Úradná tabuľa

 • 4.10.
  2017

  Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová

  zvesené: 20.10.2017
  Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 317 zo dňa 20.09.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.
 • 4.10.
  2017

  KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - Mgr. Michal Orechovský - garáž s prístreškom

  zvesené: 20.10.2017
  Navrhovateľ Mgr. Michal Orechovský, Ul. Mierové námestie č. 227/30B, 914 41 Nemšová požiadal dňa 20.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: ,,GARÁŽ S PRÍSTREŠKOM“.
 • 27.9.
  2017

  Stavebné povolenie - Milan Bartek

  zvesené: 13.10.2017
  Stavebníci Milan Bartek, Dúbrava 577, 913 33 Horná Súča a Simona Poláčková rodená Poláčková, Ul. Janka Palu č. 24/47, 914 41 Nemšová požiadali dňa 24.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo: 738: ,,ZMENA DOKONČENEJ STAVBY A PRESTAVBA GARÁŽE“.
 • 27.9.
  2017

  Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb - Ing. Marek Hrnčárik

  zvesené: 13.10.2017
  Upovedomenie účastníkov konania o povolení drobných stavieb ,,Prípojka NN pre parcely č. 850, 857/2, 1898/118 a 1898/119 KÚ Nemšová“ a ,,UDRŽIAVACIE PRÁCE NA POZEMKU • KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA • VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ o žiadosti stavebníka na predĺženie termínu k doplneniu podkladov.
 • 26.9.
  2017

  Upovedomenie o podanej námietke k vydaniu dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby ,,PRESTREŠENIE VCHODU DO RODINNÉHO DOMU A VCHODU DO GARÁŽE“

  zvesené: 11.10.2017
  Upovedomenie o podanej námietke k vydaniu dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby ,,PRESTREŠENIE VCHODU DO RODINNÉHO DOMU A VCHODU DO GARÁŽE“, upovedomenie o novom účastníkovi konania, upovedomenie o doplnení podkladov konania s možnosťou k nahliadnutiu a výzva na vyjadrenie sa.
 • 26.9.
  2017

  Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu o začatí územného konania a nariadení ústneho konania stavby ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“ s možnosťou účastníkov konania vyjadriť sa

  zvesené: 11.10.2017
  Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva účastníkom územného konania možnosť písomne sa vyjadriť k uvedenej námietke, v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
 • 26.9.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania zmeny stavby pred dokončením a upustenie od ústneho konania - Ing. František Bagin

  zvesené: 11.10.2017
  Stavebník Ing. František Bagin, Ul. Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu dočasnej stavby pred dokončením:,,ZÁHRADNÁ CHATA“.
 • 25.9.
  2017

  VZN č. 1 /2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová

  zvesené: 11.10.2017
  VZN č. 1 /2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová
 • 25.9.
  2017

  VZN č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová

  zvesené: 11.10.2017
  VZN č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová
 • 25.9.
  2017

  VZN č.3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová

  zvesené: 11.10.2017
  VZN č.3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Nemšová
 • 25.9.
  2017

  VZN č. 4/2017 o organizácii miestneho referenda

  zvesené: 11.10.2017
  VZN č. 4/2017 o organizácii miestneho referenda
 • 25.9.
  2017

  VZN č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová

  zvesené: 11.10.2017
  VZN č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová
 • 20.9.
  2017

  ROZODNUTIE - všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JFK Servis, s.r.o.

  ROZODNUTIE - všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - JFK Servis, s.r.o.
 • 20.9.
  2017

  Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Nemšová - JFK Servis, s.r.o.

  Schválenie registra pôvodného stavu v k. ú. Nemšová - JFK Servis, s.r.o.
 • 19.9.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, CYKLOTRASY: SO – UL. ZLATOVSKÁ

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN - TRENČÍN, CYKLOTRASY: SO – UL. ZLATOVSKÁ Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks Javor horský, 3 ks Sumach pálkový, 12 m2 Drieň krvavý, 3 m2 Tavoľník van Houtteho, 9 m2 Zlatovka prostredná, 4,5 m2 Zemolez obyčajný, 3 m2 Dula podlhovastá rastúcich na ul. Zlatovská, na pozemku parc.č.980/1 kat. územie Zlatovce. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – Vybudovanie nových parkovacích miest a cyklotrasy – „Cyklotrasy: SO – ul. Zlatovská“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk Zverejnené: 19.09.2017
 • 19.9.
  2017

  STAVEBNÉ POVOLENIE - Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup

  zvesené: 05.10.2017
  Stavebník Mesto Nemšová v zastúpení primátorom Ing. Františkom Baginom, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová požiadalo dňa 26.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup“.
 • 15.9.
  2017

  ROZHODNUTIE na zmenu stavby pred jej dokončením - Ján Krajča

  zvesené: 01.10.2017
  Stavebník Ján Krajča, Janka Palu č. 17, 914 41 Nemšová požiadal dňa 09.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením ,,RODINNÝ DOM“, na ktorú bolo vydané dodatočné povolenie stavby Mestom Nemšová dňa 06.04.2017.
 • 14.9.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Dostavba sociálnych zariadení a kabín v k. ú. Ľuborča

  zvesené: 30.10.2017
  OZNÁMENIE o začatí územného konania - Dostavba sociálnych zariadení a kabín v k. ú. Ľuborča
 • 13.9.
  2017

  STAVEBNÉ POVOLENIE - rodinný dom - Viliam Juzek

  zvesené: 29.09.2017
  Stavebník Viliam Juzek, Mládežnícka č. 238/27, 914 41 Nemšová požiadal dňa 03.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:,,RODINNÝ DOM“.
 • 11.9.
  2017