Úradná tabuľa

 • 4.4.
  2017

  OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konia a nariadenie ústneho konania-Z. Bahnová

  zvesené: 20.04.2017
  Stavebníčka Zuzana Bahnová požiadala dňa 15.05.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Príjazdová komunikácia ku p. č. 1992/1“.
 • 30.3.
  2017

  NOTIFIKÁCIA - Čiastočná uzávierka ul. 9. mája

  zvesené: 01.05.2017
  Z dôvodu realizácie kanalizačnej prípojky bude od 1.4.2017 do 30.4.2017 čiastočná uzávierka ul. 9. mája.
 • 30.3.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, STATICKÁ DOPRAVA, INOVECKÁ 1-3, TRENČÍN

  zvesené: 05.04.2017
  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, STATICKÁ DOPRAVA, INOVECKÁ 1-3, TRENČÍN Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.03.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks Javor mliečny, 1 ks Orech kráľovský rastúcich na ul. Inovecká, na pozemku parc.č.1916/1 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Vybudovanie nových parkovacích miest – „Statická doprava Inovecká 1-3, Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 30.03.2017
 • 24.3.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 3287

  zvesené: 30.03.2017
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 24.3.2017 začalo na základe žiadosti Dalibora Janegu, Mládežnícka 9, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 665/2017, konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks dub letný (Quercus robur) rastúcej na pozemku parc.č. C KN 3287 k.ú. Nemšová z dôvodu: znečisťovania súkromného pozemku. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 24.3.2017
 • 20.3.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, JUH, PARKOVISKÁ

  zvesené: 26.03.2017
  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, JUH, PARKOVISKÁ Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.03.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 3 ks Sorbus aucuparia, 1 ks Tilia cordata, 11 ks Pinus nigra, 1 ks Acer pseudoplatanus, 2 ks Cerasus sp. a 1 ks Fraxinus ornus rastúcich na ul. Halalovka, Lavičková, Kyjevská, na pozemkoch parc.č.2315/10, 2315/65, 2337/21, 2315/522, 2315/65, 2337/249, 2337/19, 2337/35 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Vybudovanie nových parkovacích miest – sídlisko Juh. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 20.03.2017
 • 20.3.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, UL. KARPATSKÁ, DETSKÉ IHRISKO

  zvesené: 25.03.2017
  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, UL. KARPATSKÁ, DETSKÉ IHRISKO Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.03.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa predloženej inventarizácie (2 ks Fraxinus excelsior „Pendula“, 2 ks Prunus cerasifera a kry - Weigela floribunda, Rosa canina, Spiraea japonica, Syringa vulgaris, Swida sanguinea, Cotoneaster horizontalis, Rhus typhina, Taxus baccata) rastúcich na ul. Karpatská v areáli detského ihriska, na pozemkoch parc.č.1127/58, 1127/65 kat. územie Trenčianske Biskupice a na pozemku parc.č.1694/1 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Detské ihrisko Karpatská – Trenčín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 20.03.2017
 • 17.3.
  2017

  ZÁMER na priamy prenájom majetku mesta Nemšová - budova s. č. 47

  zvesené: 07.04.2017
  Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a § 9aods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 248 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho majetku.
 • 16.3.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania - Chodník IBV Vlárska - vstup

  zvesené: 01.04.2017
  Navrhovateľ mesto Nemšová podal návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: Chodník IBV Vlárska-vstup.
 • 13.3.
  2017

  ROZHODNUTIE - dodatočné povolenie - DASKO, s.r.o.

  zvesené: 29.03.2017
  SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “,časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY, SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE
 • 13.3.
  2017

  Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia

  zvesené: 02.04.2017
  Oprava chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia vydaného Mestom Nemšová pod číslom: OV/666/2016/PR - 1908/16/3 dňa 19.9.2016, právoplatné dňom 30.10.2016 líniovej stavby: ,,Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“ pre navrhovateľa Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v zastúpení Ing. Igorom Ševčíkom,konateľom spoločnosti ARGUS-DS s. r. o. , Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín.
 • 9.3.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcely č. 1849, 2404

  zvesené: 15.03.2017
  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 8.3.2017 začalo na základe žiadosti Jarmily Novosadovej, Ľuborčianska 6, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 528/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 6 ks sliviek, 1 ks hloh, 2 ks javor a 350m2 krovín (hloh, šípka, malina, trnka, liana) rastúcich na pozemkoch parc.č. C KN 1849 a 2404 k.ú. Ľuborča ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu: vyčistenia pozemkov na prípravu ovocného sadu. V uvedených priestoroch sa upraví pozemok pre potreby vybudovania prístupovej cesty. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 9.3.2017
 • 7.3.
  2017

  DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY - R. Blažej - altánok s krbom+dreváreň

  zvesené: 24.03.2017
  Stavebník Roman Blažej, Ul. Družstevná č. 966/17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 01.06.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ALTÁNOK S KRBOM + DREVÁREŇ“.
 • 7.3.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-J.Krajča

  zvesené: 25.03.2017
  Stavebník Ján Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 16.01.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby „RODINNÝ DOM“.
 • 7.3.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania-P. Mitošinka

  zvesené: 24.03.2017
  Stavebník Patrik Mitošinka, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín požiadal dňa 23.02.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby ,,Plot“ v obci Nemšová.
 • 7.3.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcela č. 1887

  Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 27.2.2017 začalo na základe žiadosti Štefana Prnu, Dvorecká 5, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 449/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 4 ks slivka, 2 ks hloh, a 10 m2 krovín (hloh, šípka, malina) rastúcich na pozemku parc.č. C KN 1887 k.ú. Ľuborča ktorý je vo vlastníctve mesta Nemšová z dôvodu: výstavby prístupovej cesty na vlastné pozemky. V uvedených priestoroch sa upraví pozemok pre potreby vybudovania prístupovej cesty. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 7.3.2017
 • 1.3.
  2017

  OZNÁMENIE o realizácii prác na údržbe ochranného pásma - odstraňovanie a okliesňovanie stromov - EKOREM, s.r.o.

  zvesené: 02.04.2017
  OZNÁMENIE o realizácii prác na údržbe ochranného pásma - odstraňovanie a okliesňovanie stromov - EKOREM, s.r.o.
 • 28.2.
  2017

  ROZHODNUTIE o zrušení prvostupňového rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie-oplotenie v k.ú.Ľuborča

  zvesené: 16.03.2017
  Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky vydal ROZHODNUTIE o zrušení prvostupňového rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie a rozhodnutie-oplotenie v k.ú.Ľuborča.
 • 22.2.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcely č. 2400 a 2402

  zvesené: 28.02.2017
  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Ľuborča, pozemky registra C KN parcely č. 2400 a 2402 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 22.2.2017 začalo na základe žiadosti Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkového spoločenstva, Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová evidovanej pod číslom 374/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 28 ks vŕba, 5 ks dub, 11 ks osika, 5 ks čerešňa, 21 ks jelša, 2 ks jabloň, 8 ks hrab, 1 ks borovica, 1 ks jaseň, 4 ks klenič a 475 m2 krovín rastúcich na pozemku parc.č. C KN 2400 a 2402 k.ú. Ľuborča z dôvodu: obnovenia skládky vyťažených chorých stromov napadnutých kôrovcom. V uvedených priestoroch sa upraví pozemok pre potreby skládky vyťažených chorých stromov. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 22.2.2017
 • 22.2.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 601/26

  zvesené: 28.02.2017
  OZNÁMENIE o začatí konania na výrub drevín – k.ú. Nemšová, pozemky registra C KN parcela č. 601/26 Mesto Nemšová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o z n a m u j e, že dňa 22.2.2017 začalo na základe žiadosti: Stredisko prevádzky objektov, Železničná 3, 911 27 Trenčín evidovanej pod číslom 364/17, konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň, 1ks orech a 1 ks smrekovec opadavý rastúcich na pozemku parc. č. C KN 601/26 k.ú. Nemšová z dôvodu: korene stromov narúšajú kanalizačné potrubie, ktoré sa následne upcháva. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk. Zverejnené: 22.2.2017
 • 21.2.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho konania

  zvesené: 09.03.2017
  Navrhovateľ Viliam Juzek, 914 41 Nemšová, podal dňa 15.02.2017 na Mesto Nemšová žiadosť o povolenie na odstránenie stavby súpisné číslo 1487, vedenej v katastri nehnuteľností ako:,,Rodinný dom“.