5. zasadnutie MsZ dňa 28. februára 2019

UZNESENIA

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

POZVÁNKA

Pracovné materiály na MsZ

Bod č. 9 Majetkové záležitosti

Bod č. 10

Bod č. 11

Všetky zápisnice a uznesenia