Úradná tabuľa

 • 26.2.
  2015

  Výzva na doplnenie žiadosti o DP a kolaudáciu stavby a ROZHODNUTIE o prerušení konania o dodatočné povolenie a kolaudáciu stavby - Profi Service Truck, s.r.o.

  zvesené: 26.02.2015
 • 20.2.
  2015

  Zámer odpredať majetok mesta Nemšová-odpredaj pozemku v k.ú. Ľuborča

  zvesené: 20.02.2015
 • 18.2.
  2015

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - predaj nehnuteľnosti v k.ú. Nemšová

  zvesené: 18.02.2015
 • 17.2.
  2015

  ROZHODNUTIE o zastavení územného konania - Skleník-Ing. Krchnávek

  zvesené: 17.02.2015
 • 5.2.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a nariadenie ústneho konania - Martin Holeček

  zvesené: 05.02.2015
 • 30.1.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od územného konania-Dalibor Janega - rodinný dom

  zvesené: 30.01.2015
 • 28.1.
  2015

  VÝZVA na voľby do Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A, Nemšová

  zvesené: 28.01.2015
 • 27.1.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania-Západoslovenská distribučná, a.s. - TN_Nemšová, Tr. Závada

  zvesené: 27.01.2015
 • 26.1.
  2015

  NÁVRH VZN č. .../2015 o určemí výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 26.01.2015
 • 26.1.
  2015

  NÁVRH VZN č. .../2015 o zmene a doplnení VZN č. 5/2011 o povodňových plánoch záchranných prác PO a FO podnikateľov na území mesta Nemšová

  zvesené: 26.01.2015
 • 23.1.
  2015

  NÁVRH VZN č. .../2015, ktorým sa ruší VZN č. 9/2008, ktorým sa menia niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR

  zvesené: 23.01.2015
 • 23.1.
  2015

  ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a výzva na doplnenie žiadosti.L. Rýger

  zvesené: 23.01.2015
 • 23.1.
  2015

  ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti- J. Bračík

  zvesené: 23.01.2015
 • 12.1.
  2015

  Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky- Zmena prvostupňového rozhodnutia-Václav Šlesarik

  zvesené: 12.01.2015