Úradná tabuľa

 • 17.4.
  2018

  Oznámenie o začatí DPS-prístrešok na sedenie a oplotenie pozemku-Zuzana Balážová

  zvesené: 03.05.2018
  Oznámenie o začatí DPS-prístrešok na sedenie a oplotenie pozemku-Zuzana Balážová
 • 17.4.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania - SPP Distribúcia,a.s.-Rekonštrukcia plynovodov

  zvesené: 03.05.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania - SPP Distribúcia,a.s.
 • 13.4.
  2018

  Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nemšová

  Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nemšová
 • 13.4.
  2018

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k. ú. Nemšová

  zvesené: 03.05.2018
 • 13.4.
  2018

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová - odpredaj pozemkov v k. ú. Kľúčové

  zvesené: 03.05.2018
 • 9.4.
  2018

  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

  zvesené: 09.05.2018
  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
 • 6.4.
  2018

  Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - M. Milo a manž.

  zvesené: 21.04.2018
 • 6.4.
  2018

  Upovedomenie o podaných odvolaniach voči rozhodnutiu o nariadení odstránenia zmien stavby -J.Kiačik a manž.

  zvesené: 22.04.2018
 • 28.3.
  2018

  Oznámenie o začatí konania o DPS - zobytnenie povalových priestorov - E. Čorňáková

  zvesené: 14.04.2018
 • 28.3.
  2018

  Obchodná verejná súťaž - „Prenájom nehnuteľnosti –nebytový priestor v areáli Letného kúpaliska“

  zvesené: 21.04.2018
  Mestský podnik služieb vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: nebytový priestor v budove kúpaliska so súpisným číslom 93 na C KN parcele č. 1898/4 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 4051 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.Prenajímaný priestor je samostatne prístupný s celkovou podlahovou plochou 250 m2 (podlahová plocha je orientačná, jej presná výmera bude upravená po predložení projektovej dokumentácie)
 • 26.3.
  2018

  Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OV/140/2018/447/DL zo dňa 28.02.2018.

  zvesené: 11.04.2018
 • 21.3.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí konania o DPS - rekreačná chata - Jozef Begáň

  zvesené: 06.04.2018
 • 20.3.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení a upustenie od ústneho konania-Zuzana Bahnová

  zvesené: 05.04.2018
 • 20.3.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby-Anna Blašková

  zvesené: 05.04.2018
 • 20.3.
  2018

  Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OV/140/2018/447/DL zo dňa 28.02.2018

  zvesené: 05.04.2018
 • 20.3.
  2018

  Oznam o zmene termínu vývozu BRO

  zvesené: 23.03.2018
  Oznamujeme občanom, že plánovaný vývoz biologického odpadu z hnedých nádob v dňoch 21. a 22. marca sa z dôvodu mrznúceho počasia, čo môže spôsobiť poškodenie nádob prekladá. Uskutoční sa v náhradnom termíne, ktorý vám bude oznámený mestským rozhlasom a na internetovej stránke mesta.
 • 16.3.
  2018

  „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ - oznámenie o doručení zámeru ( zmene navrhovanej činnosti) navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov

  zvesené: 06.04.2018
  Mestu Nemšová bola Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava dňa 12.3.2018 zaslané upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na ŽP na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zámeru: „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov ako dotknutej obci v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
 • 15.3.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Kateřina Gazdíková - Rodinný dom

  zvesené: 31.03.2018
 • 15.3.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - P. Pavlačka a manž. - Rekreačný dom

  zvesené: 31.03.2018
 • 13.3.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Ing. Radoslav Krchnávek - prístup na pozemok

  zvesené: 29.03.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania - Ing. Radoslav Krchnávek - prístup na pozemok