Majetok mesta

Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 67/1 trvalé trávne porasty o výmere 233 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45682925-57/2018 z pozemku, E KN parcely č. 1236/3 ostatné plochy o výmere 723 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 458, katastrálne územie Trenčianska Závada, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve Mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Stanislavovi Gabrišovi, bytom Podhorská 1496/64, 91441 Nemšová za cenu 20 €/m2, čo pri výmere pozemku predstavuje celkovú kúpnu cenu 4660 €.

Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

Zámer previesť majetok mesta Nemšová formou nájmu- Peter Topák - ROMI

Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má Peter TOPÁK - ROMI svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem uvedený priestor uzatvoriť, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Vladislav Suchánek

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívali vlastníci susednej nehnuteľnosti – Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti pána Suchánka požiadala o odpredaj pani Suchánková so synom.Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Mlynský náhon

Pozemok tzv. Mlynského náhonu bol v minulosti potok s množstvom ramien, ktorý prechádzal cez Nemšovú. Postupne sa voda z potoka stratila a mesto nemá možnosť tieto pozemky využiť v rámci samosprávnych činností, tieto pozemky sa z veľkej časti nachádzajú vnútri súkromných pozemkov, sú oplotené a dlhodobo užívané, so súkromnými pozemkami tvoria celok a odpredajom iným záujemcom by mesto poškodilo terajších užívateľov.

Obchodná verejná súťaž „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej“

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: „časť nebytového priestoru č. 9-1 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na C KN parcele č. 233/7 na ulici Odbojárov 6 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 2565 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.

Obchodná verejná súťaž „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„časť nebytového priestoru č. 9-6 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová - pozemok Moravská

Mestský podnik služieb vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: nebytový priestor v budove kúpaliska so súpisným číslom 93 na C KN parcele č. 1898/4 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 4051 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.Prenajímaný priestor je samostatne prístupný s celkovou podlahovou plochou 250 m2 (podlahová plocha je orientačná, jej presná výmera bude upravená po predložení projektovej dokumentácie)

Obchodná verejná súťaž - „Prenájom nehnuteľnosti –nebytový priestor v areáli Letného kúpaliska“

Zámer previesť majetok mesta Nemšová

Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemky vo výlučnom vlastníctve Mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Antonovi Kučmovi, PhD., bytom Janka Palu 6/11, 91441 Nemšová za kúpnu cenu 20 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 3580 €.

Obchodná verejná súťaž - Prenájom areálu NTS

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom „areálu Nemšovského telovýchovného spolku“.

Obchodná verejná súťaž - ,,Prenájom nebytového priestoru v budove Domu služieb"

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru ktorý pozostáva z jednej miestnosti o výmere 37,40 m2 a nachádza sa v budove Domu služieb so súpisným číslom 167 na ulici SNP v Nemšovej.