Úradná tabuľa

 • 10.11.
  2017

  Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o dodatočnom povolení stavby - upovedomenie - P. Rafaj a manž.

  zvesené: 26.11.2017
  Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o dodatočnom povolení stavby - upovedomenie - P. Rafaj a manž.
 • 6.11.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania - Z.Blažejová - Prestavba a prístavba RD

  zvesené: 22.11.2017
  Stavebník Zuzana Blažejová, Športovcov 225/25, 914 41 Nemšová požiadal dňa 25.10.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 956:„NEMŠOVÁ, m. č. ĽUBORČA RODINNÝ DOM (súp. č. 956/4) PRESTAVBA A PRÍSTAVBA, k. ú. ĽUBORČA, parc. č.: KN-C 45, 46“.
 • 30.10.
  2017

  ROZHODNUTIE o umiestnení stavby - SO Prístup na pozemok - Ing. Radoslav Krchnávek

  zvesené: 16.11.2017
  Navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová požiadal dňa 12.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“.
 • 30.10.
  2017

  STAVEBNÉ POVOLENIE - záhradná chata - Ing. František Bagin

  zvesené: 16.11.2017
  Stavebník Ing. František Bagin, Ul. Šidlíkové č. 4, 914 41 Nemšová požiadal dňa 18.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu dočasnej stavby pred dokončením:,,ZÁHRADNÁ CHATA“.
 • 27.10.
  2017

  POZVÁNKA na prerokovanie obdržaných písomných pripomienok k NÁVRHU Územného plánu mesta Nemšová

  zvesené: 01.12.2017
  Na predmetnom rokovaní bude zabezpečená účasť spracovateľa ÚP, spracovateľa Centrálnej mestskej zóny Nemšová a spracovateľa Dopravno-urbanistickej štúdie dopravy v meste Nemšová.
 • 27.10.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA SIHOŤ, UL. POD SKALKOU, OPATOVSKÁ

  zvesené: 07.11.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Pod skalkou, parc.č.802/1, k.ú. Kubra – výrub 1 ks javor mliečny, 1 ks javor poľný, 1 ks javor mliečny viackmeň (pňový výmladok), 30,0 m2 vtáči zob; 2. Ul. Opatovská – prepoj, parc.č.670/1, k.ú. Kubra – výrub 1 ks smrek pichľavý, 1 ks čerešňa vtáčia, 5,0 m2 tavoľník van Houtteho, 7,0 m2 orgován obyčajný. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava na ulici Pod skalkou, Statická doprava a prístupová komunikácia na ul. Opatovská - prepoj“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 27.10.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA SOBLAHOVSKÁ 1116/61, TRENČÍN

  zvesené: 07.11.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Soblahovská 1116/61, parc.č.1985/1, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks borovica čierna, 1 ks smrek pichľavý. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Soblahovská 1116/61, Trenčín“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 27.10.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – STATICKÁ DOPRAVA SÍDLISKO JUH, UL. ŠMIDKEHO, BAZOVSKÉHO, NOVOMESKÉHO

  zvesené: 07.11.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, lokality: 1. Ul. Šmidkeho, parc.č.2189/219, k.ú. Trenčín – výrub 5 ks breza previsnutá, 6,0 m2 tavoľník van Houtteho; 2. Ul. Bazovského, parc.č.2180/4, k.ú. Trenčín – výrub 2 ks jarabina vtáčia, 1 ks javor mliečny; 3. Ul. Novomeského, parc.č.2189/209, k.ú. Trenčín – výrub 1 ks breza previsnutá. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Statická doprava Šmidkeho ulica, Statická doprava Bazovského ulica, Statická doprava Novomeského ulica“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk
 • 26.10.
  2017

  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.11.2017

  zvesené: 11.11.2017
  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.11.2017 - oboznámenie verejnosti
 • 25.10.
  2017

  STAVEBNÉ POVOLENIE - záhradná chatka - Jozef Kutiš a manž.

