Majetok mesta

Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - trhovisko

Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu : „Pozemok na trhovisku o výmere 12 m2 (zadná časť trhoviska) na mestskom trhovisku v Nemšovej na ul. Janka Palu-časť pozemku, C KN parcely č. 243, k.ú. Nemšová“.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa: Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) spoluvlastnícky podiel 1/33 –ina pozemku, C KN parcely č. 2065/9 ostatné plochy o výmere 403 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 10382, katastrálne územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to do výlučného vlastníctva Kataríne Iris Hanzelovej.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová zverejňuje ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa. Mesto Nemšová má zámer v rámci majetkoprávneho usporiadania mestských pozemkov – tzv. Mlynského náhonu previesť pozemky formou odpredaja.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Ľubomír Fehér, MBA

Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemok, C KN parcelu č. 2494/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2.

Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - časť budovy kultúrneho strediska v Ľuborči

Mesto Nemšová má zámer prenajať budovu so súpisným číslom 715 na pozemku, C KN parcele č. 119, (časť budovy „kultúrneho strediska v Ľuborči“- tri miestnosti na prvom poschodí a časť povalových priestorov), budova zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová,v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – občianskemu združeniu 117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová, IČO:00598721/117 so sídlom: Čerňavská 155/18, 91442 Horné Srnie.

Zámer zameniť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„nebytový priestor č. 9-5 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej.

Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti - verejná lekáreň

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok

Mesto Nemšová má zámer prenajať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa – Ing. Jurajovi Čapkovi a manželke Lenke.

Obchodná verejná súťaž - nebytový priestor v zdravotníckom zariadení

Zámer priameho prenájmu majetku v k.ú.Ľuborča

Obchodná verejná súťaž - pozemok v k. ú. Trenčianska Závada

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce.