27. zasadnutie MsZ dňa 26.06.2017

Zápisnica

Hlasovanie

Uznesenia

Pozvánka

Pracovné materiály

Všetky materiály k bodu č. 3 Záverečný účet mesta Nemšová je zverejnený v časti Občan - Rozpočet mesta.

Všetky zápisnice a uznesenia