Úradná tabuľa

 • 29.9.
  2015

  ROZHODNUTIE o zmene stavby pred jej dokončením - Peter Baštrnák

  zvesené: 14.10.2015
  Stavebník Peter Baštrnák, požiadal dňa 10.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: ,,PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU“,na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Nemšová dňa 11.02.2013 pod číslom OV/500/12/62/13/MI-010.
 • 24.9.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí konania - Miloš Husár

  zvesené: 11.10.2015
  Navrhovateľ Miloš Husár, Ul. Podhorská č. 1528/18, 914 41 Nemšová požiadal dňa 03.09.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,VJAZD NA POZEMOK LEŽIACI MIMO TELESA JESTVUJÚCEJ CESTY III/50726 V KM 3,495 00 V MESTE NEMŠOVÁ – časť TR: ZÁVADA SO 200 – PREMOSTENIE ZÁVADSKÉHO POTOKA“.
 • 24.9.
  2015

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Branislav Rýger

  zvesené: 11.10.2015
  Stavebník Branislav Rýger požiadal dňa 04.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,Záhradná NN prípojka pre parcelu 1855“.
 • 23.9.
  2015

  VÝZVA na voľby do Rady školy pri ZUŠ Nemšová

  zvesené: 16.10.2015

  V Ý Z V A

  Primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.04.2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyzýva na voľby

  • 2 členov z pedagogických zamestnancov

  • 1 člena z nepedagogických zamestnancov

  • 4 členov z radov rodičov

  do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Ľuborčianska 2, Nemšová.

  Organizáciou a celkovým zabezpečením volieb poverujem riaditeľku Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2. Nemšová p. DisArt Vieru Muntágovú, ktorú poverujem i zabezpečením samotných volieb z radov pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej umeleckej školy.

  Organizáciou volieb z radov rodičov poverujem - predsedníčku ZRŠ pri Základnej umeleckej škole, Ľuborčianska 2, v Nemšovej p. Ing. Evu Vankovú.

  Termín ukončenia volieb : do 15.10.2015.

  V Nemšovej dňa 21.09.2015

   

  Ing. František Bagin primátor mesta

   

  Obdržia:

  ZUŠ,riaditeľ ZUŠ,

  ZRŠ, predseda ZRŠ p. Ing. Vanková, Mesto Nemšová

 • 23.9.
  2015

  ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - časť nebytového priestoru

  zvesené: 16.10.2015
  Mesto Nemšová vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu: „časť nebytového priestor (NP) č. 4-1 na prízemí budovy súp. číslo 92 na ulici Rybárska v Nemšovej (miestnosť č. 22 na prízemí v budove mestskej pálenice o výmere 47,10 m²), k.ú. Nemšová, nebytový priestor evidovaný na LV 4028“
 • 22.9.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí prerokovávania „Územného plánu mesta Nemšová – Koncept riešenia“ - žiadosť o vypracovanie stanoviska a oznámenie termínu verejného prerokovania

  zvesené: 26.10.2015
  Mesto Nemšová ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 21 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začal prerokovávať koncept riešenia pre Územný plán mesta Nemšová, v termíne od 22.09. 2015 do 22.10.2015.
 • 7.9.
  2015

  VÝZVA na doplňujúce voľby do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu 2

  zvesené: 18.09.2015
  Primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.04.2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyzýva na doplňujúce voľby 1 členov z radov rodičov do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová.
 • 4.9.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 20.09.2015
  Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zastúpená Ing. Milošom Červenkom, Dudvážska č. 14, 821 07 Bratislava zastúpeným M. Č. B. – Projekty s. r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra v zastúpení PhDr. Ľubomírou Beháňovou, Ul. Za Plavárňou č. 8529/9, 010 08 Žilina požiadal dňa 07.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,TN_Nemšová, Trenčian. Závada, NNK, VNK, TS".
 • 28.8.
  2015

