32. zasadnutie MsZ dňa 13.12.2017

Uznesenia

Zápisnica

Pozvánka

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia