Majetok mesta

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - Katarína Bučková

Ide o prenájom pozemku na ulici Za soľnou v Nemšovej, ktorý rozdeľuje pozemky, C KN parcely č. 1080/16 a č. 1080/127, ktoré sú podľa listu vlastníctva v bezpodielovom spoluvlastníctve Šebíka Jozefa a manželky Kataríny, rod. Bučkovej. Manželia sú rozvedení, zatiaľ nemajú vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na susednej parcele je postavená rozostavaná stavba rodinného domu, kde žiadateľka býva spolu s dcérou. Má záujem o dokončenie rodinného domu a oplotenie pozemku.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - BONO-DEVELOPMENT, s.r.o.

Ide o prenájom budovy garáže so súpisným číslom 1230 a pozemku pod garážou, C KN parcely č. 2525/3, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ľuborča. Spoločnosť BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. má uvedené nehnuteľnosti v prenájme od roku 2010. V rokoch 2010 až 2011 uskutočnili rekonštrukciu budovy, ktorá bola poškodená po požiari v roku 2005. V pôvodnej nájomnej zmluve bolo dohodnuté predkupné právo. Mesto Nemšová neplánuje uvedené nehnuteľnosti predať, ale sa rozhodlo pokračovať v nájme uvedených nehnuteľností s doterajším nájomcom za doterajších podmienok.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - sonograf

Ide o prenájom pozemku na ulici Za soľnou v Nemšovej, ktorý rozdeľuje pozemky, C KN parcely č. 1080/16 a č. 1080/127, ktoré sú podľa listu vlastníctva v bezpodielovom spoluvlastníctve Šebíka Jozefa a manželky Kataríny, rod. Bučkovej. Manželia sú rozvedení, zatiaľ nemajú vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na susednej parcele je postavená rozostavaná stavba rodinného domu, kde žiadateľka býva spolu s dcérou. Má záujem o dokončenie rodinného domu a oplotenie pozemku.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem o spoluprácu s Mestom Nemšová v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Prenájom pozemkov resp. ich častí umožní Slovenskému zväzu ľadového hokeja výstavbu športovej haly resp. objektu, ktorý zabezpečí viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného času. Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie v blízkosti Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová. Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské a mimoškolské aktivity mládeže. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších komplikovaných úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.) V rámci uvedeného bude novovybudovaný priestor slúžiť k navýšeniu počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na školách ako aj k minimálne 60 hodinám mesačne pre potreby verejného korčuľovania a iných športových aktivít obyvateľov mesta a jeho okolia.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - budova s. č. 47

Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a § 9aods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 248 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho majetku.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - časť pozemku - Fehers, s.r.o.

Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 244/2 záhrady o výmere 43 m2 (časť pozemku vo výmere 8 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín – podľa §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti Fehers, s.r.o., IČO: 47348909 so sídlom: Janka Palu 52/8, Nemšová

Zámer priameho predaja majetku mesta Nemšová - ul.Moravská

Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 317 zo dňa 20.09.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - DALITRANS, s.r.o.

Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 603/35 orná pôda o výmere 369 m2, C KN parcelu č. 603/36 ostatné plochy o výmere 69 m2.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Anton Krchňávek

Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 2490/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, C KN parcelu č. 2512/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Zdenko Kubíček a Ľubomír Šulák

Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 2490/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, C KN parcelu č. 2490/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, C KN parcelu č. 2490/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, C KN parcelu č. 2490/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. František Bagin

Mesto Nemšová má zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/48 ostatné plochy o výmere 168 m2, vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45682925-79/2016 z pozemku, C KN parcely č. 2516/4 ostatné plochy o výmere 488 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Františkovi Baginovi a manželke Alene, obaja bytom Šidlíkove 4, 91441 Nemšová za cenu 17 €/m2.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - ALFA DM, s.r.o.

Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 120/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1464 m2 (časť pozemku vo výmere 110 m2) zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová– podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – Dušanovi Mazanovskému – ALFA DM, Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 34270264 a spoločnosti ALFA DM, Železničná 216/6, 91441 Nemšová, IČO: 47528 796 na dobu určitú do 31.12.2018, nájomné 20 €/m2/rok

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku

Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na : „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“