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - Katarína Iris Hanzelová

  zvesené: 17.09.2015
  Zdôvodnenie odpredaja podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa: Predmetný pozemok Mesto Nemšová nepotrebuje na výkon samosprávnych činností a ani nie je potrebný k zabezpečovaniu vody pre mesto v rámci spoločného verejného vodovodu TVaK Trenčín, miest Nemšová, Stará Turá, Trenčianske Teplice o obce Štvrtok. Reálne predmetný pozemok, pozemok žiadateľky o odpredaj a oporný múr, ktorý je z časti na predmetnom pozemku a z na pozemku žiadateľky, tvorí prirodzenú zábranu zosuvu pôdy do verejnej komunikácie – ulice Pod Brezinou. Je potrebné, aby sa o takéto pozemky, kde je oporný múr, staral a udržiaval ich jeden vlastník.
 • 25.8.
  2015

  Západoslovenská distribučná, a. s. - Informovanie verejnosti

  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás týmto dovoľuje informovať o novej bezplatnej službe ODPORÚČANÍ ELEKTRIKÁRI. V rámci tejto služby bude spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam odporúčaných elektrikárov pre širokú verejnosť, ktorí splnia stanovené kritériá. Základné údaje pre elektrikárov sú uvedené na priloženom letáku, všetky podrobné informácie sú zverejnené na www.zsdis.sk/elektrikari. Táto služba dáva šancu kvalitným živnostníkom a firmám, ktorí realizujú elektroinštalačné práce vo Vašom meste, ešte viac sa zviditeľniť a rozšíriť svoju klientelu. Pre nadviazanie spolupráce s našou spoločnosťou je potrebné, aby sa elektrikári prihlásili. Veríme, že sprostredkovaním týchto informácií pomôžeme živnostníkom a firmám pri rozširovaní ich klientely a zároveň zvýšime spokojnosť obyvateľov Vášho mesta.
 • 24.8.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Obec Horná Súča

  zvesené: 11.09.2015
  Navrhovateľ Obec Horná Súča v zastúpení starostom obce Ing. Jurajom Ondračkom,požiadal dňa 07.07.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,KYSELKA OBNOVA ODDYCHOVEJ ZÓNY“.
 • 24.8.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - Branislav Rýger

  zvesené: 11.09.2015
  Stavebník Branislav Rýger požiadal dňa 04.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:,,Záhradná NN prípojka pre parcelu 1855“. Stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na základe územného rozhodnutia.
 • 21.8.
  2015

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - Martin Červený a manž. Michaela

  Stavebník Martin Červený a manž. Michaela Červená požiadal dňa 29.06.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,RODINNÝ DOM – LINEAR 324“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová a inžinierske siete.
 • 18.8.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Peter Baštrnák

  zvesené: 05.09.2015
  Stavebník Peter Baštrnák požiadal dňa 10.08.2015 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: ,,PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Nemšová dňa 11.02.2013 pod číslom OV/500/12/62/13/MI-010.
 • 14.8.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania

  zvesené: 31.08.2015
  Navrhovateľ BRICOL s. r. o., so sídlom Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie, zastúpená konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY, s. r. o., Mierové nám. 33, 911 01 Trenčín, zastúpená konateľom Ing. Andrejom Hanušovským podal dňa 04.06.2015 na Mestský úrad Nemšová návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu „RANČE PRI ANTONSTALE “ – časť: RANČ 13".
 • 13.8.
  2015

  UPOVEDOMENIE o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia

  zvesené: 29.08.2015
  SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly upovedomuje,že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ,,PD Nemšová, Hospodársky dvor Nemšová, chov brojlerov".
 • 24.7.
  2015

  Vyhlásenie vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do základného imania

 • 17.7.
  2015

  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania.

  zvesené: 03.08.2015

  Stavebník Martin Červený a manž. Michaela Červená rod. Plačková, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom požiadal dňa 29.06.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,RODINNÝ DOM – LINEAR 324“  v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č.: 4719 a inžinierske siete na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4716, 4712 podľa geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby postavenej na parcele reg. C č. 4719 číslo 46596399-33/2015 zo dňa 04.07.2015 vypracovaného Ing. Norbertom Molnárom.

