Prenájom a odpredaj majetku

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Kateřina Gazdíková

Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Šidlíkové v Nemšovej. Ide o bývalé koryto Mlynského náhonu. Žiadateľka má záujem o zarovnanie línie pozemku ešte pred jeho oplotením. Prevádzaná parcela je vytvorená tak, aby bolo v budúcnosti možné prepojenie jestvujúcich chodníkov. Vzhľadom na polohu nie je pozemok pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - SBUL Kľúčové

Mesto Nemšová má záujem v mestskej časti Kľúčové vybudovať bezpečný zjazd z existujúcej cyklotrasy. Pri vybudovaní dôjde k záberu pozemku, C KN parcely č. 1818, ktorá je vo vlastníctve členov Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, pozemkové spoločenstvo. Predstavitelia urbáru majú zároveň záujem o prenájom rovnakej výmery z mestského pozemku, C KN parcely č. 1831, ktorý chcú využiť za účelom zabezpečenia lepšieho prístupu na pozemok v ich vlastníctve.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - Slovenský skauting 117. zbor sv. Františka z Assisi

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Skauting zaujal množstvo detí, mládeže i dospelých aj v Nemšovej, kde pôsobí približne 40-50 aktívnych členov. Skauti okrem vlastných aktivít aktívne spolupracujú s verejnosťou – zúčastňujú sa akcie sv. Hubert, kde zabezpečujú zaujímavý program pre deti, roznášajú Betlehemské svetlo, zapájajú sa do Ligy proti rakovine, organizujú skautský ples pre širokú verejnosť a mnohé ďalšie. Priestory, ktoré sú predmetom nájmu využívajú skauti ako klubovňu a skladové priestory. Mesto Nemšová dlhodobo podporuje činnosť tejto mládežníckej organizácie a z tohto dôvodu má zámer opäť prenajať tieto priestory 117. zboru sv. Františka z Assisi.

Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - IBV Pod horou

Ide o predaj pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v lokalite IBV Pod horou Kľúčové. Mesto Nemšová odpredáva pozemky prednostne obyvateľom obce, t.j. osobám s trvalým pobytom na území mesta výlučne za účelom výstavby rodinných domov. Pozemky sa predávajú s poukazom na § 1 ods. ods. 2 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení - základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov pri rešpektovaní základných zásad nakladania s majetkom obce stanovených v § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Okrem podmienky trvalého pobytu v Nemšovej museli kupujúci preukázať, že na území mesta Nemšová nevlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie v spoluvlastníckom podiele 1/1, prípadne v spoluvlastníckom podiele väčšom ako ½. Kupujúci si môžu kúpiť len jeden stavebný pozemok, priamo v kúpnej zmluve budú stanovené podmienky aby kupujúci v určenej lehote získal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu na pozemku, ktorý bude predmetom prevodu a tiež obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho, že v dohodnutej lehote neprevedie pozemok na tretiu osobu. V prípade nedodržania týchto podmienok bude od kupujúceho vymáhaná zmluvná pokuta. Cieľom predaja stavebných pozemkov za uvedených podmienok je vyriešenie bytovej otázky kupujúcich - obyvateľov obce a snaha zabrániť tomu, aby sa vysťahovali z mesta.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Eva Šatková

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na ulici Odbojárov, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Verejná obchodná súťaž vyhlásená v roku 2018 bola neúspešná. Mesto má záujem prenajať žiadateľke časť tohto nebytového priestoru a umožniť jej zriadenie prevádzky súkromného špeciálnopedagogického poradenstva pre deti a mládež, čo zlepší podmienky pre rodiny s deťmi, ktoré takéto poradenstvo nevyhnutne potrebujú.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - HUBERT Ľuborča

Ide o prenájom časti pozemkov, v katastrálnom území Ľuborča a v katastrálnom území Nemšová o výmere 14 m2 pre občianske združenie HUBERT Ľuborča. Toto občianske združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych pamiatok v regióne Ľuborča a na pozemkoch, ktoré sú predmetom nájmu umiestnia na vlastné náklady informačné tabule včelárskeho náučného chodníka.