Prenájom a odpredaj majetku

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová

Ide o prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 2525/5, ktorú nájomca potrebuje za účelom zriadenia staveniska pri výstavbe verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa Na bicykli po stopách histórie“, ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj.

Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v k. ú. Ľuborča

Mesto Nemšová má zámer prenajať časť pozemkov, C KN parcely č. 139/24 záhrady o výmere 304 m2 a C KN parcely č. 140/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín podľa §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.