Majetok mesta

ZÁMER odpredať pozemok, parcelu č. 2516/57 - Kiačik