Úradná tabuľa

 • 12.11.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania ohlásenia drobnej stavby a nariadenie ústneho konania - Vladimír Švitel

  zvesené: 28.11.2015
  Ohlasovateľ Vladimír Švitel ohlásil dňa 28.10.2015 Mestu Nemšová drobnú stavbu:,,oplotenie“.
 • 10.11.
  2015

  UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

  zvesené: 11.02.2016
  UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
 • 6.11.
  2015

  VZN č. 7/2015, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014

  zvesené: 20.11.2015
  Mesto Nemšová vydáva VZN č. 7/2015, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014.
 • 6.11.
  2015

  VZN č. 08/2015 - školské poplatky

  zvesené: 20.11.2015
  Mesto Nemšová vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nemšová č. 8 /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole.
 • 4.11.
  2015

  ROZHODNUTIE o prerušení územného konania a výzva na doplnenie žiadosti - Michal Čakajík a manž. a Ján Halabrín

  zvesené: 20.11.2015
  ROZHODNUTIE o prerušení územného konania a výzva na doplnenie žiadosti - navrhovatelia Michal Čakajík a manželka Janka Ča Ján Halabrín požiadali dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,DVOJDOM“.
 • 28.10.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania -Ing. Karol Prno a manž.

  zvesené: 14.11.2015
  O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania. Stavebníci Ing. Karol Prno a manželka Marcela Prnová požiadali dňa 14.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,ZRUBOVÁ CHATA “WALACH“ na parc. č. 2352, k. ú. ĽUBORČA“.
 • 27.10.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí stavebného konania zmeny dokončenej stavby a upustenie od ústneho konania - Branislav Krajči a manž. Henrieta

  zvesené: 14.11.2015
  Stavebník Branislav Krajči a manž. Henrieta emšová požiadal dňa 07.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 401: ,,PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU, VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY“.
 • 20.10.
  2015

  OZNÁMENIE o pokračované stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a možnosti nahliadnutia do podkladov konania pred vydaním rozhodnutia

  zvesené: 07.11.2015
  Mesto Nemšová oznamuje pokračovanie stavebného konania o dodatočnom povolení stavby v súlade so stanovením § 29 ods. 4 a § 33 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správneho poriadku) účastníkom konania a dotknutým orgánom vo veci dodatočného stavebného povolenia na stavbu:,,Rekreačný dom celoročne obývateľný - Novostavba“ časť: Prípojka NN,stavebníka Lukáša Rýgera.
 • 19.10.
  2015

  ZÁMER prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - trhové miesto

  zvesené: 04.11.2015
  Mesto Nemšová ako výlučný vlastník pozemku parc. KN-C č. 243 zastavané plochy o celkovej výmere 468 m², k.ú. Nemšová, pozemok vedený na liste vlastníctva (LV) č. 1,v súlade s § 9a ods. 9 a § 9a ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje zámer na dočasné užívanie nasledovného majetku mesta Nemšová formou nájmu : „Trhové miesto o výmere 39 m² ( 19 m² pod stánkom + 20 m² predajná plocha) na mestskom trhovisku v Nemšovej na ul. Janka Palu – časť pozemku parc. KN-C č. 243, k.ú Nemšová“
 • 19.10.
  2015

  NÁVRH VZN mesta Nemšová č. .../2015 - školské poplatky

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nemšová č. /2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole.
 • 19.10.
  2015

  ZÁMER zameniť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa

  zvesené: 05.11.2015
  Mesto Nemšová ako podielový spoluvlastník o spoluvlastníckom podiele 1/33 z pozemku parc. KN-C č. 1538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2609 m², k.ú. Stará Turá, LV 5254 v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. Trenčín ( spoluvlastník o podiele 29/33), mestami Trenčianske Teplice a Stará Turá a obcou Štvrtok (spoluvlastníci každý o podiele 1/33) má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky v katastrálnom území Stará Turá, na ktorých sú umiestnené vodárenské stavby a zariadenia – a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa)zámenou pozemkov.
 • 14.10.
  2015

  ROZHODNUTIE - vjazd na pozemok ležiaci mimo telesa jestvujúcej cesty - premostenie závadského potoka - Miloš Husár

  zvesené: 29.10.2015
  Navrhovateľ Miloš Husár, Ul. Podhorská č. 1528/18, 914 41 Nemšová požiadal dňa 03.09.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: ,,VJAZD NA POZEMOK LEŽIACI MIMO TELESA JESTVUJÚCEJ CESTY III/50726 V KM 3,495 00 V MESTE NEMŠOVÁ – časť TR: ZÁVADA SO 200 – PREMOSTENIE ZÁVADSKÉHO POTOKA“.
 • 14.10.
  2015

  OZNÁMENIE o začatí vodoprávneho konania - Nemšová kanalizácia mesta

  zvesené: 30.10.2015
  Stavebník Mesto Nemšová požiadal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta".
 • 9.10.
  2015

  UPOVEDOMENIE o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia - VETROPACK

  zvesené: 25.10.2015
  Mesto Nemšová obdržalo od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina žiadosť o zverejnenie žiadosti prevádzkovateľa Vetropack Nemšová s.r.o. Železničná 207/9,914 41 Nemšová spolu s prílohami vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení zmien a doplnení pre prevádzku“ Vetropack Nemšová s.r.o. – Výroba obalového skla“. Uvedenú žiadosť spolu s prílohami Vám zverejňujeme dňom 9.10.2015 na dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nemšová.
 • 9.10.
  2015

  KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - na užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Nemšová

  zvesené: 27.10.2015
  Okresný úrad životného prostredia oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP povoľuje stavebníkovi, ktorým je Mesto Nemšová užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Nemšová.
 • 9.10.
  2015

  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.10.2015

  zvesené: 15.10.2015
  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.10.2015
 • 7.10.
  2015

  KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE na užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Ľuborča

  zvesené: 23.10.2015
  Okresný úrad životného prostredia oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP povoľuje stavebníkovi, ktorým je Mesto Nemšová užívanie časti vodnej stavby ,,Nemšová - kanalizácia mesta" stavba Ľuborča.
 • 6.10.
  2015

  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa - časť zastavanej plochy

  zvesené: 06.11.2015
  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to spoločnosti D&M restaurant s.r.o., Vážska 455, 914 41 Nemšová.
 • 6.10.
  2015

  ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - časť budovy Kultúrneho domu na ul. SNP

  zvesené: 06.11.2015
  Mesto Nemšová zverejňuje ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časť budovy Kultúrneho domu súp. č. 112 na ul. SNP v Nemšovej.
 • 30.9.
  2015

  NÁVRH VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014

  zvesené: 30.10.2015
  Mesto Nemšová v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon o obecnom zriadení) a v súlade s § 4 ods. 4 písm. j) a §11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení , sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. ....../2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-SÚ Nemšová č. 1/2014 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 38/2002,ktorým sa vyhlasuje Záväzná a smerná časť ÚPN-SÚ Nemšová – Zmeny č. 01 a ôsmich doplnkov č. 03 – 10.