8. zasadnutie MsZ dňa 16.5.2019

UZNESENIA

ZÁPISNICA

POZVÁNKA

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia