Majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová má zámer prenajať pozemok parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m², k.ú. Nemšová spoločnosti LIDL SR, v.o.s.

Obchodná verejná súťaž

Predaj nehnuteľnosti: pozemok o výmere 11 524 m2, k. ú. Nemšová.

Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky mesta v lokalite ul. Slovenskej armády a ul. Osloboditeľov v Nemšovej medzi Mestom Nemšová a spoločnosťou FINAL BA, s.r.o. a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to zámenou pozemkov.

Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu

Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu: „časť nebytového priestor (NP) č. 4-1 na prízemí budovy súp. číslo 92 na ulici Rybárska v Nemšovej (miestnosť č. 22 na prízemí v budove mestskej pálenice o výmere 47,10 m²), k.ú. Nemšová, nebytový priestor evidovaný na LV 4028“

Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - Katarína Iris Hanzelová

Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa: Predmetný pozemok Mesto Nemšová nepotrebuje na výkon samosprávnych činností a ani nie je potrebný k zabezpečovaniu vody pre mesto v rámci spoločného verejného vodovodu TVaK Trenčín, miest Nemšová, Stará Turá, Trenčianske Teplice o obce Štvrtok. Reálne predmetný pozemok, pozemok žiadateľky o odpredaj a oporný múr, ktorý je z časti na predmetnom pozemku a z na pozemku žiadateľky, tvorí prirodzenú zábranu zosuvu pôdy do verejnej komunikácie – ulice Pod Brezinou. Je potrebné, aby sa o takéto pozemky, kde je oporný múr, staral a udržiaval ich jeden vlastník.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - časť zastavanej plochy

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to spoločnosti D&M restaurant s.r.o., Vážska 455, 914 41 Nemšová.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - časť budovy Kultúrneho domu na ul. SNP

Mesto Nemšová zverejňuje ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časť budovy Kultúrneho domu súp. č. 112 na ul. SNP v Nemšovej.

ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - trhové miesto

Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na prenájom trhového miesta o výmere 39 m² na mestskom trhovisku v Nemšovej na ul. Janka Palu.

ZÁMER zameniť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Nemšová ako spoluvlastník má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky v katastrálnom území Stará Turá.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemok IBV Vlárska

Zámer odpredať majetok mesta

Zámer odpredať majetok (pozemok) mesta Nemšová v k.ú. Ľuborča.