Majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - NTS

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je súčasťou bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Na základe nájomnej zmluvy č. 141/2020 mesto prenajalo reštauračnú a ubytovaciu časť tejto budovy Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. za účelom prevádzkovania reštaurácie a ubytovacieho zariadenia. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb dochádza k rozšíreniu súčasného predmetu nájmu o pozemky, C KN parcely č. 3810, 3811, 3816, na ktorých sú umiestnené tenisové kurty, čo prispeje k lepšiemu využitiu areálu.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Klub netradičných športov Nemšová/Horné Srnie

Ide o prenájom priestoru v budove mestského múzea v Nemšovej občianskemu združeniu Klub netradičných športov Nemšová/Horné Srnie. Toto združenie priestory využíva na základe nájomnej zmluvy zverejnenej pod č. 8/2021 na tréningový proces a tiež organizovanie a odohranie súťažných zápasov Slovenského šachového zväzu. Nájomná zmluva bola uzavretá do 31.12.2021 a nájomca má záujem pokračovať v prenájme.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - HUBERT Ľuborča

Ide o prenájom časti pozemkov, v katastrálnom území Ľuborča a v katastrálnom území Nemšová o výmere 14 m2 pre občianske združenie HUBERT Ľuborča. Toto občianske združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča a na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu umiestnia na vlastné náklady informačné tabule včelárskeho náučného chodníka.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - IBV Pod horou

Ide o predaj pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v lokalite IBV Pod horou Kľúčové. Mesto Nemšová odpredáva pozemky prednostne obyvateľom obce, t.j. osobám s trvalým pobytom na území mesta výlučne za účelom výstavby rodinných domov. Pozemky sa predávajú s poukazom na § 1 ods. ods. 2 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení - základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov pri rešpektovaní základných zásad nakladania s majetkom obce stanovených v § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Okrem podmienky trvalého pobytu v Nemšovej museli kupujúci preukázať, že na území mesta Nemšová nevlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie v spoluvlastníckom podiele 1/1, prípadne v spoluvlastníckom podiele väčšom ako ½. Kupujúci si môžu kúpiť len jeden stavebný pozemok, priamo v kúpnej zmluve budú stanovené podmienky aby kupujúci v určenej lehote získal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu na pozemku, ktorý bude predmetom prevodu a tiež obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho, že v dohodnutej lehote neprevedie pozemok na tretiu osobu. V prípade nedodržania týchto podmienok bude od kupujúceho vymáhaná zmluvná pokuta. Cieľom predaja stavebných pozemkov za uvedených podmienok je vyriešenie bytovej otázky kupujúcich - obyvateľov obce a snaha zabrániť tomu, aby sa vysťahovali z mesta.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Eva Šatková

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Verejná obchodná súťaž vyhlásená v roku 2018 bola neúspešná. Mesto má záujem prenajať žiadateľke časť tohto nebytového priestoru a umožniť jej zriadenie prevádzky súkromného špeciálnopedagogického poradenstva pre deti a mládež, čo zlepší podmienky pre rodiny s deťmi, ktoré takéto poradenstvo nevyhnutne potrebujú.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - SBUL Kľúčové

Mesto Nemšová má záujem v mestskej časti Kľúčové vybudovať bezpečný zjazd z existujúcej cyklotrasy. Pri vybudovaní dôjde k záberu pozemku, C KN parcely č. 1818, ktorá je vo vlastníctve členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, pozemkové spoločenstvo. Predstavitelia urbáru majú zároveň záujem o prenájom rovnakej výmery z mestského pozemku, C KN parcely č. 1831, ktorý chcú využiť za účelom zabezpečenia lepšieho prístupu na pozemok v ich vlastníctve.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Slovenský skauting 117. zbor sv. Františka z Assisi

