10. zasadnutie MsZ dňa 09.12.2015

Uznesenia

Zápisnica

Hlasovanie

Pozvánka

Pracovné materiály na rokovanie MsZ

Účasť poslancov

Všetky zápisnice a uznesenia