Úradná tabuľa

 • 17.9.
  2018

  Rozhodnutie o predĺžení termínu prerušenia stavebného konania - Ing. Vladislav Suchánek

  zvesené: 03.10.2018
 • 17.9.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„STATICKÁ DOPRAVA, UL. STROJÁRENSKÁ - VNÚTROBLOK“

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.08.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Strojárenská – vnútroblok, SO 01, p.č. C-KN 1932/1, k.ú. Trenčín výrub: stromy – 2 ks javor horský, 1 ks pagaštan konský a kry 25 m² drieň obyčajný, 5 m² zlatovka prostredná; 2. Ul. Strojárenská – vnútroblok, SO 02, p.č. E-KN 1931/2, k.ú. Trenčín výrub: stromy 1 ks smrek obyčajný, 2 ks borovica čierna, 1 ks borovica lesná, a kry 15 m² orgován obyčajný, 4 m² dulovec japonský; 3.Ul. strojárenská – vnútroblok, SO 03, p.č. E-KN 1907/2, k.ú. Trenčín výrub 2 ks javor horský, 1 ks pagaštan pleťový, 2 ks breza previsnutá; 4. Ul. strojárenská – vnútroblok, SO 04, p.č. E-KN 1907/3, k.ú. Trenčín výrub 2 ks javor horský; 5. Ul. strojárenská – vnútroblok, SO 05, p.č. E-KN 1907/1, k.ú. Trenčín výrub 1 ks borovica čierna, 1 ks orech kráľovský. Asanácia stromov, krov je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície rastlín. Stromy majú rôzne biomechanické poškodenia na kmeňoch a kostrových konároch – tlakové vidlice, deformované jednostranné koruny, preschnuté konáre, popraskané kmene. Kry nachádzajúce sa na pozemku sú prestarnuté a zahustené. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou realizáciou investičnej akcie mesta „Statická doprava, Ul. Strojárenská - vnútroblok“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 17.09.2018
 • 17.9.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN -„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA SARATOVSKÁ – PARTIZÁNSKA, 1. ETAPA“, UL. SARATOVSKÁ – PARTIZÁNSKA, TRENČÍN

  zvesené: 25.09.2018
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Saratovská a Partizánska, parc.č. 3397/1, 3397/4, 2175/3, 2189/216, 2175/115, 2163/2, 2151/13, 2151/12, k.ú. Trenčín výrub: stromy – 2 ks javor horský, 1 ks javor mliečny, 1 ks breza previsnutá, 5 ks jaseň štíhli, 1 ks hruška obyčajná a kry 25 m² lieska obecná, 45 m² hloh jednosemenný, 2 m² sumach pálkový, 2 m² ruža šípová, 45 m² vŕba sivá, 13 m² svíb krvavý, 60 m² krovitý porast (zob vtáčí, svíb krvavý, zemozel obyčajný, slivka trnková, ruža šípová, kalina siripútková, hloh jednosemenný), 12 m² krovitý porast (ruža šípová, svíb krvavý), 20 m² krovitý porast (hloh jednosemenný, ruža šípová, svíb krvavý), 12 m² (svíb krvavý). Asanácia stromov, krov a krovitých skupín je nutná z dôvodu zlého zdravotného stavu a kondície. Stromy majú rôzne biomechanické poškodenia na kmeňoch a kostrových konároch – tlakové vidlice, deformované koruny, obnažené korene, popraskané kmene. Väčšina drevín nachádzajúcich sa na pozemku je náletového pôvodu, bez pravidelného ošetrovania a starostlivosti. Zároveň sú dreviny v kolízii s plánovanou investičnou akciou mesta „Rekonštrukcia chodníka Saratovská – Partizánska, 1. etapa“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 17.09.2018
 • 13.9.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti-D.Didiová

  zvesené: 15.10.2018
 • 6.9.
  2018

  Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Nemšová

  zvesené: 20.09.2018
 • 5.9.
  2018

  Oznámenie o začatí konania- Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

  zvesené: 20.09.2018
 • 4.9.
  2018

  Návrh VZN o miestnych daniach

  zvesené: 20.09.2018
 • 3.9.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti - P. Ďuriš

  zvesené: 04.10.2018
 • 31.8.
  2018

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Stanislav Gabriš

  zvesené: 20.09.2018
 • 31.8.
  2018

  Zámer previesť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa - Ing. Anton Kučma, PhD.

  zvesené: 20.09.2018
 • 28.8.
  2018

  Oznámenie o doručení písomnosti - Ľuboš Mitáš

  zvesené: 12.09.2018
 • 27.8.
  2018

  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej platenia a určenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová

  zvesené: 11.09.2018
 • 24.8.
  2018

  Návrh VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová

  zvesené: 20.09.2018
 • 23.8.
  2018

  Oznámenie o začatí konania o DPS - Jozef Pšenčík

  zvesené: 08.09.2018
 • 23.8.
  2018

  Oznámenie o začatí stavebného konania -SVB, J.Palu 9/17, Nemšová

  zvesené: 07.09.2018
 • 15.8.
  2018

  Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Nemšová-pozemok za KS Ľuborča

  zvesené: 05.09.2018
 • 15.8.
  2018

  Rozhodnutie o predĺžení termínu prerušenia konania o DPS - Ing. Marek Hrnčárik - prípojka NN

  zvesené: 31.08.2018
 • 13.8.
  2018

  Oznámenie o začatí územného konania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

  zvesené: 29.08.2018
 • 8.8.
  2018

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - „POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MČ SEVER – STOJISKO Č. 7- JIRÁSKOVA 8 - P.Č. 1627/3 K.Ú. TRENČÍN“

  zvesené: 16.08.2018

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 08.08.2018 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Jirásková 8, p.č. 1627/3, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks smreku obyčajného. Asanácia stromu je nutná z dôvodu zhoršenému zdravotnému stavu a kondície celej rastliny. V korune stromu bol zistený škodca hálkovec, ktorý môže napadnúť aj ďalšie stromy v jeho okolí. Smrek rastie v blízkosti spevnených plôch, ktoré ho obklopujú z každej strany, čo má za následok nedostatok priestoru a živín pre ďalší vývoj rastliny. Zároveň je strom v kolízii s plánovanú investičnou akciou mesta „ Polopodzemné kontajnery MČ Sever – stojisko č. 7 – Jiráskova 8- p.č. 1627/3, k.ú. Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk

 • 7.8.
  2018

  Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky - Rozhodnutie - ,,Novostavba dvoch bytových domov v Nemšovej - Vlárska III"

  zvesené: 23.08.2018