  zvesené: 10.11.2017
  Stavebníci Jozef Kutiš a manželka Slávka Kutiš Kocianová,Centrum 2, 81/22 – 58, 018 41 Dubnica nad Váhom, požiadali dňa 26.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením: ,,Záhradná chatka“,
 • 20.10.
  2017

  ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Zdenko Kubíček a Ľubomír Šulák

  zvesené: 09.11.2017
  Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 2490/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, C KN parcelu č. 2490/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, C KN parcelu č. 2490/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, C KN parcelu č. 2490/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2.
 • 20.10.
  2017

  ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Anton Krchňávek

  zvesené: 09.11.2017
  Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 2490/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, C KN parcelu č. 2512/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2.
 • 20.10.
  2017

  ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - DALITRANS, s.r.o.

  zvesené: 09.11.2017
  Mesto Nemšová má zámer previesť (prevod formou odpredaja) pozemky, C KN parcelu č. 603/35 orná pôda o výmere 369 m2, C KN parcelu č. 603/36 ostatné plochy o výmere 69 m2.
 • 19.10.
  2017

  Kolaudačné rozhodnutie - komunikácie a parkoviská - Dasko, s.r.o.

  zvesené: 04.11.2017
  Mesto Nemšová p o v o ľ u j e užívanie stavby ,,SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 02 KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ.
 • 16.10.
  2017

  OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN – VYBUDOVANIE NOVÝCH PARKOVACÍCH MIEST – SÍDLISKO JUH

  zvesené: 24.10.2017
  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2017 začalo na základe žiadosti Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smrekovec opadavý, 2 ks borovica lesná, 1 ks breza previsnutá, 2 ks borovica čierna, 1 ks smrek pichľavý, 4,5 m2 tavoľník van Houtteho rastúcich na ul. Halalovka, na pozemku parc.č.2315/10 kat. územie Trenčín. Dôvodom na výrub drevín je realizácia investičnej akcie mesta Trenčín – „Vybudovanie nových parkovacích miest – sídlisko Juh“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: zivotne@nemsova.sk.
 • 13.10.
  2017

  ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania - Ing. Suchánek a manž. - Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou

  zvesené: 29.10.2017
  Stavebníci Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová požiadali dňa 31.03.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia, na zmenu dokončenej stavby, uskutočnenú bez stavebného povolenia, súpisné číslo 1077: ,, Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“.
 • 12.10.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí konania o zmene stavby - rodinný dom - M.Schvandtnerová

  zvesené: 28.10.2017
  Stavebníčka Monika Schvandtnerová rodená Schvandtnerová, Ul. Závadská č. 813/134, 914 41 Nemšová požiadala dňa 27.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením, pozostávajúcu zo zmeny termínu na dokončenie stavby:,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“.
 • 9.10.
  2017

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - SVB, Sklárska 1,3

  zvesené: 26.10.2017
  Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov, Sklárska 1,3, 914 41 Nemšová požiadal dňa 27.09.2017 Mesto Nemšová o vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 168:,,Zmena dokončenej stavby BD - Nemšová, ul. Sklárska s. č. 168/1, 3 na pozemku p. č. KN-C 261/60– stavebné úpravy a oprava obvodového plášťa“.
 • 9.10.
  2017

  Žiadosť o zverejnenie oznámení o začatí konania – verejných vyhlášok - DASKO, s.r.o.

  zvesené: 26.10.2017
  Žiadosť o zverejnenie oznámení o začatí konania – verejných vyhlášok
 • 9.10.
  2017

  ROZHODNUTIE o prerušení kolaudačného konania - DASKO, s.r.o.

  zvesené: 26.10.2017
  Navrhovateľ DASKO s.r.o., Ul. Zábavská 48/9, 914 42 Horné Srnie, IČO: 36 327 891 požiadal dňa 09.08.2017 Mesto Nemšová o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: ,,SÍDLO FIRMY DASKO, s.r.o., NEMŠOVÁ, RYBÁRSKA UL. “ časť: SO 01 ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT, SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY,SO 06 PRÍVOD NN EL. ENERGIE.