Úradná tabuľa

 • 9.3.
  2018

  Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová - pozemok Moravská

  zvesené: 05.04.2018
 • 9.3.
  2018

  UPOVEDOMENIE - predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o DPS-Peter Rafaj a manž.

  zvesené: 25.03.2018
 • 7.3.
  2018

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby-Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej-Vlárska III.-ALEX N,s.r.o.

  zvesené: 24.03.2018
  Navrhovateľ ALEX N, s. r. o., Ul. Jaseňová č. 1997/15B, 914 41 Nemšová, IČO: 44 525 460 požiadal dňa 04.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,NOVOSTAVBA DVOCH BYTOVÝCH DOMOV V NEMŠOVEJ – VLÁRSKA III“,
 • 7.3.
  2018

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“

  zvesené: 10.04.2018
  Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„časť nebytového priestoru č. 9-6 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.
 • 7.3.
  2018

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej“

  zvesené: 10.04.2018
  Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: „časť nebytového priestoru č. 9-1 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na C KN parcele č. 233/7 na ulici Odbojárov 6 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 2565 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.
 • 7.3.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – PREPOJENIE ULÍC OPATOVSKÁ - ARMÁDNA

  zvesené: 15.03.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.03.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Opatovská - Armádna, C-KN parc.č. 629/59, 629/72, 629/70, E-KN parc.č. 1613/3, 2756/27, 1610/6, k.ú. Kubra – výrub 3 ks javorovec jaseňolistý, 1 ks javor mliečny, 1 ks borovica lesná, 1 ks borovica čierna, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks orech kráľovský, a kry s výmerou 16 m2 zlatovka + hlohyňa, 45 m2 trojpuk, 12 m2 baza čierna, 35 m2 svíb+baza+slivka, 130 m2 tavoľník+ruža+javorovec (výmladky). Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie „Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 2.3.
  2018

  VZN č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky prípevkov príspevkov pre škoôy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 18.03.2018
 • 1.3.
  2018

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 1 /2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová

  zvesené: 16.03.2018
 • 1.3.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Miroslav Milo - Rodinný dom

  zvesené: 16.03.2018
  OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Miroslav Milo - Rodinný dom
 • 28.2.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – JÁN GURÍN, JOZEFA HANKU 1106/8, 914 41 NEMŠOVÁ

  zvesené: 08.03.2018
  Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.2.2018 začalo na základe žiadosti Jána Gurína, Jozefa Hanku 1106/8, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 7 ks jelší (Alnus glutinosa) rastúcich parc. č. 2119, k. ú. Ľuborča. Dôvodom na výrub drevín je výsadba ovocných stromov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 28.2.
  2018

  Rozhodnutie - odstránenie nepovolených zmien stavby - J. Kiačik a manželka

  zvesené: 16.03.2018
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad pna základe žiadosti stavebníkov Jozefa Kiačika a manželky Heleny rodenej Sedlárovej, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová, ktorú podali dňa 03.11.2016 vo veci dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1078 ,,PRESTAVBA A PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU – ZMENA ZASTREŠENIA“, uskutočnenej v rozpore s právoplatným stavebným povolením, taktorozhodol:Stavebný úrad podľa ustanovenia § 88 ods. (1) písm. b) v spojení s § 88a ods. (2) stavebného zákona nariaďuje stavebníkom Jozefovi Kiačikovi a manželke Helene Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová odstránenie nepovolených zmien stavby.
 • 27.2.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – MILAN MAZANOVSKÝ, PAVLA KYRMEZERA 12, 914 41 NEMŠOVÁ

  zvesené: 07.03.2018
  Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.2.2018 začalo na základe žiadosti Milana Mazanovského, Pavla Kyrmezera 12, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks orech, 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň a 1 ks strieborný smrek rastúcich parc.č.474/5, k.ú. Nemšová. Dôvodom na výrub drevín je úprava pozemku, stromy rastúce na uvedenej parcele ohrozujú priľahlé detské ihrisko suchými padajúcimi konármi. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk .
 • 20.2.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – VNÚTROBLOK VÝCHODNÁ ULICA, TRENČÍN - JUH

  zvesené: 28.02.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.02.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Východná, parc.č. 2315/449, 2315/450, 2315/451, k.ú. Trenčín – výrub 20 ks topoľ sp., 4 ks topoľ osikový, 2 ks topoľ čierny, 12 ks vŕba sp., 2 ks javor tatársky, 1 ks jabloň, 1 ks borovica lesná, 1 ks hloh sp. a kry s výmerou 50 m2 svíb krvavý, 8 m2 hloh sp.. Dôvodom na výrub drevín je vyčistenie pozemku od náletových drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 19.2.
  2018

  Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - Z. Blažejová

  zvesené: 07.03.2018
  Dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby - Z. Blažejová
 • 15.2.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – NOVÉ PARKOVACIE MIESTA – VÝCHODNÁ ULICA PRED BD Č.2237/28-29 A BD Č.2237/22-23

  zvesené: 23.02.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.02.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Východná, parc.č.2237/2, 2237/457, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks pagaštan konský, 1 ks javorovec jaseňolistý, 2 ks borovica čierna. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Nové parkovacie miesta – Východná ul. pred byt. domom č. 2237/29, 2237/28“ a Nové parkovacie miesta – Východná ul. pred byt. Domom č. 2237/22, 2237/23“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 13.2.
  2018

  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.02.2018 - OZNAM

  zvesené: 27.02.2018
  Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje verejnosti, že dňa 26.2.2018 budú bez dodávky elektriny niektoré ulice.
 • 12.2.
  2018

  Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky prípevkov príspevkov pre škoôy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 01.03.2018
  Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky prípevkov príspevkov pre škoôy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová
 • 9.2.
  2018

  NÁVRN- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. ... /2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová

  zvesené: 01.03.2018
  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nemšová - ÚPN mesta Nemšová.
 • 9.2.
  2018

  Zverejnenie platných zásad umiestnenia nových pozemkov - JFK Servis, s.r.o.

  zvesené: 28.02.2018
  Zverejnenie platných zásad umiestnenia nových pozemkov - JFK Servis, s.r.o.
 • 9.2.
  2018

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová formou nájmu- Peter Topák - ROMI

  zvesené: 01.03.2018
  Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má Peter TOPÁK - ROMI svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem uvedený priestor uzatvoriť, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb.