Úradná tabuľa

 • 21.6.
  2018

  VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej platenia a určenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 07.07.2018
 • 21.6.
  2018

  VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

  zvesené: 06.07.2018
  Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
 • 20.6.
  2018

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Miroslav Jurdák- stavba garáže

  zvesené: 06.07.2018
 • 14.6.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„PARK PRE ÚSPECH – REVITALIZÁCIA ZELENE NA ZLATOVSKEJ ULICI“, UL. ZLATOVSKÁ, TRENČÍN

  zvesené: 21.06.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.06.2018 začalo na základe žiadosti mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Zlatovská, parc. č. 980/1, 979/1, 981, 44/1 k. ú. Zlatovce vo vlastníctve mesta Trenčín – výrub 4 ks ihličnatých stromov, z toho 1 ks Picea abies – Smrek obyčajný, 1 ks Thuja occidentalis – Tuja západná, 1 ks Pinus nigra – Borovica čierna, 1 ks Larix decidua – Smrekovec opadavý, 2 ks listnatých stromov, z toho 1ks Fraxinus excelsior – Jaseň štíhli, 1 ks Betula pendula – Breza previsnutá a kry s výmerov 14 m² Symphoricarpos albus – Imelovník bieli, 10,7 m² Philadelphus coronarius – Pajazmín vencoví, 9,8 m² Forsythia x intermedia - zlatovka prostredná, 7 m ² Cornus mas - Drieň obyčajný, 4 m ² Juniperus chinensis „Pfitzeriana glauca“ - Borievka čínska, 4 m² Sambucus nigra - Baza čierna, 2 m² Prunus laurocerasus - Vavrínovec lekársky, 2 m² Juniperus chinensis - Borievka čínska, 15 m² Juniperus sp. – Borievka. Asanácia stromov, krov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu, kondície a nízkej sadovníckej a estetickej hodnoty drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 14.6.
  2018

  Prerušenie distribúcie elektriny

  zvesené: 20.06.2018
 • 12.6.
  2018

  Oznámenie o začatí územného konania-Protierózne opatrenia-Mgr. Vladimír Forgáč

  zvesené: 27.06.2018
 • 8.6.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU J. HALAŠU, TRENČÍN“

  zvesené: 15.06.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. J. Halašu - vnútroblok, parc. č. 2189/1, 2189/212, 2189/213 k. ú. Trenčín – výrub 3 ks javor mliečny, 1 ks javor horský, 4 ks breza previsnutá, 1 ks orech kráľovský, 5 ks smrekovec opadavý, 1 ks smrek omorikový, 23 ks borovica čierna, 1 ks agát biely, 1 ks jarabina vtáčia, 1 ks lipa malolistá, 1 ks javorovec jaseňolistý. Dôvodom na výrub drevín je plánovaná realizácia investičnej akcie mesta „Revitalizácia vnútrobloku J. Halašu“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 08.06.2018
 • 8.6.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VEDĽA HOTELA MAGNUS, TRENČÍN“, UL. POVAŽSKÁ, TRENČÍN

  zvesené: 15.06.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Považská – vedľa hotela Magnus, parc. č. 1531/1, 1531/301, 1531/304, 1531/305 k. ú. Trenčín – výrub 6 ks listnatých stromov, z toho 2 ks slivka sp., 2 ks javor horský, 1 ks pagaštan konský, 1 ks lipa malolistá, 6 ks ihličnatých stromov, z toho 1 ks tuja východná, 4 ks smrek obyčajný, 1 ks smrekovec opadavý a kry s výmerou 58 m2 orgován obyčajný, 6 m2 svíb krvavý, 1,5 m2 listnatý ker bez bližšej špecifikácie, 12,6 m2 pajazmín vencový. Asanácia stromov, krov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície. Listnaté stromy majú rôzne biomechanické poškodenia na kmeňoch a kostrových konároch – tlakové vidlice, deformované koruny, rany, trhliny, veľké rezné rany sekundárne napadnuté hnilobou, poškodenie bázy kmeňa, na čerešniach drevokazné huby. Smreky rastú v skupine s inými drevinami, čo má negatívny vplyv na symetriu korún a ďalšiu perspektívu. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou investičnou akciou mesta „Revitalizácia vnútrobloku – Sihoť, vedľa hotela Magnus“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 08.06.2018
 • 5.6.
  2018

  Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - JFK Servis, s.r.o. - jednoduché pozemkové úpravy

  zvesené: 05.07.2018
 • 31.5.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU VEDĽA MŠ SLIMÁČIK, TRENČÍN

  zvesené: 08.06.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.05.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: Ul. M. Turkovej, vnútroblok, parc.č. 1531/352, 1531/353, k.ú. Trenčín – výrub 3 ks lipa malolistá, 5 ks breza previsnutá, 1 ks čerešňa, 2 ks borovica lesná a kry s výmerou 25 m2 vtáči zob „Atrovirens“, 27 m2 živý plot – vtáči zob, tavoľník. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín „Revitalizácia vnútrobloku – vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín“ a znížená sadovnícka a estetická hodnota drevín – asymetrické koruny, krivý rast, poškodenia na kmeni a konároch, tlakové vetvenie. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 31.5.
  2018

  Dodatočné povolenie stavby - Kateřina Gazdíková - Rodinný dom

  zvesené: 09.06.2018
 • 31.5.
  2018

  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Mgr. Anna Polomová - 1 box garáže

  zvesené: 16.06.2018
 • 30.5.
  2018

  Dočasné povolenie dočasnej stavby - Rekreačná chata - Jozef Begáň

  zvesené: 15.06.2018
 • 29.5.
  2018

  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2018 - 2022

  zvesené: 21.06.2018
 • 25.5.
  2018

  Návrh VZN o o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

  zvesené: 12.06.2018
  Návrh VZN o o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
 • 25.5.
  2018

  Rozhodnutie o prerušení konania -Prístrešok vchodu do pivnice, altánok, vonkajší bazén s prekrytím, oplotenie záhrady-V. Suchánek

  zvesené: 10.06.2018
 • 25.5.
  2018

  Rozhodnutie o prerušení konania -REALLINE, s.r.o.

  zvesené: 10.06.2018
 • 25.5.
  2018

  Rozhodnutie o prerušení konania -ALEX N, s.r.o.

  zvesené: 10.06.2018
 • 23.5.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – PREPOJENIE CHODNÍKA PRI CINTORÍNE, UL. SARATOVSKÁ, TRENČÍN; STATICKÁ DOPRAVA UL. INOVECKÁ, TRENČÍN

  zvesené: 31.05.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.05.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Saratovská, C-KN parc.č. 2237/10, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks borovica čierna; 2. Ul. Inovecká 16-26, parc.č.1585/1, k.ú. Trenčín – výrub 3 ks smrek obyčajný; 3. Ul. Inovecká 28-38, parc.č. 1866/1, k.ú. Trenčín – výrub1 ks orech kráľovský, 2 ks javor horský, 1 ks smrek obyčajný, 12 m2 baza čierna; 4. Ul. Inovecká 40-50, parc.č. 1866/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks javor mliečny, 1 ks javor horský, 1 ks hloh, 1 ks smrek obyčajný; 5. Ul. Inovecká 52-62, parc.č. 1866/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks smrekovec opadavý, 3 ks javor horský. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie „Predĺženie chodníka pri cintoríne, Saratovská ulica, p.č. 2237/10, k.ú. Trenčín; Statická doprava ul. Inovecká 16-26, 28-38, 40-50, 52-62, parc.č.1585/1, 1866/1, k.ú. Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 17.5.
  2018

  Prerušenie distribúcie el. energie dňa 18.5.2018

  zvesené: 19.05.2018