Úradná tabuľa

 • 30.3.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Eva Šatková

  zvesené: 15.04.2021
 • 30.3.
  2021

  Zámer odpredať majetok mesta - IBV Pod horou

  zvesené: 15.04.2021
 • 24.3.
  2021

  Rozhodnutie o umiestnení stavby

  zvesené: 08.04.2021
 • 24.3.
  2021

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s.

  zvesené: 09.04.2021
 • 17.3.
  2021

  Začiatok správneho konania – výrub Lubinová

  zvesené: 24.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 600/2021

  Dátum začatia  konania: 10.03.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 17.03.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 24.03.2021

  Predmet konania:

  Martina Lubinová a Peter Lubina, Odbojárov 4,   914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu -  Dub letný  rastúceho  na parcele číslo C - KN 329/9 a C - KN 330/1 – zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Nemšová. Dôvod - výstavba rodinného domu.

    

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

 • 17.3.
  2021

  Oznámenie o začatí stavebného konania - Západoslovenská distribučná, a.s. - prekládka VNV-22kV do zeme

  zvesené: 02.04.2021
 • 17.3.
  2021

  Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením

  zvesené: 02.04.2021
 • 11.3.
  2021

  Začiatok správneho konania - výrub Osrmanová

  zvesené: 18.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie číslo: 531/2021

  Dátum začatia konania: 08.03.2021

  Dátum zverejnenia informácie: 11.03.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 18.03.2021

  Predmet konania:
  Osrmanová Jarmila, Rybárska 89/9 914 41 Nemšová, žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu Orech kráľovský rastúceho na parcele číslo C - KN 868/2 v kat. území Nemšová. Dôvod je ohrozenie na životoch Strom má zlý zdravotný stav, preschnutý a napadnutý chorobou.

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

   

 • 11.3.
  2021

  Začiatok správneho konania - výrub Husár

  zvesené: 18.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie číslo: 536/2021

  Dátum začatia konania: 05.03.2021

  Dátum zverejnenia informácie: 11.03.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 18.03.2021

  Predmet konania:
  Miloš Husár Podhorská 1528/18, 914 41 Trenčianska Závada - Nemšová, žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 stromu Orech kráľovský rastúceho na parcele číslo C - KN 183 – ostatná plocha, v kat. území Trenčianska Závada. Strom má značne poškodené uschnuté konáre. Ohrozuje na životoch a majetku.

  Zverejnené:
  Vyprší o 7 dní

   

 • 5.3.
  2021

  Začiatok správneho konania – výrub Dudek

  zvesené: 13.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 466/2021

  Dátum začatia  konania: 01.03.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 04.03.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 11.03.2021

  Predmet konania:

  Peter Dudek Ohrádky 1553/64,  914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 5 kusov drevín – 2x Slivka obyčajná, 2x Jabloň obyčajná, 1x Hruška domáca rastúcich  na parcele číslo C - KN 3835/2 – ostatná plocha, v kat. území Nemšová. Dreviny rastú na pozemku, ktorý je prístupovou cestou k domu, nakoľko sú preschnuté a odumreté, hrozí vývrat a poškodenie nehnuteľnosti a ohrozenie na živote.

    

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

 • 3.3.
  2021

  Stavebné povolenie - oprava kotolne

  zvesené: 19.03.2021
 • 2.3.
  2021

  Začiatok správneho konania – výrub Hicová

  zvesené: 10.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 388/2021

  Dátum začatia  konania: 19.02.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 02.03.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 09.03.2021

  Predmet konania:

  Zuzana Hicová  Hornov 230/3  914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Borovica obyčajná – Pinus sylvestrisrastúcej na parcele číslo C - KN 200 v kat. území Nemšová z dôvodu , že strom rastie medzi rodinnými domami a hrozí vývrat a poškodenie nehnuteľnosti a ohrozenie na živote.

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

 • 2.3.
  2021

  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Zmeny a doplnky č. 2 UPN mesta Nemšová

  zvesené: 16.03.2021
 • 1.3.
  2021

  VZN mesta Nemšová č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová

  zvesené: 16.03.2021
 • 1.3.
  2021

  Začiatok správneho konania – výrub Kubát

  zvesené: 09.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 424/2021

  Dátum začatia  konania: 25.02.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 01.03.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 08.03.2021

  Predmet konania:

  Ing. Kubát František Holubyho 1378/11, 914 41 Nemšová, žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Orech kráľovský – Juglans regia rastúcej na parcele číslo C - KN 174 v kat. území Kľúčové z dôvodu , že strom zasahuje do elektr. vedenia a spôsobuje opätovné skraty v elektr. vedení. Ohrozenie na živote.

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

   

 • 1.3.
  2021

  Rozhodnutie o umiestnení stavby - Juraj Ďuriška

  zvesené: 17.03.2021
 • 26.2.
  2021

  Rozhodnutie o umiestnení stavby - ROPSPOL

  zvesené: 14.03.2021
 • 24.2.
  2021

  Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub - SBUL

  zvesené: 04.03.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania: Podacie číslo: 314/2021

  Dátum začatia konania: 24.02.2021

  Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 03.03.2021

  Predmet konania: SBUL, pozem. spol., Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov, IČO: 34001123, Školská 239/18B, 914 41 Nemšová žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 3 kusov drevín Topoľ biely, rastúcich na parcele číslo C - KN 3823 v kat. území Nemšová z dôvodu ohrozenia na životoch v čase športových podujatí. Stromy sú preschnuté. Suché konáre sa lámu a ohrozujú na životoch.

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

   

 • 22.2.
  2021

  Rozhodnutie o prerušení konania - Michal Baláž

  zvesené: 10.03.2021
 • 17.2.
  2021

  Oznámenie o začatí územného konania - prípojka NN - Matúš Štefaničák

  zvesené: 05.03.2021