10. zasadnutie MsZ dňa 15.2.2024

Pozvánka na MsZ

ZÁPISNICA

HLASOVANIE

UZNESENIA

Bod č. 3 Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2024 - RO č. 1/2024

Bod č. 4 Informácia o zmene rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 - RO č. 8/2023 a RO č. 9/2023

Bod č. 5 Odpis pohľadávok mesta Nemšová voči RVS VV, s.r.o.

Bod č. 6 Návrh VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZ

Bod č. 7 Obnova bytového domu Nemšová - 16.BJ

Bod 8.1 Odpredaj pozemku v k.ú. Nemšová - Ing. Anton Kučma a manž.

Bod 8.2 odpredaj pozemku v k.ú. Nemšová - Peter Marjenka

Bod 8.3 Odpredaj pozemku v k.ú. Nemšová - Kvety Mazanovský - COM-PA, s.r.o.

Bod 8.4 Zámer odpredať pozemok v k. ú. Nemšová - DRAZIL, s.r.o.

Bod 8.5 Uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 82/2019 - nájomca: Mgr. Koštial a manž.

Bod 8.6 Odkúpenie pozemkov v Trenčianskej Závade

Bod 8.7 Zrušenie uznesenia č. 110 zo dňa 13.12.2023

Bod 8.8 Zriadenie vecného bremena

Bod č. 9 Správa o činnosti DHZ mesta Nemšová za rok 2023

Všetky zápisnice a uznesenia