti Ďuríka Jozefa, Kamenec 276/20, 914 41 Nemšová (ďalej len žiadateľ), zo dňa 26.10.2016 vydáva žiadateľovi s ú h l a s na výrub: 4 ks orecha kráľovského.
 • 7.12.
  2016

  ROZHODNUTIE - súhlas na výrub 3 ks smrek strieborný

  zvesené: 23.12.2016
  Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, referát životného prostredia, ako príslušný orgán miestnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov, § 47 ods.3 a v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a doplnku v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. na základe žiadosti Patkovej Agáty, Ľuborčianska 713/5, 914 41 Nemšová (ďalej len žiadateľ), zo dňa 25.10.2016 vydáva žiadateľovi s ú h l a s na výrub: 3 ks smrek strieborný.
 • 2.12.
  2016

  Rozhodnutie - výrub 5 ks javorov mliečnych

  zvesené: 17.12.2016
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Mesta Trenčín, so sídlom Mierové námestie 22, 911 64 Trenčín zo dňa 19.10.2016 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva s ú h l a s pre Mesto Trenčín, so sídlom Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín na výrub 5 ks javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 92, 105, 105, 80 a 95 cm a krovia druh skalník rozložený (Cotoneaster dammeri) s výmerou 3 m2, 1,5 m2 a 2,25 m2, rastúcich na pozemku parc.č.1216 k.ú. Trenčín.
 • 2.12.
  2016

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín ul. Mládežnícka č. 25 - za bytovkou

  zvesené: 08.12.2016
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 2.12.2016 začalo na základe žiadosti Miroslava Václava evidovanej pod číslom 2261/16, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smreka rastúceho na pozemku parc.č. C KN 957/2 k.ú. Nemšová, z dôvodu - rast stromu v tesnej blízkosti bytovky, znižovaniu prieniku denného svetla do spodného bytu. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 2.12.2016
 • 2.12.
  2016

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín - lokalita Slaninková pri štátnej ceste I/57

  zvesené: 08.12.2016
  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – lokalita Slaninková pri štátne ceste I/57 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 2.12.2016 začalo na základe žiadosti SSC IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 8 ks orech kráľovský a krovie, rastúcich na pozemku parc.č. C KN 2793/2 C k.ú. Nemšová pri štátnej ceste I/57 v km 147,169 – 147,972, z dôvodu – bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 2.12.2016
 • 2.12.
  2016

  Verejná obchodná súťaž - predaj pozemku v k. ú. Trenčianska Závada

  zvesené: 31.12.2016
  Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce.
 • 1.12.
  2016

  Západoslovenská distribučná - Výzva pre majiteľov nehnuteľností

  zvesené: 01.01.2017
  Západoslovenská distribučná požiadala listom zo dňa 30.11.2016 Mesto Nemšová o zverejnenie výzvy pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach občanov.
 • 1.12.
  2016

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby - DASKO, s.r.o.

  zvesené: 17.12.2016
  Stavebník DASKO s.r.o., Ul. Zábavská 48/9, 914 42 Horné Srnie, IČO: 36 327 891 požiadal dňa 28.11.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu stavby.
 • 28.11.
  2016

  Prerušenie distribúcie elektrickej energie - oznámenie verejnosti

 • 25.11.
  2016

  NÁVRH VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 08.12.2016
  Všeobecné záväzné nariadenie o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová.
 • 25.11.
  2016

  NÁVRH VZN o miestnych daniach - doplnenie VZN č. 10/2015

  zvesené: 08.12.2016
  Návrh VZN: zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta: 25.11.2016 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie do: 7.12.2016
 • 25.11.
  2016

  ZÁMER o majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi SBUL Nemšová

  zvesené: 15.12.2016
  Mesto Nemšová má zámer majetkoprávne usporiadať pozemky mesta a členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 10.11.
  2016

  Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

  zvesené: 10.12.2016
  Mestu Nemšová bola dňa 10.11.2016 doručená žiadosť o súčinnosť pri kontrole identifikácie a registrácie koňovitých zvierat.