38. zasadnutie MsZ dňa 23.06.2022

POZVÁNKA

ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE

Pracovné materiály na MsZ

Všetky zápisnice a uznesenia