Úradná tabuľa

 • 15.3.
  2022

  Stavebné povolenie - ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 31.03.2022
 • 14.3.
  2022

  Oznámenie o začatí územného konania - prípojka elektro NN, Vodný prameň Trenčianska Závada

  zvesené: 30.03.2022
 • 7.3.
  2022

  Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové - 2. kolo“

  zvesené: 22.03.2022
 • 7.3.
  2022

  Začiatok správneho konania - výrub DRAZIL s.r.o.

  zvesené: 15.03.2022

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 527/2022

  Dátum začatia  konania: 24.02.2022

  Dátum zverejnenia  informácie: 04.03.2022

  Lehota na potvrdenie záujmu: 9.03.2022

  Predmet konania:

  Spoločnosť DRAZIL s.r.o., Janka Palu 48/16,  914 41 Nemšová, IČO: 51159911 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 4kusov drevín -  1x jaseň , 2x javor, 1x agát na parcele číslo C - KN 81 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Dôvod: Preschnuté stromy, lámajúce konáre. Ohrozenie statiky budovy. Vyčistenie pozemku kvôli priechodnosti vozidiel a parkovaniu.

  Zverejnené:
  Vyprší o 7 dní

 • 2.3.
  2022

  Oznámenie o začatí územného konania - Západoslovenská distribučná a.s.

  zvesené: 18.03.2022
 • 24.2.
  2022

  Rozhodnutie - priloženie úložného optického kábla - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 12.03.2022
 • 16.2.
  2022

  Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp

  zvesené: 03.03.2022
 • 16.2.
  2022

  Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 03.03.2022
 • 16.2.
  2022

  Návrh VZN o držaní psov na území mesta

  zvesené: 03.03.2022
 • 14.2.
  2022

  Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

  zvesené: 02.03.2022
 • 8.2.
  2022

  Oznámenie o doplnení - Retail park Nemšová - MG Development Alfa, s.r.o.

  zvesené: 23.02.2022
 • 8.2.
  2022

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská - SPP - distribúcia, a.s.

  zvesené: 23.02.2022
 • 8.2.
  2022

  Zámer zameniť majetok mesta Nemšová - pozemok v k. ú. Nemšová - Zuzana Húdeková

  zvesené: 04.03.2022
 • 7.2.
  2022

  Oznámenie o začatí územného konania - Štukovský

  zvesené: 23.02.2022
 • 28.1.
  2022

  Obchodná verejná súťaž - IBV Pod horou Kľúčové - 2. kolo

  zvesené: 19.02.2022
 • 21.1.
  2022

  Oznámenie o začatí konania - Rýger

 • 21.1.
  2022

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Rýger

  zvesené: 06.02.2022
 • 19.1.
  2022

  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

  zvesené: 04.02.2022
 • 19.1.
  2022

  Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh

  zvesené: 04.02.2022
 • 19.1.
  2022

  Oznámenie o začatí konania - prístrešok pre autá - Fabuš

  zvesené: 04.02.2022