Majetok mesta

Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové - 2. kolo

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1. katastrálne územie Kľúčové v lokalite IBV Pod horou.

Zámer zameniť majetok mesta Nemšová

Pozemok, ktorý nadobudne Mgr. Zuzana Húdeková zámenou do výlučného vlastníctva je oplotený a tvorí súčasť dvora. Tento pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta. Mesto Nemšová si zámenou zabezpečí vysporiadanie pozemku pod komunikáciou Hornov.

Zámer prenajať nebytový priestor v budove zdravotníckeho zariadenia - Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o.

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Verejná obchodná súťaž vyhlásená v roku 2018 bola neúspešná. Zriadenie ďalšej ambulancie všeobecného lekára v Nemšovej je prioritou mesta, a preto má mesto záujem prenajať časť tohto nebytového priestoru spoločnosti Mobilný hospic sv. Rodiny a umožniť jej zriadenie takejto ambulancie

Zámer prenajať plynárenské zariadenie - IBV Pod Horou Kľúčové - SPP distribúcia a.s.

Účelom prenájmu plynárenského zariadenia vybudovaného realizáciou stavby „Kľúčové – IBV Pod horou, SO 104 STL rozvody plynu“ je jeho využívanie na distribúciu zemného plynu do odberných miest pripojených na predmetné plynárenské zariadenie.

Zámer odpredať parcelu č. 3400 - Dalitrans s.r.o.

Odpredávaný pozemok sa nachádza pri kruhovom objazde na Púchovskej ceste po ľavej strane pri vjazde do Nemšovej z diaľničného privádzača. Na tento pozemok je zabezpečený prístup len cez pozemok, C KN parcelu č. 3401, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcelu č. 2, ANZAP s.r.o.

Pozemok, ktorý je predmetom nájmu je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Prenájmom si žiadateľ rozšíri zázemie, a tak lepšie využije nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve. Výška nájomného je odôvodnená predovšetkým účelom nájmu, umiestnením pozemku a skutočnosťou, že žiadateľ sa o pozemok stará a celoročne ho udržiava

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcelu č. 2516/10, Čorňáková

Prenajímaná časť pozemku, ktorú užíva žiadateľka, sa nachádza na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová a susedí s parcelou, ktorú má žiadateľka v prenájme od urbáru. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho prenajať tretím osobám.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcelu č. 142/1, o.z. HUBERT

Občianske združenie HUBERT Ľuborča bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča. Na základe nájomnej zmluvy zverejnenej pod č. 62/2021 došlo k prenájmu 2 m2 C KN parcely č. 146/16 v katastrálnom území Ľuborča a 12 m2 C KN parcely č. 4429 v katastrálnom území Nemšová, kde na vlastné náklady umiestnili informačné tabule včelárskeho náučného chodníka. Občianske združenie požiadalo o doplnenie prenájmu o 10 m2 parcely č.142/1 v Ľuborči pod informačnú tabuľu č. 1 a vstupnú bránu súsošia drevorezby medveďov na tento chodník. Z dôvodu rozšírenia prenájmu bude s nájomcom uzavretý dodatok k nájomnej zmluve.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcelu 2516/10, Kiačik

Prenajímaná časť pozemku, ktorú žiadatelia užívajú, sa nachádza na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová a susedí s pozemkom, ktorý žiadatelia nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho prenajať tretím osobám.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - lesné pozemky v KÚ Kľúčové a Trenčianska Závada

Na lesné pozemky vo vlastníctve mesta Nemšová v katastrálnom území Kľúčové a Trenčianska Závada bola medzi mestom Nemšová a LESY SR, š. p. uzavretá nájomná zmluva č. 03/07/Nn/2011 a nájomná zmluva č. 49/07/Nn/2012. Tieto pozemky sa nachádzajú v lesnom celku Ľuborča. V záujme zosúladenia súčasného stavu, uvedených nájomných zmlúv s ustanoveniami zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a stavom programu starostlivosti o les na roky 2011 -2030 pre tento lesný celok navrhli LESY SR, š.p. uzavrieť novú nájomnú zmluvu. Účelom nájmu je racionálne obhospodarovanie lesných pozemkov nájomcom s cieľom zabezpečenia odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

ZÁMER prenajať časť nebytového priestoru o výmere 181,27 m2 , VESTMOND s.r.o.

Ide o prenájom priestorov v budove šatní v areáli NTS v Nemšovej. Nájomca špecializuje svoju činnosť na tréningy futbalistov, na ich rozvoj a neustále zdokonaľovanie sa, načo potrebuje aj interiérové priestory. Plánujú organizovať strečingové cvičenia, vyhodnocovanie a sledovanie zápasov, diskusie so známymi osobnosťami. Zároveň plánujú poskytnúť priestory aj verejnosti, vybudovať fyzioterapiu a podobné aktivity na rozvoj a vzdelávanie mládeže.

ZÁMER odpredať nebytové priestory so súpisným číslom 188, ENT CENTRUM, s.r.o.,

V budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 sa nachádzajú nebytové priestory, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Nemšová a spoločnosť ENT CENTRUM, s.r.o, ktorá vlastní jeden nebytový priestor na prvom poschodí. Táto spoločnosť zastúpená MUDr. Petrom Rácom má vo svojom priestore zriadenú otorinolaryngologickú ambulanciu a má vzhľadom na zvýšený dopyt zo strany pacientov dlhodobo záujem rozšíriť zdravotnícke služby aj o služby všeobecného lekára, k čomu je potrebné rozšírenie a rekonštrukcia uvedených priestorov. Táto ambulancia pôsobí v Nemšovej od roku 2004 a poskytuje služby pacientom zo širokého regiónu.

ZÁMER odpredať pozemok, parcelu č. 2516/57 - Kiačik

Pozemok, C KN parcela č. 2516/57 sa nachádza na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívajú vlastníci susedných pozemkov – žiadatelia. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.