Úradná tabuľa

 • 7.10.
  2021

  Začiatok správneho konania - výrub Križanová

  zvesené: 14.10.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 7938/2021

  Dátum začatia  konania: 04.10.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 07.10.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 14.10.2021

  Predmet konania:

  Križanová Agáta a Križanová Ľudmila  majiteľky pozemku registra C KN parc. č. 1115/3 v k.ú. Nemšová, žiadajú  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Moruša čierna. Strom je blízko nehnuteľnosti, poškodzuje statiku domu, preschnuté konáre ohrozujú na životoch. Konáre zakrývajú i dopravné značenie.

   

  Zverejnené: 07.10.2021

  Vyprší o 7 dní

 • 1.10.
  2021

  Začiatok správneho konania - výrub Féher

  zvesené: 08.10.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu: sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie číslo: 7907/2021
  Dátum začatia konania: 30.09.2021
  Dátum zverejnenia informácie: 01.10.2021
  Lehota na potvrdenie záujmu: 08.10.2021
  Predmet konania:
  Michal Fehér majiteľ pozemku registra C KN parc. č. 420/3 v k.ú. Nemšová, žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny Orech kráľovský. Strom je blízko nehnuteľnosti, poškodzuje statiku domu, preschnuté konáre ohrozujú na životoch.

  Zverejnené: 01.10.2021
  Vyprší o 7 dní

 • 24.9.
  2021

  Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

  zvesené: 10.10.2021
 • 15.9.
  2021

  Začiatok správneho konania - výrub

  zvesené: 22.09.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie číslo: 7873/2021

  Dátum začatia konania: 15.09.2021

  Dátum zverejnenia informácie: 15.09.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 22.09.2021

  Predmet konania:

  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. V zmysle § 47 ods.4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) žiada o vydanie stanoviska k výrubom dvoch tují nakoľko bránia vo výstavbe zmeny stavby pred dokončením „Revitalizácia Centrálnej mestskej zóny – Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP – Nemšová“ časť:

  SO 200 – Rekonštrukcia MK Odbojárov

  SO 203 – Rekonštrukcia parkoviska na MK Odbojárov

  Žiadosť o stanovisko je podaná v zmysle zákona č. 135/1961 Z.z.o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „cestný zákon“).Jedná sa o dva kusy Thuja occidentalis, ktoré rastú na pozemku registra C-KN parcele č. 261/53, zastavaná plocha a nádvorie,v kat. území Nemšová. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa.

   

   

  Zverejnené: 15.09.2021

  Zverejnenie skončí o 7 dní

   

   

   

   

   

   

 • 8.9.
  2021

  Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová

  zvesené: 24.09.2021
 • 7.9.
  2021

  Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Monika Mojžišová

  zvesené: 23.09.2021
 • 2.9.
  2021

  Oznámenie o začatí stavebného konania - ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK

  zvesené: 18.09.2021
 • 27.8.
  2021

  Začatie správneho konania - Ernestína Ráciková

  zvesené: 27.08.2021
  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk. Začaté správne konania: Podacie číslo: 7605/2021 Dátum začatia konania: 26.08.2021 Dátum zverejnenia informácie: 26.08.2021 Lehota na potvrdenie záujmu: 02.09.2021 Predmet konania: Ernestína Ráciková, Sl. armády 46, 914 41 Nemšová žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 9 kusov drevín: 1)Smrek pichľavý, 2)Smrek pichľavý, 3)Smrek pichľavý, 4)Cypruštek Lawsonov, 5)Tuja východná, 6)Tuja východná, 7)Tuja východná, 8)Orech kráľovský, 9)Čerešňa vtáčia rastúcich na pozemkoch registra C - KN parcela č. 583/2 záhrada, 474/2 – ostatná plocha, v kat. území Nemšová. Dôvod: nebezpečenstvo ohrozenia majetku, životov, elektrického vedenia. Orech a čerešňa prerastajú k susedom a narúšajú statiku budovy. Zverejnené: Vyprší o 7 dní
 • 27.8.
  2021

  Začatie správneho konania - Ernestína Ráciková

  zvesené: 27.08.2021
  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk. Začaté správne konania: Podacie číslo: 7605/2021 Dátum začatia konania: 26.08.2021 Dátum zverejnenia informácie: 26.08.2021 Lehota na potvrdenie záujmu: 02.09.2021 Predmet konania: Ernestína Ráciková, Sl. armády 46, 914 41 Nemšová žiada podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 9 kusov drevín: 1)Smrek pichľavý, 2)Smrek pichľavý, 3)Smrek pichľavý, 4)Cypruštek Lawsonov, 5)Tuja východná, 6)Tuja východná, 7)Tuja východná, 8)Orech kráľovský, 9)Čerešňa vtáčia rastúcich na pozemkoch registra C - KN parcela č. 583/2 záhrada, 474/2 – ostatná plocha, v kat. území Nemšová. Dôvod: nebezpečenstvo ohrozenia majetku, životov, elektrického vedenia. Orech a čerešňa prerastajú k susedom a narúšajú statiku budovy. Zverejnené: Vyprší o 7 dní
 • 27.8.
  2021

  Začatie správneho konania

  zvesené: 03.09.2021
 • 18.8.
  2021

  Stavebné povolenie - Realline

  zvesené: 03.09.2021
 • 13.8.
  2021
 • 6.8.
  2021

  Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

  zvesené: 23.08.2021
 • 2.8.
  2021

  Stavebné povolenie - rekreačná chata - Baláž

  zvesené: 18.08.2021
 • 29.7.
  2021

  Oznámenie o začatí konania - Štefaničák

  zvesené: 14.08.2021
 • 29.7.
  2021

  Stavebné povolenie - stavebné úpravy a prístavba domu - Féher

  zvesené: 14.08.2021
 • 23.7.
  2021

  Začiatok správneho konania – výrub Vetropack

  zvesené: 29.07.2021

  Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákona“) v znení neskorších predpisov týmto upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Mesto Nemšová, ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 zákona týmto upovedomuje o začatí konania. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní v súlade s § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania buď písomne na adresu : Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová alebo elektronicky na adresu : sekretariatprimatora@nemsova.sk.

  Začaté správne konania:

  Podacie  číslo: 7003/2021

  Dátum začatia  konania: 19.07.2021

  Dátum zverejnenia  informácie: 22.07.2021

  Lehota na potvrdenie záujmu: 29.07.2021

  Predmet konania:

  VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o., Železničná 207 / 9, 914 41 Nemšová, IČO: 35832517 žiada  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody o vydanie súhlasu na výrub 1 kusu dreviny  Smrek obyčajný  rastúci  na pozemku registra  C - KN 618/1 – zastavaná plocha a nádvoria v kat. území Nemšová.  Dôvod: nebezpečenstvo ohrozenia majetku pána Hulveja .

  Zverejnené:

  Vyprší o 7 dní

 • 16.7.
  2021

  Oznámenie o začatí konania - environmentálna záťaž

  zvesené: 01.08.2021
 • 14.7.
  2021

  Stavebné povolenie - Féher

  zvesené: 30.07.2021
 • 14.7.
  2021

  Stavebné povolenie - Ďuriška

  zvesené: 30.07.2021