Majetok mesta

Zámer previesť majetok mesta Nemšová - pozemok v k. ú. Nemšová - Drazil, s.r.o.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová - pozemok v k. ú. Nemšová - Kvety Mazanovský, COM-PA, s.r.o., S-PLUS, s.r.o.

Zámer zameniť majetok mesta Nemšová - pozemky v k. ú. Nemšová - Peter Marjenka

Zámer výpožičky majetku mesta Nemšová - nebytový priestor - OZ Peregrín

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemok v k.ú. Ľuborča - Peter Mutňanský a manž.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k.ú.Nemšová - Kvety Mazanovský, COM-PA, s.r.o.

Zámer výpožičky majetku mesta Nemšová - OZ Peregrín

Mesto Nemšová má zámer dať na dobu neurčitú do výpožičky majetok mesta Nemšová - nebytový priestor – miestnosť o v budove mestského múzea so súpisným číslom 211.