Prenájom a odpredaj majetku

Zámer odpredať parcelu č. 3400 - Dalitrans s.r.o.

Odpredávaný pozemok sa nachádza pri kruhovom objazde na Púchovskej ceste po ľavej strane pri vjazde do Nemšovej z diaľničného privádzača. Na tento pozemok je zabezpečený prístup len cez pozemok, C KN parcelu č. 3401, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby.

Zámer prenajať nebytový priestor v budove zdravotníckeho zariadenia - Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o.

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Verejná obchodná súťaž vyhlásená v roku 2018 bola neúspešná. Zriadenie ďalšej ambulancie všeobecného lekára v Nemšovej je prioritou mesta, a preto má mesto záujem prenajať časť tohto nebytového priestoru spoločnosti Mobilný hospic sv. Rodiny a umožniť jej zriadenie takejto ambulancie

Zámer prenajať plynárenské zariadenie - IBV Pod Horou Kľúčové - SPP distribúcia a.s.

Účelom prenájmu plynárenského zariadenia vybudovaného realizáciou stavby „Kľúčové – IBV Pod horou, SO 104 STL rozvody plynu“ je jeho využívanie na distribúciu zemného plynu do odberných miest pripojených na predmetné plynárenské zariadenie.

Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové - 2. kolo

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1. katastrálne územie Kľúčové v lokalite IBV Pod horou.

Zámer zameniť majetok mesta Nemšová

Pozemok, ktorý nadobudne Mgr. Zuzana Húdeková zámenou do výlučného vlastníctva je oplotený a tvorí súčasť dvora. Tento pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta. Mesto Nemšová si zámenou zabezpečí vysporiadanie pozemku pod komunikáciou Hornov.