5. zasadnutie MsZ zo dňa 24.06.2015

Späť

Uznesenia

Hlasovanie

Zápisnica

Pozvánka

Pracovné materiály na rokovanie MsZ

Účasť poslancov