37. zasadnutie MsZ dňa 20.06.2018

Zápisnica

Uznesenia

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Materiály k bodu č. 3 sú zverejnené na webovej stránke mesta Nemšová v časti Rozpočet.

Všetky zápisnice a uznesenia