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Skauting zaujal množstvo detí, mládeže i dospelých aj v Nemšovej, kde pôsobí približne 40-50 aktívnych členov. Skauti okrem vlastných aktivít aktívne spolupracujú s verejnosťou – zúčastňujú sa akcie sv. Hubert, kde zabezpečujú zaujímavý program pre deti, roznášajú Betlehemské svetlo, zapájajú sa do Ligy proti rakovine, organizujú skautský ples pre širokú verejnosť a mnohé ďalšie. Priestory, ktoré sú predmetom nájmu využívajú skauti ako klubovňu a skladové priestory. Mesto Nemšová dlhodobo podporuje činnosť tejto mládežníckej organizácie a z tohto dôvodu má zámer opäť prenajať tieto priestory 117. zboru sv. Františka z Assisi.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Kateřina Gazdíková

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Šidlíkové v Nemšovej. Ide o bývalé koryto Mlynského náhonu. Žiadateľka má záujem o zarovnanie línie pozemku ešte pred jeho oplotením. Prevádzaná parcela je vytvorená tak, aby bolo v budúcnosti možné prepojenie jestvujúcich chodníkov. Vzhľadom na polohu nie je pozemok pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemok v k.ú. Kľúčové

Ide o pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Kľúčové na ulici Trenčianska, ktorý je oplotený a tvorí súčasť záhrady. Kupujúci pozemok v tomto stave užívajú od nadobudnutia nehnuteľností v roku 2000. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

Zámer odplatne previesť pozemok v k.ú. Nemšová - Rímskokatolícka cirkev v Nemšovej

Pozemok, E KN parcela č. 2, ktorá je predmetom prevodu, bola pôvodne zapísaná v pozemnoknižnej vložke č. 4 v prospech Rímskokatolíckej cirkvi v Nemšovej. V roku 2007 po zápise ROEP–u bola táto parcela zapísaná na list vlastníctva č. 1540 v prospech SR – Slovenského pozemkového fondu. Pod týmto zápisom sú uvedené tituly nadobudnutia (tzv. č. d. zápisy). Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor po prešetrení zápisov v pozemnoknižnej vložke zistil, že parcela č. 2 nebola predmetom uvedených nadobúdacích titulov. Mesto Nemšová sa stalo výlučným vlastníkom tohto pozemku na základe Protokolu č. 041814/2015-UVOP-U00112/15.00 uzatvoreného so Slovenským pozemkových fondom v novembri 2016. Slovenský pozemkový fond vo svojom vyjadrení uviedol, že v rámci konania ROEP došlo k pochybeniu a v prípade, že sa mesto s cirkvou mimosúdne nedohodne, je potrebné cirkev odkázať na podanie žaloby na súd. Z uvedených dôvodov je navrhnutá celková kúpna cena 1 euro.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemky na IBV v k.ú. Kľúčové

Ide o predaj pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v lokalite IBV Pod horou Kľúčové. Mesto Nemšová odpredáva pozemky prednostne obyvateľom obce, t.j. osobám s trvalým pobytom na území mesta výlučne za účelom výstavby rodinných domov.

Zámer odpredať nebytové priestory v budove zdravotníckeho zariadenia - ENT CENTRUM, s.r.o.

V budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 sa nachádzajú nebytové priestory, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Nemšová a spoločnosť ENT CENTRUM, s.r.o, ktorá vlastní jeden nebytový priestor na prvom poschodí. Táto spoločnosť zastúpená MUDr. Petrom Rácom má vo svojom priestore zriadenú otorinolaryngologickú ambulanciu a má vzhľadom na zvýšený dopyt zo strany pacientov dlhodobo záujem rozšíriť zdravotnícke služby, k čomu je potrebné rozšírenie a rekonštrukcia uvedených priestorov. Táto ambulancia pôsobí v Nemšovej od roku 2004 a poskytuje služby pacientom zo širokého regiónu.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Monika Mojžišová

Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu užívala mama žiadateľky, Ing. Eva Mojžišová na základe nájomnej zmluvy z roku 2013. Na pozemku, C KN parcele č. 1619/2 je postavená záhradná chatka so súpisným číslom 1911, ktorá je na základe dedičstva po Ing. Mojžišovej vo výlučnom vlastníctve jej dcéry, Moniky Mojžišovej. Pozemky sú oplotené, udržiavané, sú využívané na rekreačné a záhradkárske účely.