       Stavba bude umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 4719 a inžinierske siete na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4716, 4712  v lokalite „Sídlisko IBV Šidlíkové“,na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Nemšová dňa 26.01.2010 pod číslom OV 1792/09/10-003 a rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia dňa 11.05.2015 pod  číslom. Stavba bude pozostávať z (zo):

  1. 1.     Samostatne stojaceho rodinného domu s jedným štvorizbovým bytom:

  Prízemie: Závetrie, zádverie, WC, obývacia izba + jedáleň, kuchyňa, špajza, chodba, izba, spálňa, šatník, kúpeľňa, izba, kúpeľňa, priestor pre kotol, garáž, sklad, krytá terasa.

  Technické parametre stavby:

  Zastavaná plocha podľa GP: 197,00 m².

  Obostavaný priestor:             735,00 m³.

  Úžitková plocha:                   135,65 m².

  Obytná plocha:                        70,65 m².

  1. 2.     Vnútorných rozvodov: Elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácia.
  2. 3.     Prípojok na inžinierske siete: Elektrická prípojka, plynová prípojka, vodovodná prípojka, kanalizácia.

  Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

       Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona              č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  o z n a m u j e

   

  začatie konania  o dodatočnom povolení stavby v súlade s ustanovením § 88a  v nadväznosti na § 61 odst. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  u p ú š ť a  v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona  od miestneho zisťovania

   

  2. strana z 3 strán oznámenia Mesta Nemšová zo dňa 14.05.2015, číslo OV/690/15/MI-002

   

  a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.

  Účastníci konania  môžu  v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia (dňom doručenia verejnej vyhlášky je 15. – ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli).  V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude na ne prihliadať.     

  Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo u stavebníkaMartina Červeného a manž. Michaely Červenej rod. Plačkovej, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom.

    Toto oznámenie musí  byť vyvesené na úradenej (verejnej) tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

                                                                                                              

  Ing. František B a g i n
  primátor mesta

   

  Doručí sa:

  Stavebník:

  1. Martin Červený, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom
  2. Michaela Červená, Partizánska 1284/28, 018 41 Dubnica nad Váhom

  Známi účastníci konania:

  1. ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15 B, 914 41 Nemšová
  2. Peter Hlásny, Partizánska 1281/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
  3. Branislav Krajči, Ul. Štúrová č. 12, 914 41 Nemšová
  4. Henrieta Krajčiová,   Ul. Štúrova č. 12, 914 41 Nemšová
  5. Johana Gabrišová, Ul. Šidlíkové č. 24, 914 41 Nemšová
  6. Katarína Hamáčková, Ul. Janka Palu č. 41, 914 41 Nemšová
  7. Adela Miklášová, Penzión 2, Pod Hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
  8. Štefan Prno, Ul. Vážska č. 1, 914 41 Nemšová
  9. Gustáv Štefánek, Beckovská 2687, 760 01 Zlín, ČR
  10. Právni nástupcovia po nebohej Márii Lubinovej posledne bytom Nemšová, Ul. Slovenskej armády č. 28 – Verejná vyhláška

   

  3. strana z 3 strán oznámenia Mesta Nemšová zo dňa 14.05.2015, číslo OV/690/15/MI-002

   

   

