Úradná tabuľa

 • 17.2.
  2017

  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie o prerušení konania - TVK, a.s.

  zvesené: 07.03.2017
  Návrh na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa - vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová
 • 14.2.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemok registra C KN parcela č. 92/2

  zvesené: 20.02.2017
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 13.2.2017 začalo na základe žiadosti Jozefa Mikulu evidovanej pod číslom 310/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks jedlí rastúcich na pozemku parc.č. C KN 92/2 k.ú. Ľuborča, z dôvodu: korene stromov porušujú stabilitu rodinného domu, narúšajú základy. V uvedených priestoroch majiteľ upraví pozemok pre vlastné potreby. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 14.2.2017
 • 14.2.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemok registra C KN parcela č. 1900/3

  zvesené: 20.02.2017
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 13.2.2017 začalo na základe žiadosti Františka Kačenu evidovanej pod číslom 278/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1ks orecha rastúceho na pozemku parc.č. C KN 1900/3 k.ú. Nemšová, z dôvodu: kmeň stromu je o 18 stupňov naklonený ku VÚ, konáre poškodzujú strechu a odkvapové rímsy, padajúce suché konáre ohrozujú ľudí. V uvedených priestoroch majiteľ upraví pozemok pre vlastné potreby. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 14.2.2017
 • 9.2.
  2017

  Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav-JFK Servis, s.r.o.

  zvesené: 28.02.2017
  Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav-JFK Servis, s.r.o.
 • 3.2.
  2017

  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - sonograf

  zvesené: 23.02.2017
  Mesto Nemšová má zámer prenajať diagnostický sonografický prístroj typ MyLab Six. vrátane abdominálnej a lineárnej sondy – podľa §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa 1.) Chirurgickej ambulancii – DAJA, s.r.o.- MUDr. Peter Daňo, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, 2.) Gynekologickej ambulancii, MUDr. Peter Kotleba, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová (K2 Medic s. r. o.), 3.) Kardiologickej ambulancii - MUDr. Ľubomír Adamovič, Odbojárov 6, 914 41 Nemšová (MEDI-RAL,s.r.o..
 • 1.2.
  2017

  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - Katarína Bučková

  zvesené: 23.02.2017
  Ide o prenájom pozemku na ulici Za soľnou v Nemšovej, ktorý rozdeľuje pozemky, C KN parcely č. 1080/16 a č. 1080/127, ktoré sú podľa listu vlastníctva v bezpodielovom spoluvlastníctve Šebíka Jozefa a manželky Kataríny, rod. Bučkovej. Manželia sú rozvedení, zatiaľ nemajú vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Na susednej parcele je postavená rozostavaná stavba rodinného domu, kde žiadateľka býva spolu s dcérou. Má záujem o dokončenie rodinného domu a oplotenie pozemku.
 • 1.2.
  2017

  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - BONO-DEVELOPMENT, s.r.o.

  zvesené: 23.02.2017
  Ide o prenájom budovy garáže so súpisným číslom 1230 a pozemku pod garážou, C KN parcely č. 2525/3, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ľuborča. Spoločnosť BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. má uvedené nehnuteľnosti v prenájme od roku 2010. V rokoch 2010 až 2011 uskutočnili rekonštrukciu budovy, ktorá bola poškodená po požiari v roku 2005. V pôvodnej nájomnej zmluve bolo dohodnuté predkupné právo. Mesto Nemšová neplánuje uvedené nehnuteľnosti predať, ale sa rozhodlo pokračovať v nájme uvedených nehnuteľností s doterajším nájomcom za doterajších podmienok.
 • 27.1.
  2017

  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - SZĽH

  zvesené: 14.02.2017
  Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem o spoluprácu s Mestom Nemšová v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Prenájom pozemkov resp. ich častí umožní Slovenskému zväzu ľadového hokeja výstavbu športovej haly resp. objektu, ktorý zabezpečí viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného času. Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie v blízkosti Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová. Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské a mimoškolské aktivity mládeže. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších komplikovaných úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.) V rámci uvedeného bude novovybudovaný priestor slúžiť k navýšeniu počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na školách ako aj k minimálne 60 hodinám mesačne pre potreby verejného korčuľovania a iných športových aktivít obyvateľov mesta a jeho okolia.
 • 26.1.
  2017

  ROZHODNUTIE o prerušení konania o umiestnení stavby - stavebné úpravy a prístavba domu

  zvesené: 11.02.2017
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie o umiestnení stavby: ,,Stavebné úpravy a prístavba domu s. č.: 52“ p r e r u š u j e na dobu 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
 • 26.1.
  2017

  OZNAM pre záujemcov o predajné miesto na „Nemšovskom jarmoku“

  zvesené: 30.04.2017

  Oznam pre záujemcov o predajné miesto na „Nemšovskom jarmoku“ konanom 18. a 19.8.2017 v Nemšovej

  Záujemcom o predajné miesto na Nemšovskom jarmoku, ktorý sa bude konať v dňoch 18. a 19.8.2017 oznamujeme, že písomné a mailové žiadosti budeme prijímať až od 1.5.2017.

