Úradná tabuľa

 • 7.8.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti - Patrik Jantoška

  zvesené: 22.08.2018
 • 7.8.
  2018

  ROZHODNUTIE o predĺžení termínu prerušenia konania o DPS - MUDr. Jozef Škunta

  zvesené: 24.08.2018
 • 3.8.
  2018

  Rozhodnutie o umiestnení stavby - ,,Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová"

  zvesené: 19.08.2018
 • 1.8.
  2018

  Okresný úrad Trenčín - zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie - ALEX N, s.r.o.

  zvesené: 17.08.2018
 • 31.7.
  2018

  Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - prekládka VNV do zeme - REALLINE, s.r.o.

  zvesené: 16.08.2018
 • 31.7.
  2018

  Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - Sídlisko IBV Šidlíkové - ALEX N, s.r.o.

  zvesené: 16.08.2018
 • 31.7.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti - Martin Mahanský

  zvesené: 31.08.2018
 • 24.7.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti

  zvesené: 09.08.2018
 • 17.7.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„ROZKVET – OPRAVA NÁMESTIA“

  zvesené: 26.07.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.07.2018 začalo na základe žiadosti mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Šoltésovej - Rozkvet, C-KN parc.č.1531/214, 1531/356, 1531/61, k. ú. Trenčín vo vlastníctve mesta Trenčín – výrub 3 ks javor ohnivý, 1 ks katalpa bignóniovitá, 2 ks breza previsnutá, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks javor mliečny, kry s plošnou výmerou 105,1 m2 vtáči zob, 23 m2 zlatovka prostredná, 30 m2 ľubovník kalíškatý, 32 m2 tavoľník japonský, 69 m2 vajgélia ružová, skalník Dammerov, 70 m2 tavoľník van Houtteho. Asanácia stromov a krov je nutná z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, kondície a zníženej sadovníckej a estetickej hodnoty drevín. Zároveň sú uvedené dreviny v kolízii s plánovanou revitalizáciou námestia. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 16.7.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – SIBÍRSKA ULICA“

  zvesené: 24.07.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.07.2018 začalo na základe žiadosti mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Sibírska, C-KN parc.č.774/2, E-KN parc.č.1610/1, k. ú. Kubra vo vlastníctve mesta Trenčín – výrub 3 ks tuja západná, 1 ks smrek obyčajný, 3 ks breza bradavičnatá. Asanácia stromov a krov je nutná z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, kondície a zníženej sadovníckej a estetickej hodnoty drevín. Zároveň sú uvedené dreviny v kolízii s plánovanou výstavbou parkovacích miest. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 16.7.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti

  zvesené: 06.08.2018
 • 13.7.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti

  zvesené: 14.08.2018
 • 13.7.
  2018

  Stavebné povolenie - Mgr. Vladimír Forgáč - protierózne opatrenie

  zvesené: 29.07.2018
 • 11.7.
  2018

  Okresný úrad Trenčín, Rozhodnutie - zamietnutie odvolania - Stavebné úpravy a prístavba domu s.č. 52

  zvesené: 27.07.2018
 • 11.7.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti

  zvesené: 13.08.2018
 • 10.7.
  2018

  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová-Bočky

  zvesené: 26.07.2018
 • 4.7.
  2018

  Stavebné povolenie - Zuzana Balážová - terénne úpravy pozemkov

  zvesené: 20.07.2018
 • 2.7.
  2018

  Dodatočné povolenie stavby -Peter Rafaj a manž. Blanka - Rodinný dom

  zvesené: 18.07.2018
 • 27.6.
  2018

  Stavebné povolenie - Ivan Záhorec - vybudovanie balkóna

  zvesené: 12.07.2018
 • 27.6.
  2018

  Rozhodnutie - užívanie stavby 1 box garáže v bloku č. 1 Nemšová - Uličky

  zvesené: 13.07.2018