41. zasadnutie MsZ dňa 19.09.2018

Uznesenia

HLASOVANIE

Zápisnica

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia