Prenájom a odpredaj majetku

Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1. katastrálne územie Kľúčové v lokalite IBV Pod horou.

Obchodná verejná súťaž - Prenájom lekárne v Nemšovej

Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: „nebytový priestor č. 9-5 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Monika Mojžišová

Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu užívala mama žiadateľky, Ing. Eva Mojžišová na základe nájomnej zmluvy z roku 2013. Na pozemku, C KN parcele č. 1619/2 je postavená záhradná chatka so súpisným číslom 1911, ktorá je na základe dedičstva po Ing. Mojžišovej vo výlučnom vlastníctve jej dcéry, Moniky Mojžišovej. Pozemky sú oplotené, udržiavané, sú využívané na rekreačné a záhradkárske účely.

Zámer odplatne previesť pozemok v k.ú. Nemšová - Rímskokatolícka cirkev v Nemšovej

Pozemok, E KN parcela č. 2, ktorá je predmetom prevodu, bola pôvodne zapísaná v pozemnoknižnej vložke č. 4 v prospech Rímskokatolíckej cirkvi v Nemšovej. V roku 2007 po zápise ROEP–u bola táto parcela zapísaná na list vlastníctva č. 1540 v prospech SR – Slovenského pozemkového fondu. Pod týmto zápisom sú uvedené tituly nadobudnutia (tzv. č. d. zápisy). Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor po prešetrení zápisov v pozemnoknižnej vložke zistil, že parcela č. 2 nebola predmetom uvedených nadobúdacích titulov. Mesto Nemšová sa stalo výlučným vlastníkom tohto pozemku na základe Protokolu č. 041814/2015-UVOP-U00112/15.00 uzatvoreného so Slovenským pozemkových fondom v novembri 2016. Slovenský pozemkový fond vo svojom vyjadrení uviedol, že v rámci konania ROEP došlo k pochybeniu a v prípade, že sa mesto s cirkvou mimosúdne nedohodne, je potrebné cirkev odkázať na podanie žaloby na súd. Z uvedených dôvodov je navrhnutá celková kúpna cena 1 euro.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemky na IBV v k.ú. Kľúčové

Ide o predaj pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v lokalite IBV Pod horou Kľúčové. Mesto Nemšová odpredáva pozemky prednostne obyvateľom obce, t.j. osobám s trvalým pobytom na území mesta výlučne za účelom výstavby rodinných domov.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemok v k.ú. Kľúčové

Ide o pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Kľúčové na ulici Trenčianska, ktorý je oplotený a tvorí súčasť záhrady. Kupujúci pozemok v tomto stave užívajú od nadobudnutia nehnuteľností v roku 2000. Pozemok nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

Zámer odpredať nebytové priestory v budove zdravotníckeho zariadenia - ENT CENTRUM, s.r.o.

V budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 sa nachádzajú nebytové priestory, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Nemšová a spoločnosť ENT CENTRUM, s.r.o, ktorá vlastní jeden nebytový priestor na prvom poschodí. Táto spoločnosť zastúpená MUDr. Petrom Rácom má vo svojom priestore zriadenú otorinolaryngologickú ambulanciu a má vzhľadom na zvýšený dopyt zo strany pacientov dlhodobo záujem rozšíriť zdravotnícke služby, k čomu je potrebné rozšírenie a rekonštrukcia uvedených priestorov. Táto ambulancia pôsobí v Nemšovej od roku 2004 a poskytuje služby pacientom zo širokého regiónu.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - NTS

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je súčasťou bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Na základe nájomnej zmluvy č. 141/2020 mesto prenajalo reštauračnú a ubytovaciu časť tejto budovy Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. za účelom prevádzkovania reštaurácie a ubytovacieho zariadenia. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb dochádza k rozšíreniu súčasného predmetu nájmu o pozemky, C KN parcely č. 3810, 3811, 3816, na ktorých sú umiestnené tenisové kurty, čo prispeje k lepšiemu využitiu areálu.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Kateřina Gazdíková

