Majetok mesta

Zámer výpožičky majetku mesta Nemšová - OZ Peregrín

Peregrín, Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám pôsobí v meste Nemšová od októbra 2010. Jeho hlavnou náplňou je pomoc a psychická podpora pri prekonávaní spoločenských, rodinných a psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate do bežných životných podmienok ale aj pomoc a podpora rodinným príslušníkom onkologických pacientov. Toto združenie od roku 2017 prevádzkuje Požičovňu zdravotných pomôcok a za účelom uskladnenia zdravotníckych pomôcok bola v roku 2017 mestským zastupiteľstvom schválená na 3 roky výpožička nebytového priestoru v budove mestského múzea. Občianske združenie požiadalo o predĺženie tejto doby. Uvedená činnosť je založená na dobrovoľníckej práci a poskytli potrebné služby viac než stovke klientov.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová - Západoslovenská distribučn, a.s.

Z dôvodu realizácie investičnej akcie „Kľúčové - IBV Pod Horou“ mesto Nemšová uzavrelo so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom zmluvu o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy. V zmysle tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaviazal na základe žiadosti mesta Nemšová zabezpečiť pre budúcich vlastníkov stavebných pozemkov možnosť napojiť sa na odber elektrickej energie a mesto Nemšová sa zaviazalo, že v prípade, že sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta budú nachádzať transformačné stanice, mesto prevedie na prevádzkovateľa vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 100 eur.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - futbalové kluby

Všetky budovy a pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, sú vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová. Prenájom je realizovaný v súlade so zákonom o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz prenajaté nehnuteľnosti užíval.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - NTS

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je súčasťou bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Ku dňu 31.12.2018 boli na celý areál ukončené nájomné zmluvy. Verejná obchodná súťaž vyhlásená koncom roka 2018 bola neúspešná. Mesto uskutočnilo v roku 2019 stavebné úpravy požadované ku kolaudácii časti stavby (protipožiarne dvere, odvetrávanie v kuchyni). Výška nájomného 1€/ročne do konca roka 2020 je zdôvodnená skutočnosťou, že celý areál je od ukončenia nájomného vzťahy s predchádzajúcim nájomcom nevyužívaný.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová

Predmetom zámeru priameho predaja je pozemok: C KN parcela č. 604/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, Obec Nemšová, okres Trenčín.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v areáli ČOV Nemšová

Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sa nachádzajú v areáli ČOV Nemšová a sú vo výlučnom vlastníctve mesta. Budovy a ostatné inžinierske stavby vlastní Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., ktorá okrem pozemkov pod stavbami užíva všetky pozemky v tomto areáli.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Radomír Koníček

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Podhorská v katastrálnom území Trenčianska Závada, na ktorom sa sčasti nachádza oplotenie pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa. Pri rekonštrukcii oplotenia bolo po zameraní geometrickým plánom zistené, že časť oplotenia sa nachádza na mestskom pozemku, ktorý nie je vhodné previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Fehers, s.r.o.

Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má spoločnosť Fehers, s.r.o. svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Pri kolaudačnom konaní bolo zistené, že je nesúlad medzi plochou pozemkov pod stavbou v zmysle predloženého GP č. 36335924-146-20 a pozemkami, ktoré má žiadateľ v prenájme od mesta. Uvedený rozdiel predstavuje 5 m2.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Západoslovenská distribučná, a.s.

V súvislosti s umiestnením elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: „TN A1 Nemšová, Ľuborča 2., VNV, VNK, TS, NNK“ je potrebné previesť pozemok, C KN parcelu č. 1441/2, k. ú. Kľúčové na Západoslovenskú distribučnú spoločnosť, a.s. za účelom umiestnenia spínacej stanice. Dôvodom stavby je výmena technicky dožívajúceho VN vzdušného vedenia.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PP-TEN s.r.o.

Pozemok, ktorý je predmetom nájmu, sa nachádza v areáli NTS Nemšová a je vo výlučnom vlastníctve mesta. Na pozemku je postavená budova so súpisným číslom 372 (športové zariadenie – tenisový areál a šatne) ktorá je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti PP-TEN, s.r.o.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Klub netradičných športov Nemšová/Horné Srnie

Ide o prenájom priestoru v budove mestského múzea v Nemšovej občianskemu združeniu Klub netradičných športov Nemšová/Horné Srnie. Toto združenie bude priestor využívať na tréningový proces a tiež organizovanie a odohranie súťažných zápasov Slovenského šachového zväzu. Cieľom šachového klubu je rozšíriť základňu ich členov, pritiahnuť k šachovniciam mládež a úspešne reprezentovať mesto Nemšová v tejto kráľovskej hre.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Rutiba s.r.o.

Ide o pozemok nachádzajúci sa v časti Nová Nemšová medzi miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho, ktorý je využívaný ako prístup k rodinnému domu. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby ani účelné ho ponechať v majetku mesta.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Catering servis s.r.o.

Nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu sa nachádzajú v budove kultúrneho domu v Nemšovej. Súčasným nájomcom je do 31.12.2020 spoločnosť catering servis s.r.o. a to na základe nájomnej z roku 2015. Táto spoločnosť prevádzkuje v predmetných nebytových priestorov reštauráciu, organizuje kultúrne a iné spoločenské podujatia, prípadne poskytuje služby pri týchto podujatiach. Súčasný nájomca požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy, minimálne na 5 rokov. Dôvodom prenájmu týchto nebytových priestorov súčasnému nájomcovi je predovšetkým skutočnosť, že počas rekonštrukcie kultúrneho domu v roku 2018 bola jeho prevádzka niekoľko mesiacov zatvorená, zároveň v roku 2020 z dôvodu protiepidemiologických opatrení musela byť prevádza opäť zatvorená. Nájomca realizoval rekonštrukciu kuchyne a výmenu barového pultu a nová nájomná zmluva bude obsahovať záväzok nájomcu, že si nebude u prenajímateľa uplatňovať žiadne nároky z nájomnej zmluvy z roku 2015.

Obchodná verejná súťaž - Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru ktorý sa nachádza v budove kultúrneho domu v Trenčianskej Závade.