Prenájom a odpredaj majetku

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - budova s. č. 47

Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a § 9aods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 248 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho majetku.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem o spoluprácu s Mestom Nemšová v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Prenájom pozemkov resp. ich častí umožní Slovenskému zväzu ľadového hokeja výstavbu športovej haly resp. objektu, ktorý zabezpečí viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného času. Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie v blízkosti Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová. Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské a mimoškolské aktivity mládeže. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších komplikovaných úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.) V rámci uvedeného bude novovybudovaný priestor slúžiť k navýšeniu počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na školách ako aj k minimálne 60 hodinám mesačne pre potreby verejného korčuľovania a iných športových aktivít obyvateľov mesta a jeho okolia.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - sonograf

Ide o prenájom pozemku na ulici Za soľnou v Nemšovej, ktorý rozdeľuje pozemky, C KN parcely č. 1080/16 a č. 1080/127, ktoré sú podľa listu vlastníctva v bezpodielovom spoluvlastníctve Šebíka Jozefa a manželky Kataríny, rod. Bučkovej. Manželia sú rozvedení, zatiaľ nemajú vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na susednej parcele je postavená rozostavaná stavba rodinného domu, kde žiadateľka býva spolu s dcérou. Má záujem o dokončenie rodinného domu a oplotenie pozemku.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - Katarína Bučková

Ide o prenájom pozemku na ulici Za soľnou v Nemšovej, ktorý rozdeľuje pozemky, C KN parcely č. 1080/16 a č. 1080/127, ktoré sú podľa listu vlastníctva v bezpodielovom spoluvlastníctve Šebíka Jozefa a manželky Kataríny, rod. Bučkovej. Manželia sú rozvedení, zatiaľ nemajú vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na susednej parcele je postavená rozostavaná stavba rodinného domu, kde žiadateľka býva spolu s dcérou. Má záujem o dokončenie rodinného domu a oplotenie pozemku.

ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - BONO-DEVELOPMENT, s.r.o.

Ide o prenájom budovy garáže so súpisným číslom 1230 a pozemku pod garážou, C KN parcely č. 2525/3, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ľuborča. Spoločnosť BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. má uvedené nehnuteľnosti v prenájme od roku 2010. V rokoch 2010 až 2011 uskutočnili rekonštrukciu budovy, ktorá bola poškodená po požiari v roku 2005. V pôvodnej nájomnej zmluve bolo dohodnuté predkupné právo. Mesto Nemšová neplánuje uvedené nehnuteľnosti predať, ale sa rozhodlo pokračovať v nájme uvedených nehnuteľností s doterajším nájomcom za doterajších podmienok.