Obchodná verejná súťaž - Prenájom lekárne v Nemšovej

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: „nebytový priestor č. 9-5 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej

Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1. katastrálne územie Kľúčové v lokalite IBV Pod horou.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová

V nebytových priestoroch, ktoré sa nachádzajú v budove na Mierovom námestí má PD Vlára Nemšová zriadenú predajňu mliečnych výrobkov a uvedené nebytové priestory užíva na základe nájomnej zmluvy od roku 2006. Nájomca predáva svoje vlastné produkty z farmy v Kľúčovom a Hornom Srní a vďaka tejto predajni sú ich produkty dostupné nielen obyvateľom mesta Nemšová ale aj zákazníkom zo širokého okolia.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - MUDr. Monika Cáková

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Verejná obchodná súťaž vyhlásená v roku 2018 bola neúspešná. Zriadenie ďalšej ambulancie všeobecného lekára v Nemšovej je prioritou mesta, a preto má mesto záujem prenajať žiadateľke časť tohto nebytového priestoru a umožniť jej zriadenie takejto ambulancie.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - RozmaTech spol. s r. o.

V nebytových priestoroch, ktoré sa nachádzajú v budove na Mierovom námestí sa v súčasnosti nachádza predajňa priemyselného tovaru Rozmatech, ktorá poskytuje služby nielen obyvateľom mesta Nemšová. Spoločnosť Rozmatech spol. s r.o. nemala uzavretú nájomnú zmluvu priamo s mestom, ale priestory užívala na základe podnájomnej zmluvy s PD Vlára, ktorá bola nájomcom v zmysle nájomnej zmluvy. Z dôvodu doriešenia vzťahov medzi mestom a užívateľom nebytových priestorov mesto vypovedalo nájomnú zmluvu s PD Vlára a formou osobitného zreteľa prenajíma tieto priestory spoločnosti Rozmatech spol. s r.o., ktorá ich dlhodobo užíva.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - ZATIENIME s. r. o.

Odpredávaný pozemok sa nachádza na ulici Janka Palu v katastrálnom území Nemšová, je oplotený a tvorí súčasť dvora. Žiadateľ nadobudol v roku 2021 do svojho vlastníctva rodinný dom so súpisným číslom 20 na pozemku, C KN parcele č. 235/1 vrátane parciel 235/1 a 235/2 a pozemok, ktorý je predmetom prevodu, bol predchádzajúcim majiteľom oplotený a užívaný. Po zameraní geodetom bolo zároveň zistené, že oplotenie nie je na hranici pozemkov, ale je posunuté do mestského pozemku. Geometrickým plánom bol zameraný skutkový stav podľa oplotenia. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

Účelom prenájmu vodohospodárskeho majetku vo vlastníctve mesta Nemšová, ktorý pozostáva z hnuteľných a nehnuteľných vecí je zabezpečenie úloh mesta v oblasti vodného hospodárstva, a to najmä pri prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ČOV, čistení vôd v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Zámer postúpenia pohľadávok mesta Nemšová na Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.

Mesto Nemšová eviduje vo svojom účtovníctve vyššie popísané pohľadávky voči spoločnosti RVS VV, s.r.o. viac ako 600 dní po ich dobe splatnosti s vedomím, že dlžník RVS VV, s.r.o. má pretrvávajúci problém so splácaním svojich záväzkov. Mestský podnik služieb Nemšová (postupník), ako 100% dcérska spoločnosť postupcu Mesta Nemšová vzhľadom k enormnému navýšeniu cien plynu nemá bez pomoci materskej spoločnosti možnosť vysporiadania sa s týmto nárastom tak, aby mohol splácať svoje záväzky . Postúpením týchto pohľadávok sa čiastočne vyriešia pohľadávky Mesta Nemšová po lehote splatnosti a tiež záväzky Mestského podniku služieb Nemšová ako konsolidovaného celku.