Majetok mesta

Obchodná verejná súťaž - ,,Prenájom nebytového priestoru v budove Domu služieb"

Prenájom nebytového priestoru, ktorý pozostáva z jednej miestnosti a nachádza sa v budove Domu služieb s. č. 167 v Nemšovej.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v k. ú. Ľuborča

Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemkov, C KN parcely č. 139/24 záhrady o výmere 304 m2 a C KN parcely č. 140/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín podľa §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová

Ide o prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 2525/5, ktorú nájomca potrebuje za účelom zriadenia staveniska pri výstavbe verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie“, ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky - Daniela Krajčovičová, Jozef Šedivý a manž.

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia majú záujem o rozšírenie zázemia a tak môžu lepšie využiť nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve.

Zámer prenajať pozemky - majitelia bytov na ul. Ľuborčianska s.č. 1056

Pozemky, ktoré majú byť predmetom nájmu sa nachádzajú pri bytovom dome so súpisným číslom 1056 v Ľuborči, kde vlastnia žiadatelia byty. V súčasnosti tieto pozemky žiadatelia využívajú ako záhradky na základe nájomných zmlúv. Nájomné zmluvy obsahovali neaktuálne údaje, a preto nebolo vhodné uzatvárať dodatky ale je potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy. Mesto po dohode so žiadateľmi pristúpilo k výpovedi nájomných zmlúv (výpovedná lehota uplynie 28.02.2019) a následne budú uzavreté nové nájomné zmluvy. Pán Mutňanský nadobudol v bytovom dome byt v roku 2017. Jeho predchodca mal tiež uzavretú riadnu nájomnú zmluvu a on má spolu s manželkou záujem užívať tú istú časť pozemku. Pozemky sa budú využívať ako záhrady.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová-časť pozemkov-ALEX N, s.r.o.

Ide o prenájom časti pozemkov pri Vláre, medzi budovou športovej haly a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, kde má žiadateľ – spoločnosť ALEX N s.r.o. dlhodobý záujem vybudovať novostavby dvoch bytových domov. Účelom prenájmu pozemkov bude výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová-Fehers, s.r.o.

Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má spoločnosť Fehers, s.r.o. svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem rozšíriť predajňu ako aj sklad ovocia a zeleniny spoločne s prestrešením, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb. Uvedeným nedôjde k zmene charakteru predajného stánku.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová v k. ú. Ľuborča-Peter Mutňanský

Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri bytovom dome na Ľuborčianskej ulici 1056/50 a je bezprostredne priľahlý k terase, ktorá patrí k bytu vo vlastníctve žiadateľov. Majú záujem o prenájom tohto pozemku s možnosťou oplotenia, čo im poskytne zabezpečenie súkromia a lepšie využitie nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová v k.ú.Kľúčové-Andrej Vojt

Ide o pozemok, ktorý žiadateľ v súčasnosti využíva spolu s okolitými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve PD Vlára Nemšová ako výbeh pre jazdeckého koňa na základe nájomnej zmluvy z roku 2013. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú a žiadateľ má záujem pokračovať v nájme. O pozemok a jeho okolie sa stará, udržiava ho. Výška nájomného je odôvodnená predovšetkým účelom nájmu a skutočnosťou, že na pozemok je prístup len cez pozemky PD Vlára Nemšová, ktoré má žiadateľ tiež v nájme.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová-Jozef Kiačik a manž.

Ide o oplotený pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívajú vlastníci rodinného domu so súpisným číslom 1078. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.