  1. Právni nástupcovia po nebohom Deziderovi Milanovi, posledne bytom Partizánske, Októbrova č. 63 – Verejná vyhláška
  2. Právni nástupcovia po nebohom Michalovi Prnovi, posledne bytom Nemšová, Ul. Šidlíkové č. 6 – Verejná vyhláška
  3. Janka Mazánová, Šidlíkové č. 8, 914 41 Nemšová
  4. Danka Kvasnicová, Mládežnícka č. 4, 914 41 Nemšová
  5. Róber Karas, Ul. Čajkovského č. 23, 917 08 Trnava
  6. Ladislav Prno, Ul. Janka Palu 49/14, 914 41 Nemšová
  7. Ing. Pavol Hrbáľ, Ul. Nejedlého č. 1, 841 01 Bratislava
  8. Ing. Stanislav Ďuriš, Ul. Čerňavská 189/55, 914 42 Horné Srnie
  9. Martin Kňažek – Verejná vyhláška.
  10. Jozef Vozník, Ul. Lachova č. 12, 80000 Bratislava
  11. Martin Štefánek, Dolná č. 11, 851 01 Bratislava
  12. Jozef Patrík, Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
  13. Milan Matejka, Ul. Rastislavova č. 19, 911 01 Trenčín
  14. Ladislav Belko, Ul. Závadská 830/100, 914 41 Nemšová
  15. Marta Bobošíková, Ul. Závadská č. 90, 914 41 Nemšová
  16. Beáta Galková, Ul. Štúrová č. 6, 914 41 Nemšová
  17. Eva Šubertová, č. 188, 913 03 Drietoma
  18. Marek Amrich, Ul. Sklárska č. 8, 914 41 Nemšová
  19. Jana Ondrkálová, Ul. Rybárska č. 11, 914 41 Nemšová
  20. Právni nástupcovia po nebohom Pavlovi Prnovi, posledne bytom Nemšová, Ul. Janka Palu 49/14 – Verejná vyhláška
  21. Zuzana Vendžúrová, Ul. Vážska č. 8, 914 41 Nemšová
  22. Ing. Dušan Prno, Ul. Kubranská 766/270, 911 01 Trenčín
  23. Ing. Michal Prno, Ul. Kubranská 766/270, 911 01 Trenčín
  24. Helena Tomčányová, Centrum I 41/107, 018 41 Dubnica nad Váhom
  25. Marta Dzygovská, Ul. Šmidkeho č. 15, 914 41 Nemšová
  26. Margita Šupáková, Ul. Revolučná č. 18, 914 41 Nemšová
  27. Jozef Virguš, Ul. Hornov č. 25, 914 41 Nemšová
  28. Milan Klimo, Ul. Dvorecká č. 9, 914 41 Nemšová
  29. Jozefa Mazanovská, Ul. Duklianska č. 2, 914 41 Nemšová
  30. Ing. Jozef Gašperec, Ul. Partizánska 1283/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
  31. Ing. Irena Mojžišová – PROTECH, Nábrežná č. 3, 911 01 Trenčín
  32. PROmiprojekt, s.r.o., Lamačská cesta č. 45, 841 03 Bratislava

  Dotknuté orgány:

     45.  Západoslovenská distribučná a.s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava

     46.  RVS Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  91441 Nemšová

     47.  Slovak Telekom a.s., Ul. Poštova č. 1, 010 08 Žilina

     48.  SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

     49.  Krajský pamiatkový úrad, Ul. Hviezdoslavova č. 1, 911 01 Trenčín

     50.  MsÚ Nemšová, Odd. správne, referát životného prostredia - Ing. Eva Brandoburová

   

   

 • 14.7.
  2015

  Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

  zvesené: 14.09.2015

  Mesto Nemšová v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Ondreja Záhorca

  Usporiadateľ zbierky:
  Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
  IČO  :  00311812

   Účel dobrovoľnej zbierky: Finančná pomoc rodine Ondreja Záhorca,bytom Nemšová, Nová Nemšová 698/15,  ktorá ostala po požiary rodinného domu bez strechy nad hlavou, na zabezpečenie bývania, vybavenia a zariadenia domácnosti.

  Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet mesta Nemšová :

      SK 93 0200 0000 0033 1729 5453   variabilný symbol 1207

  2. v hotovosti do pokladne MsňU v úradných hodinách

  3. v hotovosti do pokladničky s označením „Dobrovoľná zbierka“ umiestnenej v budove MsÚ

  Miesto konania dobrovoľnej zbierky : Mesto Nemšová

  Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky:

  Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi mesta. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením (napr. kopírovanie) budú hradené z rozpočtu mesta.

  Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 30. 7.2015 do 30.10.2015.

  Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola: Zbierkou získané finančné prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky a o použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta na Mestskom zastupiteľstve v Nemšovej, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta www.nemsova.sk.

  Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná kontrolórka mesta.

  Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej

   

   

                                                                                          Ing. František Bagin

                                                                                                   primátor

   

 • 13.7.
  2015

  Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu - Viera Fehérová

  zvesené: 29.07.2015
  Stavebníčka Viera Fehérová, Ul. Pionierska č. 478/2, 914 41 Nemšová požiadala dňa 25.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“.