Majetok mesta

Obchodná verejná súťaž „Predaj C KN parcely č. 321/54 - IBV Pod horou Kľúčové“

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj parcely zapísanej na liste vlastníctva č. 1. katastrálne územie Kľúčové v lokalite IBV Pod horou.