  Bližšie informácie o organizačných pokynoch a podmienkach účasti zverejníme na stránke mesta do 31.3.2017. Mesto Nemšová

 • 24.1.
  2017

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - rodinný dom

  zvesené: 09.02.2017
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby „RODINNÝ DOM“ v obci Nemšová stavebníka Jána Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová p r e r u š u j e na 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
 • 18.1.
  2017

  Rozhodnutie o zastavení územného konania - dvojdom

  zvesené: 02.02.2017
  Navrhovatelia Michal Čakajík a manželka Janka Čakajíková a Ján Halabrín, Trenčianska Turná č. 92, 913 21 Trenčianska Turná, požiadali dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,DVOJDOM“.
 • 18.1.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín - k. ú. Nemšová

  zvesené: 24.01.2017
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 23.1.2017 začalo na základe žiadosti Anny Bahnovej evidovanej pod číslom 2383/16, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 3 ks briez (Betula pendula) a 1 ks čerešne vtáčej (Prunus avium Plena) rastúcich na pozemku parc.č. C KN 233/2 k.ú. Nemšová, z dôvodu: vysýchania stromov, ktoré sú prerastené, polámané a ohrozujú deti v areáli priľahlej materskej školy. Čerešňa je v jarnom aj letnom období plná včiel, ktoré nalietavajú taktiež do areálu materskej školy. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 18.1.2017
 • 18.1.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín - k. ú. Ľuborča

  zvesené: 24.01.2017
  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemok registra C KN parcela č. 2124 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 18.1.2017 začalo na základe žiadosti Petra Dobeša evidovanej pod číslom 2190/16, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 67 ks jelší rastúcich na pozemku parc.č. C KN 2124 k.ú. Ľuborča, z dôvodu: vysýchania stromov, ktoré sú prerastené, polámané. V uvedených priestoroch majiteľ upraví pozemok pre vlastné potreby. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 18.1.2017
 • 13.1.
  2017

  ROZHODNUTIE o prerušení konania - Dasko, s.r.o.

  zvesené: 29.01.2017
  Stavebník DASKO s.r.o. požiadal dňa 28.11.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu stavby:,, SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE uskutočnenú v rozpore s právoplatným stavebným povolením.
 • 13.1.
  2017

  OBOZNÁMENIE sa s námietkami účastníkov konania - sídlo firmy Dasko, s.r.o.

  zvesené: 29.01.2017
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad o z n a m u j e,účastníkom konania o dodatočnom povolení zmeny stavby „ ,, SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL.“, časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE“ že v predmetnom konaní podali námietky účastníci konania.
 • 13.1.
  2017

  Dodatočné povolenie stavby - oplotenie a žumpa

  zvesené: 31.01.2017
  Stavebník Branislav Rýger, Ul. Borovského č. 1170/33, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.07.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na nepovolenú zmenu ohlásenej stavby: ,,OPLOTENIE“a o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ŽUMPA“.
 • 9.1.
  2017

  OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania o DPS-Altánok s krbom a dreváreň

  zvesené: 25.01.2017
  Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad o z n a m u j e pokračovanie stavebného konania o dodatočnom povolení stavby v súlade s ustanovením § 29 ods. 4 a § 33 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správneho poriadku) účastníkom konania a dotknutým orgánom vo veci dodatočného stavebného povolenia na stavbu:„ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“,
 • 9.1.
  2017

  Informovanie občanov o dočasnom obmedzení prevádzky Slovenskej pošty v Nemšovej

  zvesené: 14.01.2017

  Slovenská pošta,a.s. oznamujeme dočasné obmedzenie hodín pre verejnosť dodacej Pošty Nemšová, prevádzkovanej vo Vašom meste.

  Hodiny pre verejnosť pošty Nemšová budú v dňoch 10 . - 13.01.2017 upravené nasledovne:

  Utorok, Štvrtok, Piatok: 08:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.

  Streda: 08:30 – 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.

  Dôvodom tohto obmedzenia sú PN zamestnancov, doručovanie zásielok poštovými doručovateľmi bude počas daných dní zabezpečené.

  Počas tohto obdobia môžu zákazníci využiť naše služby na ďalších poštách, umiestnených v blízkosti mesta Nemšová, ktoré sú otvorené pre verejnosť v širšom rozsahu. Ide predovšetkým o tieto pošty:

  Dubnica nad Váhom 1,Bratislavská 432/7 08:00 – 17:00 hod.

  Horné Srnie,Potočná č. 2 08:00 -16:00 hod. , v stredu : 08:00 – 17:00 hod.