Úradná tabuľa

 • 30.12.
  2021

  VZN č. 6/2021 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019

 • 29.12.
  2021

  Oznámenie o začatí územného konania - Belko

  zvesené: 14.01.2022
 • 17.12.
  2021

  Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania zmeny dokončenej stavby - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 01.01.2022
 • 17.12.
  2021

  Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 01.01.2022
 • 17.12.
  2021

  VZN mesta Nemšová č. 5/2021 o miestnych daniach

  zvesené: 01.01.2022
 • 17.12.
  2021

  VZN mesta Nemšová č. 4/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 01.01.2022
 • 17.12.
  2021

  VZN č. 3/2021 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019

  zvesené: 01.01.2022
 • 16.12.
  2021

  Zámer postúpenia pohľadávok mesta Nemšová na Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.

 • 16.12.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

 • 15.12.
  2021

  Rozhodnutie - zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom

  zvesené: 30.12.2021
 • 13.12.
  2021

  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018 a VZN č. 3/2019

  zvesené: 29.12.2021
 • 1.12.
  2021

  Stavebné povolenie - Výmena okenných a dverných výplní - DRAZIL s.r.o.

  zvesené: 17.12.2021
 • 1.12.
  2021

  Stavebné povolenie - záhradný domček - Korienek Juraj

  zvesené: 17.12.2021
 • 1.12.
  2021

  Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 17.12.2021
 • 30.11.
  2021

  VZN mesta Nemšová č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 15.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Návrh programového rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2022 a výhľad na roky 2023 –2024

  zvesené: 17.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Návrh VZN o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 15.01.2022
 • 30.11.
  2021

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ZATIENIME s. r. o.

  zvesené: 16.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - RozmaTech spol. s r. o.

  zvesené: 16.12.2021
 • 30.11.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová

  zvesené: 16.12.2021