12. zasadnutie MsZ dňa 17.4.2024

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

UZNESENIA

Bod č. 2.1 Kontrola plnenia uznesení

Bod č. 3 Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

Bod č. 4 Návrh VZN č..../2024o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

Bod č. 5 Zmena rozpočtu mesta na rok 2024 - RO č. 4/2024

Bod č. 6 Zmena v komisii ŽP a výstavby

Bod č. 7 Dodatok č. 2 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku

Bod č. 8.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami

Bod č. 8.2 Zámer prenajať nebytový priestor v mestskom múzeu – Peregrín, o.z.

Bod č. 8.3 Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 139/24, k.ú. Ľuborča – Peter Mutňanský a manželka

Bod č. 8.4 Zámer prenajať pozemky, C KN parcelu č. 599/6, 599/67, 599/68, k.ú. Nemšová – HEKRA, s.r.o.

Bod č. 8.5 Prenájom C KN parcely č. 146/2, k. ú. Ľuborča – Lesy SR, š.p.

Bod č. 8.6 Odkúpenie rodinného domu s pozemkom na ulici SNP v Nemšovej

Bod č. 8.7 Žiadosť o zníženie výšky nájomného v roku 2024 – Martina Holúbková

Bod č. 8.8 Zmena uznesenia č. 125 zo dňa 15.02.2024

Bod č. 8.9 Zriadenie vecného bremena (uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena)– Západoslovenská distribučná, a.s. katastrálne územie Trenč. Biskupice

Bod č. 8.10 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku, C KN parcely č. 147/18, k.ú. Ľuborča – Západoslovenská distribučná, a.s.

Všetky zápisnice a uznesenia