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Šidlíkové v Nemšovej. Ide o bývalé koryto Mlynského náhonu. Žiadateľka má záujem o zarovnanie línie pozemku ešte pred jeho oplotením. Prevádzaná parcela je vytvorená tak, aby bolo v budúcnosti možné prepojenie jestvujúcich chodníkov. Vzhľadom na polohu nie je pozemok pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - SBUL Kľúčové

Mesto Nemšová má záujem v mestskej časti Kľúčové vybudovať bezpečný zjazd z existujúcej cyklotrasy. Pri vybudovaní dôjde k záberu pozemku, C KN parcely č. 1818, ktorá je vo vlastníctve členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, pozemkové spoločenstvo. Predstavitelia urbáru majú zároveň záujem o prenájom rovnakej výmery z mestského pozemku, C KN parcely č. 1831, ktorý chcú využiť za účelom zabezpečenia lepšieho prístupu na pozemok v ich vlastníctve.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Slovenský skauting 117. zbor sv. Františka z Assisi

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Skauting zaujal množstvo detí, mládeže i dospelých aj v Nemšovej, kde pôsobí približne 40-50 aktívnych členov. Skauti okrem vlastných aktivít aktívne spolupracujú s verejnosťou – zúčastňujú sa akcie sv. Hubert, kde zabezpečujú zaujímavý program pre deti, roznášajú Betlehemské svetlo, zapájajú sa do Ligy proti rakovine, organizujú skautský ples pre širokú verejnosť a mnohé ďalšie. Priestory, ktoré sú predmetom nájmu využívajú skauti ako klubovňu a skladové priestory. Mesto Nemšová dlhodobo podporuje činnosť tejto mládežníckej organizácie a z tohto dôvodu má zámer opäť prenajať tieto priestory 117. zboru sv. Františka z Assisi.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - IBV Pod horou

Ide o predaj pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v lokalite IBV Pod horou Kľúčové. Mesto Nemšová odpredáva pozemky prednostne obyvateľom obce, t.j. osobám s trvalým pobytom na území mesta výlučne za účelom výstavby rodinných domov. Pozemky sa predávajú s poukazom na § 1 ods. ods. 2 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení - základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov pri rešpektovaní základných zásad nakladania s majetkom obce stanovených v § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Okrem podmienky trvalého pobytu v Nemšovej museli kupujúci preukázať, že na území mesta Nemšová nevlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie v spoluvlastníckom podiele 1/1, prípadne v spoluvlastníckom podiele väčšom ako ½. Kupujúci si môžu kúpiť len jeden stavebný pozemok, priamo v kúpnej zmluve budú stanovené podmienky aby kupujúci v určenej lehote získal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu na pozemku, ktorý bude predmetom prevodu a tiež obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho, že v dohodnutej lehote neprevedie pozemok na tretiu osobu. V prípade nedodržania týchto podmienok bude od kupujúceho vymáhaná zmluvná pokuta. Cieľom predaja stavebných pozemkov za uvedených podmienok je vyriešenie bytovej otázky kupujúcich - obyvateľov obce a snaha zabrániť tomu, aby sa vysťahovali z mesta.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Eva Šatková

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Verejná obchodná súťaž vyhlásená v roku 2018 bola neúspešná. Mesto má záujem prenajať žiadateľke časť tohto nebytového priestoru a umožniť jej zriadenie prevádzky súkromného špeciálnopedagogického poradenstva pre deti a mládež, čo zlepší podmienky pre rodiny s deťmi, ktoré takéto poradenstvo nevyhnutne potrebujú.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - HUBERT Ľuborča

Ide o prenájom časti pozemkov, v katastrálnom území Ľuborča a v katastrálnom území Nemšová o výmere 14 m2 pre občianske združenie HUBERT Ľuborča. Toto občianske združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča a na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu umiestnia na vlastné náklady informačné tabule včelárskeho náučného chodníka.