Úradná tabuľa

 • 9.2.
  2018

  ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Mlynský náhon

  zvesené: 01.03.2018
  Pozemok tzv. Mlynského náhonu bol v minulosti potok s množstvom ramien, ktorý prechádzal cez Nemšovú. Postupne sa voda z potoka stratila a mesto nemá možnosť tieto pozemky využiť v rámci samosprávnych činností, tieto pozemky sa z veľkej časti nachádzajú vnútri súkromných pozemkov, sú oplotené a dlhodobo užívané, so súkromnými pozemkami tvoria celok a odpredajom iným záujemcom by mesto poškodilo terajších užívateľov.
 • 9.2.
  2018

  ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Vladislav Suchánek

  zvesené: 01.03.2018
  Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívali vlastníci susednej nehnuteľnosti – Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti pána Suchánka požiadala o odpredaj pani Suchánková so synom.Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.
 • 8.2.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CHODNÍK HANZLÍKOVSKÁ

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.02.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Hanzlíkovská, parc.č.722/1, k.ú. Hanzlíková – výrub 1 ks listnatý viackmenný strom. Dôvodom na výrub dreviny je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Chodník Hanzlíkovská“ a nízka sadovnícka a estetická hodnota dreviny, nakoľko strom rastie v oplotení, opakovane bol orezávaný, čím došlo k narušenie jeho prirodzeného habitusu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 5.2.
  2018

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - ,,Dostavba sociálnych zariadení a kabín stavby s.č. 921"

  zvesené: 22.02.2018
  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - ,,Dostavba sociálnych zariadení a kabín stavby s.č. 921"
 • 31.1.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – MK KARPATSKÁ – CHODNÍK A CYKLOTRASA

  zvesené: 08.02.2018
  Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.01.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Karpatská, parc.č.1689/14, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks jedľa obrovská, 4 ks slivka, 1 ks breza previsnutá a kry s výmerou 15,0 m2 sumach pálkový. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „MK Karpatská – chodník a cyklotrasa“ a zlý zdravotný stav drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 31.01.2018
 • 30.1.
  2018

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - Kateřina Gazdíková

  zvesené: 16.02.2018
  ROZHODNUTIE o prerušení konania - Kateřina Gazdíková na stavbu,,Rodinný dom."
 • 26.1.
  2018

  Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

  zvesené: 14.02.2018
  Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže:„Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“
 • 24.1.
  2018

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 - Nemšová

  zvesené: 09.02.2018
  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 - Nemšová
 • 23.1.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA SÍDLISKO JUH, UL. NOVOMESKÉHO

  zvesené: 31.01.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.01.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Novomeského, parc.č.2189/212, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks breza previsnutá a kry s výmerou 20 m2 vtáči zob + zlatovka. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Novomeského ulica“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 23.01.2018
 • 18.1.
  2018

  Upovedomenie účastníkov konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby-,,Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“

  zvesené: 05.02.2018
  Upovedomenie účastníkov konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby ,,Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“ o žiadosti stavebníka na predĺženie termínu k doplneniu podkladov.
 • 18.1.
  2018

  Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb - Ing. Marek Hrnčárik

  zvesené: 05.02.2018
  Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb ,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ o žiadosti stavebníka na predĺženie termínu k doplneniu podkladov.
 • 18.1.
  2018

  Upovedomenie o podaní odvolania-Ing. Ľubomír Fehér, MBA

  Stavebné úpravy a prístavba domu s. č. 52
 • 17.1.
  2018

  Slovenská pošta - oznámenie o dočasnom obmedzení rozsahu HPV pošty

  Pošta Nemšová oznamuje, že od 15.1.2018 bude mať dočasne obmedzený denný rozsah hodín pre verejnosť.

  Hodiny pre verejnosť po zmene sú nasledovné:

  Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 8:30 - 12:00 a 13:00 - 15:00

  Streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

  Sobota: 8:00 - 10:00

  Nedeľa: zatovrené

 • 16.1.
  2018

  Rozhodnutie o prerušení konania - rekreačný dom - Z.Bahnová

  zvesené: 01.02.2018
  Stavebníčka Zuzana Bahnová požiadala dňa 22.11.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885:,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“.
 • 15.1.
  2018

  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.01.2017

  zvesené: 16.01.2018
  Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje spoločnosti, že dňa 15.1.2018 bude prerušená dodávka elektriny v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod.
 • 15.1.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – CHODNÍK TRENČÍN – NOZDRKOVCE – II.ETAPA

  zvesené: 24.01.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.01.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Nozdrkovce – popri ceste III/1897, parc.č.1130/138, 1130/141 k.ú. Trenčianske Biskupice – výrub 1 ks lipa malolistá a 10 ks náletové dreviny (javor jaseňolistý a orech kráľovský). Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Chodník Trenčín – Nozdrkovce – II. etapa“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 10.1.
  2018

  ROZHODNUTIE - Okresný úrad Trenčín - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 26.01.2018
  Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky ruší odvolaním napadnuté rozhodnutie mesta Nemšová.
 • 8.1.
  2018

  Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu - NOVOSTAVBA DVOCH BYTOVÝCH DOMOV V NEMŠOVEJ – VLÁRSKA III

  zvesené: 24.01.2018
  Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu o začatí územného konania a nariadení ústneho konania stavby ,,NOVOSTAVBA DVOCH BYTOVÝCH DOMOV V NEMŠOVEJ – VLÁRSKA III“ vydanom Mestom Nemšová dňa 04.09.2017 pod číslom OV/755/2017/1778/DL, s možnosťou účastníkov konania vyjadriť sa k nim a upovedomenie o doplnení podkladov konania s možnosťou účastníkov konania nahliadnuť do nich.
 • 4.1.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – ING. ANDREJ BULEJKO, ĽUBORČIANSKA 1427/52, 914 41 NEMŠOVÁ

  zvesené: 11.01.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.12.2017 začalo na základe žiadosti Ing. Andreja Bulejku, Ľuborčianska 1427/52, 914 41 Nemšová konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks borovice rastúcich parc.č. 146/1, k.ú. Ľuborča. Dôvodom na výrub drevín je ohrozenie majetku vlastníkov pozemku. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 4.1.2018