Prenájom a odpredaj majetku

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v areáli ČOV Nemšová

Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sa nachádzajú v areáli ČOV Nemšová a sú vo výlučnom vlastníctve mesta. Budovy a ostatné inžinierske stavby vlastní Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., ktorá okrem pozemkov pod stavbami užíva všetky pozemky v tomto areáli.

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová

Predmetom zámeru priameho predaja je pozemok: C KN parcela č. 604/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, Obec Nemšová, okres Trenčín.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - futbalové kluby

Všetky budovy a pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, sú vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová. Prenájom je realizovaný v súlade so zákonom o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o uzatvorenie zmluvy s nájomcom, ktorý doteraz prenajaté nehnuteľnosti užíval.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - NTS

Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je súčasťou bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Ku dňu 31.12.2018 boli na celý areál ukončené nájomné zmluvy. Verejná obchodná súťaž vyhlásená koncom roka 2018 bola neúspešná. Mesto uskutočnilo v roku 2019 stavebné úpravy požadované ku kolaudácii časti stavby (protipožiarne dvere, odvetrávanie v kuchyni). Výška nájomného 1€/ročne do konca roka 2020 je zdôvodnená skutočnosťou, že celý areál je od ukončenia nájomného vzťahy s predchádzajúcim nájomcom nevyužívaný.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová - Západoslovenská distribučn, a.s.

Z dôvodu realizácie investičnej akcie „Kľúčové - IBV Pod Horou“ mesto Nemšová uzavrelo so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľom zmluvu o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy. V zmysle tejto zmluvy sa prevádzkovateľ zaviazal na základe žiadosti mesta Nemšová zabezpečiť pre budúcich vlastníkov stavebných pozemkov možnosť napojiť sa na odber elektrickej energie a mesto Nemšová sa zaviazalo, že v prípade, že sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta budú nachádzať transformačné stanice, mesto prevedie na prevádzkovateľa vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 100 eur.

Zámer výpožičky majetku mesta Nemšová - OZ Peregrín

Peregrín, Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám pôsobí v meste Nemšová od októbra 2010. Jeho hlavnou náplňou je pomoc a psychická podpora pri prekonávaní spoločenských, rodinných a psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate do bežných životných podmienok ale aj pomoc a podpora rodinným príslušníkom onkologických pacientov. Toto združenie od roku 2017 prevádzkuje Požičovňu zdravotných pomôcok a za účelom uskladnenia zdravotníckych pomôcok bola v roku 2017 mestským zastupiteľstvom schválená na 3 roky výpožička nebytového priestoru v budove mestského múzea. Občianske združenie požiadalo o predĺženie tejto doby. Uvedená činnosť je založená na dobrovoľníckej práci a poskytli potrebné služby viac než stovke klientov.